Бродська Оксана Орестівна

Бродська Оксана Орестівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри практики німецької мови. У 2011 році захистила  кандидатську дисертацію на тему «Творчість Артура Шніцлера: контекст австрійсько-українських літературних взаємодій»  Автор понад 60 наукових та навчально-методичних праць

Сфера наукових зацікавлень: взаємодія української, німецької та австрійської літературних систем

Контактні засоби зв'язку: obrodska@ukr.net

 

Перелік публікацій

 

Монографії

 1. Бродська О.О. Артур Шніцлер : поетика тексту. Монографія. – Дрогобич : Посвіт, 2011. – 188 с.

 

Збірники

 1. Становлення людини – становлення слова. Ювілейний збірник на пошану доктора педагогічних наук, професора Петера Штегера / Упорядкування, наукова редакція В. Лопушанського, О. Бродської. – Дрогобич – Інсбрук : Посвіт, 2016. – 428 с.
 2. Компаративні дослідження австрійсько-українських літературних, мовних та культурних контактів. – Т. 5 : Ювілейний збірник на пошану кандидата психологічних наук, доцента Василя Лопушанського / [упор., наук. ред. Я. Лопушанського, О. Радченка та О. Бродської]. – Дрогобич : Посвіт, 2017. – 456 с.

 

Посібники з грифом МОН України

 1. Бродська О.О. Граматика німецької мови : теорія і практика. Навчально-методичний посібник / Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для вищих навчальних закладів (лист № 1/11-11654 від 16.07.2012 р.) / В.М. Лопушанський, О.О. Бродська, М.П. Демберецька, Н.Т. Дашко, О.Б. Ляховин, К.М. Вайло. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. –  616 с.
 2. Бродська О.О. Німецька мова. Навчально-методичний посібник / Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для вищих навчальних закладів (лист № 1/11-17349 від 13.11.2013 р.) / В.М. Лопушанський, О.О. Бродська, М.П. Демберецька. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – 328 с.
 3. Бродська О.О. Німецька мова. Навчально-методичний посібник [для студентів ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 0101 «Педагогічна освіта»] / Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (протокол № 1/11-4248 від 26.03.2014 р.) / З.П. Хало, О.О. Бродська, Л.Я. Левицька. – Дрогобич : Посвіт, 2014. – 188 с.

 

Посібники з грифом університету

 1. Бродська О.О. Практика усного і писемного мовлення. Збірник текстів і вправ з німецької мови / О.І. Садлівська, О.О. Бродська, М.Я. Бегар. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2010. – 317 с.
 2. Бродська О.О. Синтаксис німецької мови : теорія і практика / В.М. Лопушанський, О.О. Бродська, М.П. Демберецька, Н.Т. Дашко. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2010. – 32 с.
 3. Бродська О.О. Німецька мова. Для студентів неспеціальних факультетів. Навчально-методичний посібник / З.П. Хало, О.О. Бродська, Л.Я. Левицька. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. – 140 с.
 4. Бродська О.О. Педагогічна практика студентів. Методичні матеріали до проведення практики з німецької мови [для студентів ІV курсу ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 0203 «Гуманітарні науки» 6.020303 «Філологія. Мова і література (німецька)»] / В.М. Лопушанський, О.О. Бродська, М.П. Демберецька. – Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – 140 с.
 5. Бродська О.О. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник / В.М. Лопушанський, О.О. Бродська. – Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – 154 с.
 6. Бродська О.О. Німецька мова. Навчально-методичний посібник [для студентів V курсу спеціальності «Мова і література (англійська)»] / В.М. Лопушанський, О.О. Бродська, М.П. Демберецька. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 476 с.
 7. Лопушанський В.М., Бродська О.О., Демберецька М.П. Німецька мова : практикум. Навчально-методичний посібник. Книга перша. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 222 с.
 8. Лопушанський В.М., Бродська О.О., Демберецька М.П., Бегар М.Я. Німецька мова : практикум : навчально-методичний посібник. Книга друга. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 210 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Бродська О.О. Тематична спорідненість прози М. Коцюбинського та А. Шніцлера / М.І. Зимомря, О.О. Бродська // Наукові записки. Серія : Філологічні науки (літературознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. – Вип. 85. – С. 169 – 178.
 2. Бродська О.О. Публіцистичні виступи Артура Шніцлера : дискурс внутрішньої організації тексту / О.О. Бродська // Вісник Луганського націона­льного університету ім. Т. Шевченка. Серія : Філологічні науки. – Луганськ : Вид-во Луганського національного університету, 2009. – Вип. 19 (182). – С. 129 – 136.
 3. Бродська О.О. Мала проза Івана Франка та Артура Шніцлера : поетика тексту / М.І. Зимомря, О.О. Бродська // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського : Збірник наукових праць. Серія : Лінгвістичні науки.  – Одеса: «Астропринт», 2010. –Вип. 10. – С. 27 – 38.
 4.  Бродська О.О. Світ особистості у прозових творах М. Коцюбинського та А. Шніцлера: психологічна вмотивованість вчинків / О.О. Бродська // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Серія : Літературознавство. – Харків : ППВ «Нове слово», 2010. – Вип. 1 (61). – Ч. І. – С. 50 – 58.
 5. Brodska O. Arthur Schnitzlers Detail: Motiv des Berufes in der künstlerischen Textstruktur / O. Brodska // Germanistik in Der Ukraine. – Kyjiv : Verlagszentrum der KLNU, 2010. – Jahrheft 5. – S. 174 – 181.
 6. Бродська О.О. Артур Шніцлер в оцінках, відгуках, інтерпретації / О.О. Бродська // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського. Серія : Лінгвістичні науки. – Одеса: «Астропринт», 2011. – Вип. 12. – С. 14 – 23.
 7. Brodska O. Künstlеrische Welt von Arthur Schnitzler : Kurzprosa und Dramen / О. Brodska / Молодь і ринок. Щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2011. – № 8 (79). – С. 22 – 26.
 8. Бродська О.О Новелістика Артура Шніцлера 90-х рр. ХІХ ст. : інтерпретація дійсності / О.О. Бродська // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Серія : Літературознавство. – Харків: ППВ «Нове слово», 2012. – Вип. 2 (70). – Ч. І. – С. 35 – 40.
 9. Бродська О.О. Артур Шніцлер та Василь Стефаник : взаємодія художніх систем / О.О. Бродська // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Філологічна. – Острог, 2012. – Вип. 27. – С. 115 – 117.
 10. Бродська О.О. Гра і дійсність у п’єсі «Зелений какаду» Артура Шніцлера / О.О. Бродська // Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Серія : Філологічні науки. – Луганськ : Вид-во Луганського національного університету, 2013. – Вип. 2 (261). – С. 128 – 134.
 11. Бродська О.О. Смислове наповнення концепту FRAU та засоби його вираження у мовній картині світу Артура Шніцлера / О.О. Бродська // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Філологічна. – Острог, 2013. – Вип. 37. – С. 60 – 62.
 12. Бродська О.О. Мовностилістичні особливості малої прози Артура Шніцлера / О.О. Бродська // Молодь і ринок : Щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2013. – № 8 (103). – С. 56 – 60.
 13. Бродська О.О. Протиставлення людина-суспільство у новелі «Лейтенант Густль» Артура Шніцлера / О.О. Бродська // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – Вип. 5(71). – С. 162 –165.
 14. Бродська О.О. Тематичні та жанрово-стильові особливості ранньої прози Артура Шніцлера / О.О. Бродська // Літератури світу : поетика, ментальність, духовність : зб. наук. праць. – Випуск 5 / Гол. редактор Анатолій Козлов. – Кривий Ріг, 2015. – С. 15 – 23.
 15. Бродська О.О. Осмислення проблеми ідентичності у німецькомовній літературі Швейцарії кінця ХХ ст. / О.О. Бродська // Науковий вісник Мико­лаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Філо­логічні науки (літературознавство) : збірник наукових праць / за ред. О.С. Філатової. – № 2 (16), жовтень 2015. – Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2015. – С. 35 – 39.
 16. Бродська О.О. Тема «межової ситуації» у новелі «Вмирання» Артура Шніцлера / О.О. Бродська // Ювілейний збірник наукових праць на пошану доктора філологічних наук, професора, академіка АН Вищої школи України Миколи Івановича Зимомрі / Упорядкування, наукова редакція О.Бабелюк, В. Лопушанський. – Дрогобич, 2016. – С. 78 – 81.

 

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Бродська О.О. Твори Артура Шніцлера в українськомовних перекладах і критиці / О.О. Бродська // Współczesne paradygmaty w literaturoznawstwie, językoznawstwie, translatoryce, pedagogice i kulturoznawstwie w kontekście interdyscyplinarnym. Księga Jubileuszowa prof. zw. dr hab. Mykoły Zymomrya. – Częstochowa, 2011. – S. 379 – 384.
 2. Бродська О.О. Соціально-психологічний характер конфлікту у драмі «Забавки» Артура Шніцлера / О.О. Бродська // Postępy w nauce w ostatnich latach: Nowych rozwiązan Zbiór raportów naukowych  (28.12.2012 – 30.12.2012). – Warszawa : Wydawca: Sp. Z o.o. «Diamond trading tour», 2012. – S. 13 – 15.
 3. Бродська О.О. Поетичний стиль Василя Стуса та Пауля Целана : типологічні паралелі / О.О. Бродська // Zbiór raportów naukowych. Literatura, socjologia i kulturoznawstwo. Nauka wczoraj, dziś, jutro (30.05.2015 – 31.05.2015). – Warszawa : Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2015. – S. 5 – 8.