Бабелюк Оксана Андріївна

Бабелюк Оксана Андріївна – доктор філологічних наук, професор. Член двох спеціалізованих рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій. Головний редактор «Наукового вісника Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство)». Авторка понад 100 публікацій наукового та навчально-методичного характеру.

Сфера наукових зацікавлень: когнітивна лінгвістика, інтерпретація тексту, стилістика, постмодерністський художній текст.

Контактні засоби зв'язку: obabelyuk@mail.ru

 

Перелік публікацій

Підручники і посібники з грифом МОН України

 1. Бабелюк О.А., Коляса О.В. Практика усного та писемного мовлення: фразові дієслова та синоніми. Ч.1. Фразові дієслова. Підручник для студ. вищих навч. закладів. – Вінниця: Нова Книга, 2012. – 176 с.
 2. Бабелюк О.А., Коляса О.В. Практика усного та писемного мовлення: фразові дієслова та синоніми. Ч.1. Фразові дієслова. Книга для викладача. – Вінниця: Нова Книга, 2012. – 32 с.
 3. Бабелюк О.А., Коляса О.В. Практика усного та писемного мовлення: фразеологічні одиниці та синоніми. Частина 2. Фразеологічні одиниці: підручник для студ. вищих навч. закл. – Вінниця: Нова Книга, 2013. – 328 с.
 4. Бабелюк О.А., Коляса О.В. Практика усного та писемного мовлення: фразеологічні одиниці та синоніми. Частина 2. Фразеологічні одиниці: книга для вчителя – Вінниця: Нова Книга, 2013. – 64 с

 

Посібники з грифом університету

 1. Бабелюк О.А., Фідик В.І. Практична граматика англійської мови: основи синтаксису. – Дрогобич : Швидкодрук, 2012. – 70 с.

 

Збірники

 1. Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені І. Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство): Збірник наукових праць. - №1. - Дрогобич, 2014. – 116 с. (фахове видання)
 2. Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені І. Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство): Збірник наукових праць. - №2. - Дрогобич, 2014. – 148 с. (фахове видання)
 3. Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені І. Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство): Збірник наукових праць. - №3. - Дрогобич, 2015. – 320 с. (фахове видання)
 4. Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені І. Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство): Збірник наукових праць. - №4. - Дрогобич, 2015. – 244 с. (фахове видання)
 5. Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені І. Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство): Збірник наукових праць. - №5. - Дрогобич, 2016. – 254 с. (фахове видання)

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Бабелюк О.А. Стилістичні та композиційні маркери постмодерністської чуттєвості в американському оповіданні // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки: Збірник наукових праць. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2012. – Вип. 29. – С. 21–25.
 2. Бабелюк О.А. Трансформація хронотопу в постмодерністсько-му текстотворенні: від діалогу до какофонії // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка: Збірник наукових праць. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2012. – Вип. 62. – С. 12 – 15.
 3. Бабелюк О.А. Еволюція жанрових різновидів американської постмодерністської прози малої форми: лінгвостилістичний аспект // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія: Філологія. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2012. - Т. 15. – № 1. – С. 12-19.
 4. Бабелюк О.А. Постмодерністське текстотворення крізь призму міжкультурної комунікації // Сучасні дослідження з іноземної філології: Збірник наукових праць / Відп. ред. Фабіан М.П. - Ужгород: Графіка, 2012. - Вип. 10. – С. 18–24.
 5. Бабелюк О.А. Новизна постмодерністського текстотворення крізь призму постмодерністської поетики // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки. Мовознавство. – 2012. - № 24 (249). – С. 5–8.
 6. Бабелюк О.А. Постструктуралістська інтерпретація мовного знака в аспекті постмодерністського текстотворення // Філологія XXI століття: теорія, практика, перспективи: Матеріали міжнародної наукової Інтернет-конференції, яка присвячена 15-річчю Національного університету “Одеська юридична академія” та 165-річчю Одеської школи права (18 квітня 2012 р., м. Одеса). – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 8–11.
 7. Бабелюк О.А. Постмодерністські прийоми текстотворення у лінгвосинергетичній перспективі- // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Лінгвістика". - Вип. 19. - Херсон, 2013. - С. 205-211.
 8. Бабелюк О.А. Постмодерністський іронічний стиль письма: семіологічні фактори текстотворення // Науковий вісник Чернівецького університету. –– Чернівці : Видавничий дім «РОДОВІД», 2014. - Вип. 708-709 : Германська філологія . – С. 14-19.
 9. Бабелюк О.А. Американська постмодерністська проза малої форми: дифузія жанру чи жанрові різновиди? // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені І. Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство): Збірник наукових праць. - №1. - Дрогобич, 2014. - С. 13 -19.
 10. Бабелюк О.А. Рецензія на монографію Патен І. М. «Фраземи зі значенням руху: семантико-ідеографічний та лінгвокультурологічний підхід (на матеріалі української, російської, польської та англійської мов)» (Дрогобич, 2013) // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені І. Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство): Збірник наукових праць. - №1. - Дрогобич, 2014. - С. 111-113.
 11. Бабелюк О.А. Рецензія на монографію Осовської І. М. «Сучасний німецькомовний сімейний дискурс: ментальний та вербальний ресурс» (Чернівці, 2013) // Нова філологя : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – № 61. – С. 208-211.
 12. Бабелюк О.А. Рецензія на колективну монографію «Forum for Contemporary Issues in Language and Literature» // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені І. Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство): Збірник наукових праць. - №3. - Дрогобич, 2015. - С. 312
 13. Бабелюк О.А. Рецензія на колективну монографію «Інтегральна теорія англомовної комунікації» // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені І. Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство): Збірник наукових праць. - №4. - Дрогобич, 2015. - С. 225-226.
 14. Бабелюк О. А. Поетика спонтанності постмодерністського наративу // Записки з романо-германської філології. - Вип. 1 (34). - Одеса: КП ОМД, 2016. - С. 15-24.
 15. Бабелюк О.А. Переклад постмодерністського художнього тексту: балансування між визначеністю і невизначеністю // Науковий вісник Чернівецького університету. – Чернівці : Видавничий дім «РОДОВІД», 2016. - Германська  філологія. – С. 20-24.
 16. Бабелюк О.А. Рецензія  на монографію  Томчаковської Ю.О. «Концепт чарівність в англійській та українській лінгвокультурах» (Одеса, 2015). – 204с. // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені І. Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство): Збірник наукових праць. - №5. - Дрогобич, 2016. - С. 183-184.