Бібік Віктор Борисович

Бібік Віктор Борисович – викладач кафедри практики англійської мови. Автор понад 25 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: англійська філологія, теорія літератури, простір і час у художньому творі.

Контактні засоби зв'язку: viktorbibik@gmail.com

 

 Перелік публікацій

Посібники з грифом університету

 1. Бібік В. Б. Кравців М. М. Практика усного та писемного мовлення: подорож [для студентів напряму підготовки 6.020303 «Філологія. Мова і література (англійська)»]. Навчальний посібник / Віктор Бібік, Марія Кравців. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2011. – 78 с.
 2. Вишнівський Р. Й., Бібік В. Б. Практика усного та писемного мовлення: спорт [для студентів напряму підготовки 6.020303 «Філологія. Мова і література (англійська)»]. Навчальний посібник / Роман Вишнівський, Віктор Бібік. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. – 94 с.
 3. Бойчук Н.В., Баран В.М., Бібік В.Б. (всього 40 осіб) Практична фонетика англійської мови. Частина 1 Навчальний посібник для студентів І курсу спеціальності 6.020303 «Філологія. Мова і література (англійська)» / Наталя Бойчук, Віталій Баран, Віктор Бібік – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. – C. 96-103.
 4. Бібік В. Б. Практика усного та писемного мовлення: у ресторані: навчально-методичний посібник [для студентів 1 курсу спеціальностей 6.020303. Філологія (Мова і література (німецька/французька))]. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – 74 с.
 5. Бойчук Н.В., Баран В.М., Бібік В. Б. (всього 40 осіб) Практична фонетика. Англійська мова. Частина 2. Навчальний посібник для студентів 2 курсу спеціальності 6.020303 «Філологія. Мова і література (англійська)». – Дрогобич: Редакційно видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 168 c.
 6. Бойчук Н. В., Бібік В. Б. Практична граматика: вправи для самостійного опрацювання студентами денної та заочної форм навчання (ІІІ курс. Безособові форми дієслова) – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – 122 с.
 7. Бойчук Н. В., Бібік В. Б. Практична граматика: Безособові форми дієслова:теорія та практика – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – 140 с.
 8. Бойчук Н. В., Бібік В. Б. Практика усного та писемного мовлення: тренувальні вправи для самостійної роботи студентів з теми «Здоровий спосіб життя» ( до підручника «Upstream Intermediate» by V. Evans, J. Dooley): навчально-методичний посібник / Бойчук Н. В., Бібік В.  Б. – Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2016. – 98 с.
 9. Бойчук Н. В., Бібік В. Б. Практика усного та писемного мовлення: додаткові тренувальні вправи з теми «Здоровий спосіб життя»: навчально-методичний посібник. – Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2017. – 86 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Бібік В. Б Хронотоп у романі «Місто» В. Підмогильного / Віктор Бібік // Лiтературознавчi обрiї: Працi молодих учених України. – Вип. 18. – К.: Iнститут лiтератури iм. Т.Шевченка НАН України, 2009. – С. 143-151.
 2. Бібік В. Б. Відтворення урбаністичної культури в хронотопному комплексі роману В. Підмогильного «Місто» / Віктор Бібік // Мова і культура. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2009. – Вип. 12. Т. VI (131). – С. 192-197.
 3. Бібік В. Б. Хронотоп дороги в романі В. Підмогильного «Місто» / Віктор Бібік // Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка: Філологічні науки. – Луганськ, 2010. – №4(191). – Ч. I. – С. 43-49.
 4. Бібік В. Б. Способи реалізації художнього часу в романі В. Підмогильного «Невеличка драма» / Віктор Бібік // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. «Літературознавство» – Харків: ППВ «Нове слово», 2010. – Вип. 2 (62). – Ч. ІІ. – С. 112-120.
 5. Бібік В. Б. Функціонування локального, зовнішнього та внутрішнього типів простору в романі В. Підмогильного «Невеличка драма» / Віктор Бібік // Наукові записки ТНПУ. Серія: Літературознавство. – Тернопіль: ТНПУ, 2010. – Вип. 30. – С. 48 – 57.
 6. Бібік В. Б. Локус кімнати як складова хронотопної структури роману В. Підмогильного «Місто» / Віктор Бібік // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство: міжвуз. зб. наук. ст. – Бердянськ: БДПУ, 2010. – Вип. ХХІІІ. – Ч. ІІ. – С. 478-486.
 7. Бібік В. Б. Функціонування водних просторових образів у романах В. Підмогильного / Віктор Бібік // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство: міжвуз. зб. наук. ст. – Бердянськ: БДПУ, 2011. – Вип. ХХІV. – Ч. 4. – С. 149-158.
 8. Бібік В. Б., Вишнівський Р. Й. Фундаментальні цінності в системі внутрішнього хронотопу роману В. Підмогильного «Невеличка драма» // Науковий вісник південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського: Лінгвістичні науки: зб. наук. праць. – Одеса: «Астропринт», 2012. - №15. – С. 8 – 15.
 9. Бібік В. Б. Київ у системі хронотопного комплексу «Повісті без назви» В. Підмогильного // Вісник Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка (філологічні науки). – Луганськ: ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2013. – № 22 (281). – С. 6-12.