Візитівка

Інститут іноземних мов засновано 1963 року. За весь період існування підготовлено майже 10 тис. висококваліфікованих фахівців – учителів та перекладачів, справжніх знавців словесних скарбів англійської, німецької, французької, польської мов, а також науковців, котрі працюють як в Україні, так і за її межами.

Зараз Інститут іноземних мов – чи не найпотужніший підрозділ Дрогобицького педуніверситету. Студентський корпус складають понад 600 студентів денної і 80 заочної форми навчання. 

Підготовка студентів здійснюється за рівнями вищої освіти "Бакалавр" та "Магістр". Усі напрями підготовки та спеціальності акредитовані за найвищим, четвертим рівнем:

"Бакалавр":

  • 014 Середня освіта. Мова і література (англійська/німецька/французька)
  • 035 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)

"Магістр":

  • 014 Середня освіта. Мова і література (англійська/німецька/французька)
  • 035 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)

В інституті діє аспірантура й докторантура з п'яти спеціальностей: 10.01.04 – література зарубіжних країн, 10.01.06 – теорія літератури, 10.02.04 – германські мови, 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.07 – теорія і методика виховання, а також дві наукові школи: "Переклад і рецепція: контекст взаємодії національних культур" доктора філологічних наук, професора Миколи Івановича Зимомрі та "Історія виховання та порівняльної педагогіки" доктора педагогічних наук, професора Володимира Петровича Кеміня. Від 2006 року періодично видається збірник праць молодих науковців "Наукові записки Інституту іноземних мов", а від 2014 року – фахове видання з філологічних наук (мовознавство) "Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка".

Належна якість навчання й виховання пов'язується передусім з професорсько-викладацьким колективом шести кафедр, який складається з досвідчених спеціалістів, творчий потенціал яких відомий за межами України. Навчально-виховний процес забезпечують близько 100 науково-педагогічних працівників. Серед них 8 докторів наук, професорів, 63 кандидати наук, доценти.

Процес навчання вдосконалюється за рахунок впровадження новітніх технологій, модульно-рейтингового контролю знань, оновлення та розробки нового методичного забезпечення. Серед структурних підрозділів інституту слід виокремити три культурно-освітні центри (австрійський, французький, англійський), лінгвістичний центр англійської мови, кабінет полоністики, лабораторію сучасних технологій навчання іноземної мов та центр синхронного перекладу ім. О. Грицая. Метою їх діяльності є налагодження співпраці з навчальними і культурними установами зарубіжжя та розширення можливостей студентів у самостійному опрацюванні навчального матеріалу, написанні наукових робіт тощо.

З вересня 2009 р. на базі інституту діє Австрійська бібліотека з читальним залом. Її книжковий фонд складає понад 4500 екз. іншомовної літератури.

Інститут підтримує і надалі цілеспрямовано налагоджує міжнародні зв’язки з провідними установами й організаціями в галузі освіти і науки, культури, сучасних технологій навчання США, Австрії, Німеччини, Польщі, Франції. Співпраця відбувається у напрямках студентського обміну, стажування викладачів, написання і видання наукових праць, участі у наукових конференціях, семінарах, майстер-класах, лінгвокраїнознавчих поїздках.