Сторінки історії

Історія вивчення іноземних мов у нашій alma mater сягає корінням іще 50-х років минулого століття. Так, кафедра іноземних мов була створена у 1952 р. одразу після того, як Дрогобицький учительський інститут реорганізовано у педагогічний і об'єднано із аналогічним львівським навчальним закладом. Першим завідувачем була обрана кандидат філологічних наук, доцент Олеся Олександрівна Вальдман – людина широкої лінгвістичної ерудиції та організаторських здібностей. Кафедра забезпечувала викладання англійської, німецької та французької мов на неспеціальних факультетах.

Десятиліттям потому, у 1962 році, на базі філологічного факультету вперше було здійснено набір двох академічних груп зі спеціальності "Англійська мова". Тоді ж було засновано і заочне відділення. Проте заснування факультету іноземних мов як окремої структурної одиниці випало на вересень 1963 року. У цьому ж році відкрито спеціальність "Німецька мова", а через 4 роки – "Французька мова". Відтоді нуртує хроніка зростання досягнень факультетського колективу як потужного осередку германістики та романістики в Західній Україні.

У 60-х роках факультет очолююсь досвідчені педагоги та визнані знавці іноземних мов – кандидати філологічних наук, доценти Володимир Тимофійович Воробйов, Тіберій Юлієвич Попп та Лев Григорович Баїк.

З 1963 року ведуть своє літочислення кафедри англійської мови та кафедра іноземних мов, коли наказом Міністерства освіти кафедру іноземних мов філологічного факультету було розділено на дві. Першим завідувачем кафедри англійської мови стала доцент О. Вальдман, а першими викладачами – 13 випускників переважно Львівського державного університету ім. Івана Франка. У 1967 році на кафедрі працювало уже 25 викладачів, серед них О. Будз, В. Курочкіна, М. Герета, Л. Гаєвий, Д. Кузик, О. Медвідь. У 60-70-их рр. більшість викладачів стажувалось у Кембриджському університеті.

Кафедру іноземних мов у 1963 р. очолив кандидат педагогічних наук, доцент Михайло Олександрович Бурлаков, який після заснування спеціальності "Французька мова" у 1967 р. обирається завідувачем новоствореної кафедри французької мови. Кафедрою іноземних мов від 1967 до 1972 р. керувала старший викладач Олена Олександрівна Смірнова. У 1972–75 рр. кафедру очолював доцент В. Воробйов, який у минулі роки був також проректором з навчальної роботи та деканом факультету іноземних мов.

У 1972 році деканом факультету на першу каденцію обирається доцент М. Бурлаков. Упродовж 1972–1976 рр. йому вдалося укомплектувати кафедри перспективними викладачами. Тож у 1976 р. факультет зазнав якісної зміни: розпочалася підготовка фахівців за подвійними спеціальностями "Англійська та німецька мови", "Французька та німецька мови". Водночас Михайло Олександрович успішно поєднує обов'язки декана і завідувача кафедри французької мови (до 1982 року). Якісне становлення кафедри припадає саме на цей період, коли до викладання французької мови було запрошено низку українських репатріантів, таких вихідців із Франції, як І. Дречевич, М. Міраї, М. Овчаренко, В. Матківський, М. Зелик.

Кафедру англійської мови з 1977 р. очолював кандидат філологічних наук, доц. Данило Миколайович Кузик – відомий в Україні дослідник творчості Джорджа Байрона.

Одну з яскравих сторінок у тогочасну історію кафедри іноземних мов вписав визнаний поліглот, кандидат філологічних наук, доцент Тіберій Юлійович Попп, котрий очолював її з 1975 року до останнього дня свого життя – 30 вересня 1994 року. За 31 рік роботи в нашому інституті від пройшов шлях від асистента до декана факультету, будучи завжди улюбленцем студентства, компетентним колегою по роботі, Людиною і Вчителем з великої літери.

У 1982–1988 рр. доцентові М. Бурлакову судилося вдруге бути обраним деканом факультету, що засвідчувало високий рівень його організаторських здібностей та педагогічного досвіду. Він спричинився до поліпшення методичної роботи, активно використовуючи у навчальному процесі технічні засоби навчання, методи проблемного навчання, комплексно розв'язуючи завдання підвищення якості підготовки майбутніх педагогів. У цей час факультет поліпшив матеріально-технічну базу, зокрема було створено низку лінгафонних кабінетів. Упроваджуються нові спеціальності: "Англійська та французька мови" та "Німецька і англійська мови".

На посаді завідувача кафедри французької мови Михайла Олександровича у 1983 р. змінює кандидат філологічних наук, доцент Віталій Шанцев, а у 1986 р. кандидат філологічних наук, доцент Іван Михайлович Худзей. На цей період припадає захист кандидатських дисертацій такими викладачами кафедри, як Г. Янісів, М. Янісів, В. Кемінь. Чимало кафедралів проходить стажування у Франції, а викладачі П. Ярощак та О. Хміль працюють у французьких коледжах.

1989 рік утвердив нові підходи до формування керівних кадрів. Одне із свідчень: на альтернативній основі ректором педінституту обрано Валерія Григоровича Скотного. Відповідно у вересні 1991 р. відбулися вибори декана і на факультеті іноземних мов. Серед багатьох кандидатів колектив віддав перевагу старшому викладачеві кафедри англійської мови Оксані Богданівні Коцюбі, яка з 1969 р. працювала заступником попередніх деканів. Вона очолювала факультет до 1999 р. За цей період він нарощує оберти наукового зростання. Зокрема, захищено 1 докторську (В. Кемінь) та 8 кандидатських дисертацій, частина викладачів поглиблює професійну підготовку в докторантурі та аспірантурі. Чимало педагогів використовують нову можливість – стажуються за кордоном: у США, Англії, Франції, Німеччині, Австрії.

У 1992 р. з дозволу Міністерства освіти України набір на І курс здійснювався на основі експерименту (без вступних іспитів). У наступні роки набір проводився за результатами виявлення знань з іноземної мови шляхом тестування та диктанту з української мови. З кожним роком кількість абітурієнтів зростала, відтак була впроваджена система підготовки спеціалістів на госпрозрахунковій основі. У 1996 р. розпочинається набір студентів на екстернатну форму навчання.

У 1992 р. створюється нова кафедра – кафедра другої іноземної мови, до якої увійшли викладачі, які викладали англійську, французьку та німецьку мови на факультеті іноземних мов як другу іноземну та англійську мову як другу спеціальність на інших факультетах. Завідувачем кафедри було призначено кандидата педагогічних наук, доцента Мирославу Миколаївну Сосяк. Уже 1996 року кафедра виступила організатором Першої міжнародної науково-практичної конференції "Світ сучасної людини та іноземні мови".

У 1994–1997 р. обов'язки завідувача кафедри іноземних мов виконувала випускниця Дрогобицького педінституту, кандидат філологічних наук, доцент Лариса Володимирівна Гоцур. У травні 1998 р. на базі кафедри відбулась міжнародна науково-практична конференція "Німецька мова у сучасному світі", на якій з доповідями виступили науковці з України, Німеччини, Австрії, Чехії.

1998 рік маркував відкриття сторінки нової історії нашого інституту. У цей час факультет іноземних було перейменовано у факультет романо-германської філології. Очолив факультет доктор педагогічних наук, професор Володимир Петрович Кемінь. Випускник однойменного факультету Ужгородського державного університету, професор Дрогобицького педуніверситету ім. Івана Франка та Прикарпатського університету ім. Василя Стефаника, нині – член низки спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій з педагогіки, автор понад 120 наукових праць, серед них наукові монографії, навчальні посібники, численні статті у провідних вітчизняних та закордонних виданнях. За час свого деканства Володимир Петрович активно спричинився до покращення матеріально-технічної бази факультету, вдосконалення навчально-методичного та виховного процесів, збільшення числа спеціальностей, поліпшення наукового потенціалу очолюваного ним колективу.

Так, від 2001 року започаткована спеціальність "Англійська та польська мови", а певну зрілість факультету засвідчило заснування у 2003 році докорінно нової для Дрогобицького університету спеціальності "Переклад".

У 2004 р. на факультеті РГФ починається набір студентів на заочну, а через рік – на денну форму навчання на ОКР "Магістр" спеціальностей "Англійська мова і література", "Німецька мова і література", "Французька мова і література".

Реорганізація факультету спричинила у наступні роки і низку структурних змін:

  • кафедру англійської мови перейменовано на кафедру англійської філології. До 2010 року нею почергово керували кандидати філологічних наук, доценти Ігор Миронович Кондратишин та Ольга Клавдіївна Яскевич.

  • кафедру французької мови перейменовано на кафедру французької філології, а у 2007 році – на кафедру романської філології та компаративістики. З 1998 року кафедрою завідує декан факультету, професор Володимир Петрович Кемінь.

  • упродовж 2000–2010 років кафедру іноземних мов двічі реорганізовували. У різні роки нею керували кандидати філологічних наук, доценти Роман Володимирович Мних та Любов Олексіївна Прима. У 2010 році на базі кафедри утворено кафедру мовної та міжкультурної комунікації, яку спершу очолила доктор філологічних наук, професор Тетяна Анатоліївна Космеда, а згодом кандидат філологічних наук, доцент Галина Степанівна Палиця. З 2015 року на чолі кафедри – кандидат педагогічних наук, доцент Оксана Романівна Павлішак.

  • правонаступницею кафедри другої іноземної мови стала заснована у 2002 році кафедра методики викладання іноземних мов, перейменована 2014 року на кафедру порівняльної педагогіки та методики викладання іноземних мов. З часу заснування кафедрою завідує кандидат педагогічних наук, доцент Мирослава Миколаївна Сосяк.

На цю декаду випадає і створення нових кафедр:

У 2000 році постала кафедра практики англійської мови. Її колектив забезпечує викладання англійської мови на І – ІV курсах англійського відділення та як другої спеціальності для студентів німецького та французького відділень. З часу заснування кафедри до 2006 року її очолювала кандидат філологічних наук, доцент Любов Степанівна Дацюк, у 2006-2016 рр. – кандидат педагогічних наук, доцент Наталія Василівна Бойчук, а відтак – кандидат філологічних наук, доцент Ірина Мирославівна Сирко.

У цьому ж році виникла кафедра німецької філології, яку великою мірою сформували викладачі німецької мови колишньої кафедри іноземних мов. У 2010 році кафедру перейменовано на кафедру практики німецької мови. З дня заснування її очолив кандидат психологічних наук, доцент Василь Михайлович Лопушанський.

У 2003 році відповідно до відкриття нової спеціальності перший набір студентів-перекладачів здійснила новоутворена кафедра теорії та практики перекладу. У 2010 році кафедру об'єднано із кафедрою англійської філології. Так виникає нова кафедра германських мов і перекладознавства – випускова для спеціалістів англійського та німецького відділень та відділення "Переклад". З часу заснування і донині кафедру очолює доктор філологічних наук, професор Микола Іванович Зимомря, за винятком 2015 – 2017 рр., коли нею завідувала доктор філологічних наук, професор Оксана Андріївна Бабелюк.

У 2013 році факультет романо-германської філології реогранізовано в Інститут інозених мов.