Демберецька Мирослава Петрівна

Демберецька Мирослава Петрівна – старший викладач. Автор понад 20 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: словотвір німецької мови, зокрема творення, система значень та функціонування німецьких похідних прикметників з напівсуфіксами.

Контактні засоби зв'язку: 

 

 

Перелік публікацій

Посібники з грифом МОН України

 1. Граматика німецької мови : теорія і практика : навчально-методичний посібник з практичної граматики німецької мови для студентів 1-3 курсів напряму підготовки 0203 Гуманітарні науки спеціальності 6.020303 Філологія* Мова і література (німецька) / [В. М. Лопушанський, О. О. Бродська, М. П. Демберецька та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2012. –  616 с.
 2. Німецька мова. Навчально-методичний посібник для студентів ІІ курсу освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” напряму підготовки 0203 Гуманітарні науки 6.020303 Філологія. Мова і література (німецька) / Василь Лопушанський, Оксана Бродська, Мирослава Демберецька. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – 328 с.

 

Посібники з грифом університету

 1. Демберецька М.П. Практичний курс німецької мови : Відпочинок. Подорож. (для студентів ІІІ курсу спеціальності АН факультету романо-германської філології) / Мирослава Демберецька. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2010. – 94с.
 2. Синтаксис німецької мови : теорія і практика : [навчально-методичний посібник з практичної граматики німецької мови для студентів 3 курсу напряму підготовки 0203 Гуманітарні науки спеціальності 6.020303 Філологія* Мова і література (німецька)] / В. М. Лопушанський, М. П. Демберецька, Н. Т. Дашко, О. О. Бродська. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. –  222 с.
 3. Педагогічна практика студентів : методичні матеріали до проведення практики з німецької мови [для студентів IVкурсу ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 0203 «Гуманітарні науки» 6.020303 «Філологія. Мова і література (німецька)»] / Лопушанський В. М., Бродська О. О., Демберецька М. П. – Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. –  140 с.
 4. Німецька мова : навчально-методичний посібник [для студентів V курсу спеціальності “Мова і література (англійська)”] / Василь Лопушанський, Оксана Бродська, Мирослава Демберецька. – Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – 476 с.
 5. Лопушанський В.М., Бродська О.О., Демберецька М.П. Німецька мова : практикум. Навчально-методичний посібник. Книга перша. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 222 с.
 6. Лопушанський В.М., Бродська О.О., Демберецька М.П., Бегар М.Я. Німецька мова : практикум : навчально-методичний посібник. Книга друга. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 210 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Демберецька М. П. Німецькі напівсуфіксальні прикметники : функції в тексті та переклад українською мовою / Мирослава Демберецька // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Філологічні науки. Мовознавство. 6.2009. – Луцьк : ВНУ імені Лесі Українки. – С. 247 – 252
 2. Demberetska M. Das System der Wortbildungsbedeutungen der deutschen Adjektive mit Halbsuffixen und ihrer Ausdrucksmittel / Myroslava Demberetska // Germanistik in der Ukraine. – Jahrheft 4’2009.– S. 150 – 157
 3. Демберецька М. П. Шкала інтенсивності ознаки, яка виражається німецькими напівсуфіксальними прикметниками / Мирослава Демберецька // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Філологічні науки. Мовознавство. 8.2010. – Луцьк : ВНУ імені Лесі Українки. – С. 410 – 413
 4. Демберецька М. П. Зв’язок словотвірного значення з компонентами похідного слова (на матеріалі німецьких напівсуфіксальних прикметників) / Мирослава Демберецька // Наукові записки. – Випуск 95. – Серія : Філологічні науки (мовознавство) : У 2ч. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – С. 479 – 483
 5. Демберецька М. П. Семантичні відношення між німецькими похідними прикметниками з напівсуфіксами / Мирослава Демберецька // Лінгвістичні дослідження : Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. – Випуск 32.– Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2011. – С. 179 – 185
 6. Демберецька М. П. До проблеми множинної мотивації та словотвірної синонімії німецьких напівсуфіксальних прикметників / Мирослава Демберецька // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. Лінгвістичні науки : Збірник наукових праць. – № 15.– Одеса : Астропринт, 2012. – С. 59 – 66
 7. Демберецька М. Словотвірний потенціал напівсуфіксів німецьких прикметників / Мирослава Демберецька // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / ред. кол. Надія Скотна (головний редактор), Марія Федурко (редактор розділу) та ін. – Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. ‑ Випуск тридцять четвертий. Філологія. – С. 54 – 63.
 8. Демберецька М. П. Напівсуфіксальні прикметники німецької мови : до проблеми поділу на лексико-семантичні розряди / Мирослава Демберецька // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, С. В. Новоселецька. – Острог : Видавництво національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 51. – С. 192 – 195.

 

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Демберецька М. П. Напівсуфіксальні прикметники німецької мови у функціональному аспекті / Мирослава Демберецька // Nauka dziś : teoria, metodologia, praktyka / Zbór raportów naukowych . – Wrocław : Sp. z o.o. “Diamond trading tour”, 2013 . – S. 37 – 41.