Бистрова Олена Олександрівна

Бистрова Олена Олександрівна – доктор філологічних наук, професор. 2001 року захистила кандидатську дисертацію «Формотворчі функції домінантних образів. На матеріалі української та російської поезії». 2012 року захистила докторську дисертацію «Поетика романної прози Ф. Достоєвського у світлі духовно-культурної концепції Д. Чижевського». Автор понад 105 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: аналіз та інтерпретація художніх творів у цілісності та всебічності з використанням міжвидових зіставлень.

Контактні засоби зв'язку: prof.bystrova@gmail.com

 

Перелік публікацій

Монографії

 1. Бистрова О. О. Імпліцитні можливості слова в художньому тексті / О. О. Бистрова. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка, 2008. – 200 с.
 2. Бистрова О. О. Поетикальна парадигма романної прози Ф. Достоєвського в аспекті теоретичних ідей Д. Чижевського / О. О. Бистрова. –Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка, 2010. – 513 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Бистрова О. О. Наукова спадщина Д. Чижевського – необхідна складова знань учителя-словесника. Дослідження Д. Чижевським творчості Ф. Достоєвського / О. О. Бистрова // Зарубіжна література в школах України. – 2009. – № 5. – С. 7–11.
 2. Бистрова О. О. Микола Гоголь у рецепції Дмитра Чижевського / О. О. Бистрова // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. – 2008. – Вип. 14. – С. 100–103.
 3. Бистрова О. О. Стиль Бароко в дослідженнях Д. Чижевського / О. О. Бистрова // Наукові записки Тернопільського національного педуніверситету ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ, 2009 – Вип. 26 – С. 322–330.
 4. Бистрова О. О. Антиномія : шляхетність/міщанство (поетика роману Достоєвського «Бідні люди») / О. О. Бистрова // Актуальні проблеми слов’янської філології. Міжвузівський збірник наукових статей. – Вип. ХХІ. – Бердянськ, 2009. – С. 471–475.
 5. Бистрова О. О. Славістика в діаспорі. Літературознавчі дослідження Д. Чижевського (аналіз «Покірливої» Ф. Достоєвського крізь призму ідей Д. Чижевського) / О. О. Бистрова // Український вимір. Міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори. Число восьме. У трьох томах. Том ІІ. – Чернігів, 2009. – С. 122–130.
 6. Бистрова О. О. Категорії душа, серце і дух в естетиці Д. Чижевського (на прикладі твору «Бідні люди» Ф. Достоєвського) / О. О. Бистрова // Література. Фольклор. Проблеми поетики. Збірник наукових праць. – Вип. 33. –Ч. 1. – К. : «ТВім інтер», 2009. – С. 546–553.
 7. Бистрова О. О. Роман Ф. Достоєвського «Ідіот» в аспекті інтертекстуальності / О. О. Бистрова // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. – 2009. – № 12. – С. 21–25.
 8. Бистрова О. О. Поетикальна парадигма твору Ф. Достоєвського «Неточка Незванова» в аспекті українського літературознавства / О. О. Бистрова // Література. Фольклор. Проблеми поетики. – Вип. 34. – Ч. 1. –К. : «ТВім інтер», 2009. – С. 66–73.
 9. Бистрова О. О. Функції стильових домінант в творах Ф. Достоєвського та І. Франка / О. О. Бистрова // Мова і культура. Науковий журнал. – К. : Видавничий дім Д. Бураго, 2009. — Вип. 12. — Т. ІІІ (128). – С. 272–277.
 10. Бистрова О. О. Рецепція творчості Федора Достоєвського Іваном Франком / О. О. Бистрова // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Серія літературознавство. – 2009. – № 28. – С. 293–300.
 11. Бистрова О. О. Поетика малої прози Ф. Достоєвського в аспекті поглядів Д. Чижевського (на матеріалі повісті «Дядечків сон») / О. О. Бистрова // Південний архів. Філологічні науки : Збірник наукових праць. Вип. XLVII. – Херсон : Видавництво ХДУ, 2009. – С. 19–28.
 12. Бистрова О. О. Д. Чижевський про мову поетичну і мову писану / О. О. Бистрова // Філологічні семінари. Літературна критика і критерії художності. – К. : Логос, 2009. – С. 217–221.
 13. Бистрова О. О. Портрет як стилістичний фактор в романі Ф. Достоєвського «Біси» / О. О. Бистрова // Наукові записки ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. Літературознавство. – Вип. 1 (60). – Ч. І. — Харків : ППВ «Нове слово», 2010. – С. 44–49.
 14. Бистрова О. О. За минуту до казни. Приемы фотоискусства в поэтике события в романе Ф. Достоевского «Идиот» / О. О. Бистрова // Русский язык и литература в учебных заведениях. – 2010. – № 1. – С. 27–32.
 15. Бистрова О. О. Використання когнітивного методу та антропології при аналізі творчості Ф. Достоєвського / О. О. Бистрова // Молодь і ринок. – 2010. – № 1–2. – С. 46–48.
 16. Бистрова О. О. Поетикальні особливості твору Ф. Достоєвського «Гравець» / О. О. Бистрова // Актуальні проблеми філології : мовознавство, літературознавство, методика викладання філологічних дисциплін : збірник наук. статей / за заг. ред. проф. Соколової І. В. – Т. ІІ. – Літературознавство. Методика викладання філологічних дисциплін. – Маріуполь, 2010. – С. 15–19.
 17. Бистрова О. О. Інтерпретація домінантних мотивів роману Ф. Достоєвського «Брати Карамазови» крізь призму досліджень Д. Чижевського (мотив не засудження та надлюдини) / О. О. Бистрова // Наукові записки національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». – Вип. 15. – Острог, 2010. – С. 14–18.
 18. Бистрова О. О. Особливості перекладу І. Франком твору Ф. Достоєвського «Слабке серце» / О. О. Бистрова // Історико-літературний журнал / під ред. Н. Малютіної. – Одеса : Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 2010. – № 18. – С. 98–102.
 19. Бистрова О. О. Стилетворчі функції сакральних мотивів у романі Ф. Достоєвського «Брати Карамазови» / О. О. Бистрова // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / під ред. Р. А. Козлова. – Вип. 29. – Ч. 1. – К. : «Твім інтер», 2010. – С. 63–68.
 20. Бистрова О. О. Поліфункціональність авторських паремій в романі «Підліток» Ф. Достоєвського / О. О. Бистрова // Філологічні трактати. Науковий журнал. – Т. 1. – № 3–4. – Суми : Видавництво СумДУ, 2009. – С. 27–31.
 21. Бистрова О. О. Афористична мова «Братів Карамазових» як складова поетикальної парадигми творчості Ф. Достоєвського / О. О. Бистрова // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Літературознавство. – Вип. 2 (62). – Ч. ІІ. – Харків : ППВ «Нове слово», 2010. – С. 55–62.
 22. Бистрова О. О. Поетика роману Ф. Достоєвського «Злочин і кара» / О. О. Бистрова // Зарубіжна література в школах України. – 2010. – № 7–8. – С. 10–17.
 23. Бистрова О. О. Антропологізм афористичної мови в романі «Біси» Ф. Достоєвського / О. О. Бистрова // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Збірник наукових праць пам’яті академіка Леоніда Булаховського. – Вип. 11. – К. : Київський нац. університет ім. Т. Шевченка, Інститут філології. – С. 248–252.
 24. Бистрова О. О. Функціонування мотиву двоїстості та ієрархії душ у творі Ф. Достоєвського «Двійник» / О. О. Бистрова // Літературознавчий збірник. – Донецьк : ДонНУ, 2009. – Вип. 39–40. – С. 32–38.
 25. Бистрова О. О. Поліфункціональність термінів у наукових текстах Дмитра Чижевського / О. О. Бистрова // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Серія літературознавство. – 2010. – № 30. – С. 163–168.
 26. Бистрова О. О. Біографія письменника як складова цілісного аналізу тексту / О. О. Бистрова // Філологічні семінари. Що таке історія літератури?. – Вип. 13. – К. : Київський національний університет ім. Т. Шевченка, 2010. – С. 101–108.
 27. Бистрова О. О. Поетика роману Ф. Достоєвського «Принижені та зганьблені» / О. О. Бистрова // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – Вип. 24. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2010. – С. 341–347.
 28. Бистрова О. О. Функціональність домінанти сміх в поетикальній парадигмі роману Д. Достоєвського «Брати Карамазови» / О. О. Бистрова // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. – 2010. – Вип. 22. – С. 20–23.
 29. Бистрова О. О. Система поетикальних особливостей романної прози Ф. Достоєвського / О. О. Бистрова // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. – 2010. – № 1. – С. 7–13.
 30. Бистрова О. О. Репрезентація міфологізації життя Ф. Достоєвського в дієтетичному способі нарації / О. О. Бистрова // Studia metodologica. Науковий збірник Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. – Вип. 30. – Тернопіль : Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2010. – С. 63–66.
 31. Бистрова О. О. Містична складова поетики творів Ф. Достоєвського / О. О. Бистрова // Питання літературознавства. Науковий збірник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. – Вип.. 84. – Чернівці, 2011. – С. 3–7.
 32. Бистрова О. О. Конотативність словоєрса в творчості Ф. Достоєвського / О. О. Бистрова // Південний архів. Збірник наукових праць. Філологічні науки. – Вип. L. – Херсон : Вид. ХДУ, 2011. – С. 30–35.
 33. Бистрова О. О. Исследователи человеческих душ / О. О. Бистрова // Русский язык, литература, культура в школе и вузе. – 2011. – № 6. – С. 6–9.
 34. Бистрова О. О. Поетика Ф. Достоєвського крізь призму українського літературознавства / О. О. Бистрова // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Літературознавство. – Харків : ППВ «Нове слово», 2012. – Вип. 2 (70). – С. 3–7.
 35. Бистрова О. О. Деякі складові стильової своєрідності романів Ф. Достоєвського / О. О. Бистрова // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Літературознавство. До 290 річчя з дня народження Г. С. Сковороди. – Харків : ППВ «Нове слово», 2012. – Вип. 2 (70). – Ч. ІІ. – С. 3–7.
 36. Бистрова О. О. Ситуативність символу в художньому тексті / О. О. Бистрова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія : Літературознавство. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 35. – С. 155–159.
 37. Бистрова О. О. Мотив згубності гри у романі Ф. Достоєвського «Гравець» / О. О. Бистрова // Зарубіжна література в школах України. – 2012. – № 10. – С. 19–23.
 38. Бистрова О. О. Урбаністичний пейзаж у творчості Ф. Достоєвського / О. О. Бистрова // Наукові записки. Серія : Літературознавство. – № 36. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2012. – С. 217–220.
 39. Бистрова О. О. Функціонування символу душа в українській літературі / О. О. Бистрова // Літератури світу : поетика, ментальність і духовність. – Вип. 1. – Кривий Ріг : Криворізький педагогічний університет, 2013. – С. 178–188.
 40. Бистрова О. О. Конратикторність сакруму і профануму в романі Ф. Достоєвського «Брати Карамазови» / О. О. Бистрова // Наукові праці. Науково-методичний журнал Чорноморського державного університету ім. П. Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». Серія Філологія. Літературнознавство. – 2013. – Вип. 205. – Т. 217. – С. 24–26.
 41. Бистрова О. О. Когезія та когерентність твору Тараса Шевченка «Заворожи мені, Волхве» / О. О. Бистрова // Наукові записки. Серія : Літературознавство. – № 40. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка, 2014. – С. 108–112.
 42. Бистрова О. О. Антропологізм у художній літературі / О. О. Бистрова // Літератури світу : поетика, ментальність та духовність : зб. наук. праць / А. В. Козлов (відп. ред.) та ін. – Кривий Ріг, 2014 – Вип. 3. – С. 24–30.
 43. Бистрова О. О. Полікультурний аспект творчості Лесі Українки / О. О. Бистрова // Молодь і ринок. – 2014. – № 3. – С. 28–32.
 44. Бистрова О. О. Компаративне зіставлення принципів фотомистецтва та мистецтва слова (на прикладі творчості Бруно Шульца) / О. О. Бистрова // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: зб. наук. праць. – К. : Університет «Україна», 2014. – Вип. 29. – С. 179–191.
 45. Бистрова О. О. Монотопікальні тексти в компаративному зіставленні / О. О. Бистрова // Наукові записки. Серія : Літературознавство. – № 41. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка, 2014. – С. 234–241.
 46. Бистрова О. О. Тичина і М. Цвєтаєва : інтертекстуальний і компаративний аспекти / О. О. Бистрова // Наукові записки. Серія : Літературознавство. – № 42. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, 2015. – С. 189–193.
 47. Бистрова О. О. Германський вектор у творчому доробку Віслави Шимборської / О. О. Бистрова // Літератури світу : поетика, ментальність і духовність : зб. наук. праць. – Вип. 6. – Кривий Ріг : Вид-во ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2015. – С. 158–164.

 

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Бистрова О. О. Дмитро Чижевський про мікроаналіз художнього твору (на прикладі роману Федора Достоєвського «Брати Карамазови») / О. О. Бистрова // Colloquia litteraria Sedlcensia. Studia minora. Problematyka badań nad spóścizną Dmytra Czyżewskiego. Наследие Дмитрия Чижевского и проблемы его изучения. – Vol. 1. – Siedlice – 2009. – С. 79–84.
 2. Быстрова Е. А. Поэтика малой прозы Достоевского (на примере повести «Хозяйка») / Е. А. Быстрова // Ф. М. Достоевский в диалоге с русской и мировой культурой. Образы России и Запада. Поэтика Достоевского. Материалы международной конференции «Ф. М. Достоевский в диалоге культур» / сост. В. А. Викторович. — Коломна : Коломенський гос. пед. Институт, 2009. — С. 24 – 26.
 3. Бистрова О. О. Принципи аналізу Дмитром Чижевським творчості Федора Достоєвського (на матеріалі роману «Брати Карамазови») / О. О. Бистрова // Colloquia Litteraria Sedlcensia. Дмитро Чижевський і європейська культура / під ред. Р. Мниха та Ю. Урбан. – Т. 4 – Дрогобич – Siedlce, 2010. – С. 187–197.
 4. Быстрова Е. А. Исследование Д. Чижевским особенностей славянской литературы (на примере творчества М. Гоголя и Ф. Достоевского) / Е. А. Быстрова // Litteraria humanitas XV. Masarykova universita, Ustav Slavistiky. – Brno : Tribun EU, 2010. – C. 39–47.
 5. Бистрова О. О. Дослідження Дмитра Чижевського про творчість Федора Достоєвського / О. О. Бистрова // Kultura і oswiata w europejskim miedzywojniu (1918 – 1939) – Siedlce : Uniwersytet przyrodniczo-numanistyczny, 2010. – C. 139–145.
 6. Быстрова Е. А. Творчество Ф. Достоевского в украинском культурном пространстве : традиционные рецептивные клише / Е. А. Быстрова // Ф. М. Достоевский в современном поликультурном пространстве. Сб. материалов международной научной конференции. – Брест : БрГУ имени А. С. Пушкина, 2012. – С. 32–36.
 7. Быстрова Е. А. Рецепция творчества Достоевского на Украине / Е. А. Быстрова // Избранные доклады ІІІ Международного симпозиума «Русская словесность в мировом культурном контексте». – М. : Фонд Достоевского, 2012. – С. 174–179.
 8. Быстрова Е. А. Шиллеровские мотивы в романе Ф. Достоевского «Братья Карамазовы» / Е. А. Быстрова // Русская литература и методика ее преподавания в современном поликультурном пространстве : автор – жанр – стиль. Сборник материалов международной научно-практической конференции. Часть 2. – Брест : БрГУ имени А. С. Пушкина, 2012. – С. 39–47.
 9. Быстрова Е. А. Украинский перевод «Слабого сердца» Достоевского как форма восприятия творчества писателя в Галичине. Тезисы / Е. А. Быстрова // Избранные доклады и тезисы IV Международного симпозиума «Русская словесность в мировом культурном контексте. – М., 2014. – С. 460.
 10. Быстрова Е. А. Гении духа : Тарас Шевченко и Федор Достоевский. Фактографический аспект / Е. А. Быстрова // Сборник материалов выступлений, докладов и сообщений участников третьих международных Шевченковских чтений, посвящённых 200-летию со дня рождения Тараса Шевченко «Шевченко – символ духовной связи украинского и казахского народов» / под общ. ред. П. В. Токаря. – Астана : ЕНУ имени Л. Н. Гумилева, 2014. – С. 155–159.
 11. Бистрова О. О. Принципы фотографичности художественного мышления в творчестве Ф. Достоевского / О. О. Бистрова // Тhe Legacy of F. M. Dostoevsky : 150 Years dince the Publication of «Crime and Punishment» : Book of Abstracts. – Granada : University of Granada, 2016. – С. 31-32.