Брода Мар’яна Володимирівна

Брода Мар’яна Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент. У 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Виховання самостійності у навчанні учнів загальноосвітньої школи (друга половина ХХ ст.)». Автор понад 40 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: особливості фахової підготовки вчителя англійської мови.

Контактні засоби зв'язку: mariana.broda@ukr.net

 

Перелік публікацій

Посібники з грифом університету

 1. Брода М. Виховання самостійності особистості: історія, теорія і практика: навч.-метод. посіб. – Дрогобич: Ред.- вид. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2006. – 120 с.
 2. Брода М. та ін. Комунікативний підхід до вивчення лексики англійської мови : Навч.-метод. посіб. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2010. – 293 с.
 3. Брода М. Практичний курс другої іноземної мови: кінотеатр та фільми : Навч.-метод. посіб. для студ. напряму підготовки 0101 Педагогічна освіта спеціальності 7.010103 «ПМСО. Мова та література (англійська)» – Дрогобич : Ред.-вид. відділ ДДПУ імені Івана Франка, − 2011. − 130 с.
 4. Брода М. Практика усного та писемного мовлення: музика : Навчально-методичний посібник. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2012. – 116 с.
 5. Практична фонетика англійської мови. Частина 1: Навч. посіб. / Н.Бойчук, В.Баран , В.Бібік, М.Брода та ін. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2012. – 267 с.
 6. М.Брода та ін. Практична фонетика англійської мови. Частина 2: Навч. посіб. / Відп. ред. Бойчук Н.В. - Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2013. – 170 с.
 7. Брода М. Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти: матеріали для практичних занять: навч. посіб. - Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2013. – 78 с.
 8. Брода М. Практика усного і писемного мовлення: фразові дієслова. Частина 2: навчально-методичний посібник / Г.І.Удяк, М.В.Брода. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 78 с.
 9. Брода М. Практика усного і писемного мовлення: наука і технології, злочин та покарання: навчально-методичний посібник / М.Брода, Удяк Г. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2015. – 90 с.
 10. Брода М. Практика усного та писемного мовлення: тренувальні вправи для організації самостійної роботи студентів з теми «Better safe than sorry» (до підручника «Upstream Intermediate» by V.Evans, J.Dooley): навчально-методичний посібник / М.Брода, Удяк Г. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2016. – 72 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Кобрій М. Г. Ващенко про методи навчання та їх значення для розвитку самостійності учнів / Мар’яна Кобрій // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету: Серія „Педагогіка”. – Тернопіль: ТНПУ, 2005. – № 4. – С. 89 – 92.
 2. Кобрій М. Форми організації самостійної діяльності учнів у спадщині українських педагогів-емігрантів ХХ століття / Мар’яна Кобрій // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць: Педагогіка та психологія. – Чернівці: Рута, 2006. – Вип. 284. – С. 40 – 44.
 3. Кобрій М. С. Русова про виховання в учнів самостійності та творчості / Мар’яна Кобрій // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету: Серія „Педагогічні науки”. – Чернігів: ЧДПУ, 2006. – Вип. 39. – С. 86 – 88.
 4. Кобрій М. Роль учителя у вихованні самостійності учнів в українській педагогіці (друга половина ХХ ст.) / Мар’яна Кобрій // Вісник Глухівського державного педагогічного університету: Серія „Педагогічні науки”. – Глухів: ГДПУ, 2006. – Вип. 8. – С. 127 – 132.
 5. Брода М. Соціально-педагогічні аспекти виховання самостійності учнів у спадщині українських педагогів-емігрантів ХХ ст. / Мар’яна Брода // Людинознавчі студії: Зб. наук. праць ДДПУ імені Івана Франка: Педагогіка. – Дрогобич: Вимір, 2006. – Вип. 13. – С. 145 – 154.
 6. Брода М. Творчий вчитель як суб’єкт виховання самостійності у навчанні учнів / Мар’яна Брода // Молодь і ринок. – 2006. – № 8 (23). – С. 137 – 140.
 7. Брода М. Українські педагоги-емігранти ХХ ст. про мету і завдання виховання самостійності учнів / Мар’яна Брода // Людинознавчі студії: Зб. наук. праць ДДПУ імені Івана Франка. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2008. – Вип. 17. Педагогіка. – С. 179 – 188.
 8. Брода М. Професійна підготовка вчителя до виховання в учнів самостійності / Мар’яна Брода // Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2009. – № 2 (49). – С. 107 – 111.
 9. Брода М. Структурний підхід до визначення поняття самостійності особистості / Мар’яна Брода // Людинознавчі студії: Зб. наук. праць ДДПУ імені Івана Франка. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2010. – Вип. 21. Педагогіка. – С. 19 – 28.
 10. Брода М. Дидактичні умови забезпечення інноваційних процесів у вивченні фонетики англійської мови у вищих навчальних закладах / М. Брода // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасномк етапі. Міжпредметні зв’язки. Наукові дослідження. Досвід. Пошуки: Зб. наук. праць. – Вип. 18. – Харків: ХНУ ім. В.Каразіна, 2011. – С. 46 – 55.
 11. Брода М. Демократизація змісту підготовки вчителя у контексті реформаторської педагогіки кінця ХІХ – початку ХХ ст. / М. Брода, О. Кобрій // Вісник Прикарпатського університету „Педагогіка”. – Вип. ХL. – Частина 2. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний педагогічний університет імені Василя Стефаника, 2011. – С. 31 – 33.
 12. Брода М. Дидактичні умови забезпечення інноваційних процесів у вивченні фонетики англійської мови у вищих навчальних закладах / Мар’яна Брода // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки. Наукові дослідження. Досвід. Пошуки: Зб. наук. праць. – Харків: ХНУ ім. В.Каразіна, 2011. – Вип. 18. – С. 46 – 55.
 13. Брода М. Особливості застосування драматизації у вивченні фонетики англійської мови / Мар’яна Брода // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2011. – № 5 – С. 101 – 105.
 14. Брода М. Педагогічні умови модернізації змісту філологічних дисциплін у вищих навчальних закладах України / М.Брода, О.Кобрій // Теорія та методика навчання: проблеми та пошуки : Зб. наук. праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди. – Вип. 5. – Х. : ХНПУ, 2012. – С. 102 – 111.
 15. Брода М. Особливості організації самостійної роботи студентів з англійської мови / М.Брода, О.Тимчук // Вісник Луганського Національного Університету імені Тараса Шевченка. Серія: Педагогіка. – 2013. – №10 (269). – Ч. 4. – С. 53 – 58.
 16. Брода М. Тенденції організації самостійної роботи студентів з англійської мови / М.Брода // Електронне наукове фахове видання «Науковий вісник Донбасу». – № 4 (24). – 2013. – 9 c.
 17. Брода М. Розвиток ідеї демократизації змісту педагогічної освіти вчителя впродовж другої половини XX ст. / М.Брода, О.Кобрій // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. – 2014. – Вип. 30. – С. 57 – 59.
 18. Брода М. Впровадження інтерактивних методів вивчення англійської мови у ВНЗ України / М.Брода // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: Зб. наук. праць. – Випуск 39 / Редкол.: І.А.Зязюн (голова) та ін. – Київ – Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2014. – С. 163 – 167.
 19. Брода М. Використання семантико-стилістичного прийому словесної гри як засіб підвищення виразності художнього тексту / М. В.Брода, О.Т.Тимчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: Зб. наук. праць. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 53. – С. 247 – 250.

 

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Брода М. Принципи виховання самостійності у навчанні учнів / Мар’яна Брода // Europejska wspólna przestrzeń edukacyjna a preobrażenia oświatowe w Polsce (1989 – 2006). Nadzieje i zagrożenia. – Drohobych – Lublin, 2007. – S. 341 – 347.
 2. Брода М. Качественное обновление содержания педагогических дисциплин в высших учебных заведениях Украины / М. Брода, О. Кобрій // Сравнительная педагогика в условиях международного сотрудничества и европейской интеграции: сб. материалов V международной научно-практической конференции. – Часть ІІ. – Брест : БрГУ имени А.С. Пушкина, 2011. – С. 117 – 122.
 3. Брода М. Методологічні підходи до підготовки вчителя англійської мови у ВНЗ України / М. Брода // Filologia, sociologia i kulturoznawstwo. Współczesne problem i perspektywy rozwoju: zbiór artykulów naukowych. Konferencji Miedzynorodowej Naukowo-Praktycznej “Filologia, sociologia i kulturoznawstwo. Współczesne problem i perspektywy rozwoju.” (29.04.2016 – 30.04.2016) – Warszawa: Wydawca: Sp.z o.o. “Diamond trading tour”, 2016. – S. 56–61.

 

Статті у міжнародних наукометричних базах даних

 1. Брода М. Чинники впровадження сучасних інформаційних технологій у підготовці вчителя англійської мови / М.Брода // Людинознавчі студії : зб. наук. праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Педагогіка». – Вип. 3/35. – 2016. – С. 43 – 51.
 2. Брода М. Формування полікультурної особистості майбутнього вчителя англійської мови у ВНЗ України / М. Брода // Молодий вчений. – 2017. – № 4.3 (44.3). – С. 16–19.