Айзенбарт Мар’яна Михайлівна

Айзенбарт Мар’яна Михайлівна – викладач кафедри мовної та міжкультурної комунікації, магістр педагогічної освіти. Захистила кандидатську дисертацію на тему ,,Формування соціально-комунікативної компетенції дітей старшого дошкільного віку в процесі ігрової діяльності”. Автор 16 наукових праць.

Сфера наукових зацікавлень: дослідження теоретико-термінологічних аспектів компетенцій, формування соціально-комунікативної компетенції у дошкільників, ігрова діяльність у старшому дошкільному віці.

Контактні засоби зв'язку: maryana.ayzen@ukr.net

 

Перелік публікацій

 

Посібники з грифом університету

  1. Квас О. В., Айзенбарт М. М. Дошкільна педагогіка : методичні матеріали до семінарських занять [для фахівців ОКР ,,Спеціаліст” спеціальності 7.010101 ,,Дошкільна освіта” / Олена Квас, Мар’яна Айзенбарт Дрогобич : Ред.-вид. відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 82 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях,  затверджених ВАК України

  1. Айзенбарт М. М. Формування соціально-комунікативної компетенції старших дошкільників крізь призму ігрової діяльності / М. М. Айзенбарт // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол. : Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 29 (82). – С. 417 – 422.
  2. Айзенбарт М. М. Особливості компетентнісно-орієнтованого підходу до навчання : теоретичний аспект / М. М. Айзенбарт // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / [ред. кол.: М. Вачевський (голов. ред.) та ін.]. – Дрогобич, 2013. – № 9 (104). – С. 159 – 164.
  3. Айзенбарт М. М. Формування соціально-комунікативної компетенції старших дошкільників як педагогічна проблема / М. М. Айзенбарт // Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал / [ред. кол. : М. Вачевський (голов. ред.) та ін.]. – Дрогобич, 2014. – № 1 (108). – С. 119 – 123.
  4. Айзенбарт М. М. Ігрова діяльність у процесі формування соціально-комунікативних здібностей старших дошкільників крізь призму поглядів В. О. Сухомлинського / М. М. Айзенбарт // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал / [ред. кол. : А. Лавринчук (голов. ред.) та ін.]. – Рівне, 2014. – № 2 (78). – С. 64 – 67.
  5. Айзенбарт М. М. Формування соціально-комунікативних умінь старших дошкільників засобами гри / М. М. Айзенбарт // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. – Випуск 39. – Київ-Вінниця : ТОВ фірма ,,Планер”, 2014. – С. 3 – 7.
  6. Айзенбарт М. М. Формування соціальних міжособистісних відносин дітей старшого дошкільного віку в процесі ігрової діяльності  / М. М. Айзенбарт // Наукові записки кафедри педагогіки // Зб. наук. пр. – Випуск ХХХVII / Ред. кол. : Л. С. Нечепоренко (голова) та ін. – Харків : КЗ ,,ХГПА”, ХОР, 2014. – С. 23 – 34.
  7. Айзенбарт М. М. Результати порівняльної характеристики рівнів сформованості соціально-комунікативної компетенції дітей старшого дошкільного віку / М. М. Айзенбарт // Педагогічні науки // Зб. наук. пр. – Випуск 67 / Ред. кол. : Є. С. Барбіна (голова) та ін. – Херсон : ХДУ, 2015. – С. 163 – 170.

 

Статті у міжнародних науково-метричних базах даних

  1. Айзенбарт М. М. Ігрова діяльність у контексті соціально-комунікативних умінь старших дошкільників / М. М. Айзенбарт // Актуальні питання гуманітарних наук : збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка [Редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич, 2014. – Вип. 9. – ISSN 2308-4855. – С. 68 – 73.

 

Статті у зарубіжних виданнях

  1. Айзенбарт М. М. Формирование социально-коммуникативной компетенции старших дошкольников средствами игры / М. М. Айзенбарт // Научно-методический и теоретический журнал ,,Социосфера” / [ред. кол. : Б. А. Дорошин (глав. ред.) та ін.]. – Прага: Vědecko vydavatelské centrum ,,Sociosféra-CZ”, 2014. – № 1. – ISSN 2078-7081. – С. 198 – 202.