Дубравська Зоряна Романівна

Дубравська Зоряна Романівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри практики англійської мови Інституту іноземних мов. У 2015 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Образ автора в біографічній і мемуарній прозі (на матеріалі творчості Мартіна Еміса)». Автор понад 20 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: англійська мова та література.

Контактні засоби зв'язку: zorjanadubravska@gmail.com​

 

 Перелік публікацій

Посібники з грифом університету

 1. Дубравська З. Р. Англійська на дозвіллі. Навчально-методичний посібник / З. Р. Дубравська. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2007. – 52с.
 2. Дубравська З. Р., Білецька О. В., Гарник І. А. Охорона довкілля: навчально-методична розробка для підготовки фахівців ОКР Бакалавр спеціальності (мова і література (англійська мова)) / З. Р. Дубравська, О. В. Білецька, І. А, Гарник. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2008. – 57 с.
 3. Дубравська З. Р., Вонроняк Н. Р., Ступницька Г. І. Практична граматика: злічувані та незлічувані іменники. Множина та присвійний відмінок іменників: навчально-методичний посібник [для студентів спеціальності 6.020303 «Філолдогія (Мова і література (англійська)»] / З. Р. Дубравська, Вороняк Н. Р., Г. І, Ступницька. - Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 60 с.
 4. Практична фонетика англійської мови. Частина 2. / Відповідальний редактор Бойчук Н. В. Навчальний посібник для студентів IІ курсу спеціальності 6.020303 «Філологія. Мова і література (англійська)». Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені І.Франка, 2013. – 180 с.
 5. Дубравська З. Р., Ступницька Г. І. Практика усного та писемного мовлення: тексти та завдання для домашнього читання: навчально-методичний посібник [для підготовки фахівців спеціальності 6.020303 «Філологія. Мова і література (англійська)»] / З. Р. Дубравська, Г. І, Ступницька. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 118с.
 6. Дубравська З. Р., Ступницька Г. І. Практична граматика англійської мови: займенник: навчально-методичний посібник [для підготовки фахівців І (бакалаврського) рівня напряму підготовки 6.020303 «Філологія. Мова і література (англійська)»] / З. Р. Дубравська, Г. І, Ступницька. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 76с.
 7. Дубравська З. Р., Ступницька Г. І. Практика усного і писемного мовлення: тренувальні вправи для організації самостійної роботи студентів з теми «You Are What You Eat»: навчально-методичний посібник [для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти напряму підготовки 6.020303 Філологія* (англійська мова і література), галузі знань 0203 Гуманітарні науки] / З. Р. Дубравська, Г. І, Ступницька. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 100с.
 8. Ступницька Г. І. Практика усного та писемного мовлення: комплекс текстів та вправ [для самостійної роботи студентів з теми «Every man to his taste» (до підручника Upstream Intermediate by Virginia Evans, Jenny Dooley)]: навчально-методичний посібник / Ступницька Галина, Дубравська Зоряна. - Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 104с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Дубравська З. Р. Формування особистості Мартіна Еміса крізь призму його автобіографії / З. Р. Дубравська // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (філологічні науки). – №19 (182), Ч. 2 – Луганськ: Вид-во Держ. закладу «Луганський нац. ун-т ім. Т. Шевченка», 2009. – С. 190 – 196.
 2. Дубравська З. Р. Реалізація авторського «Я» крізь призму протиставлення в автобіографічному романі Мартіна Еміса «Досвід» / З. Р. Дубравська // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди [серія: літературознавство]. – Випуск 3 (71). – Частина друга. – Харків: ППВ «Нове слово», 2012. – С. 43 – 50.
 3. Дубравська З. Р. Концепт батька в постмодерністичному дискурсі (на матеріалі романів Мартіна Еміса) / З. Р. Дубравська // Літературознавчий збірник. – Випуск 51 – 52. – Донецьк, 2013. – С. 172 – 182.
 4. Дубравська З. Р. Роль англійської літературної спадщини у формуванні світогляду Мартіна Еміса / З. Р. Дубравська // Вісник Луганського Національного університету імені Тараса Шевченка. – № 2 (261) січень, 2013. – С. 152 – 158.
 5. Дубравська З. Р. Наративна мотивація автобіографічного роману Мартіна Еміса «Досвід» / З. Р. Дубравська // Молодь і ринок. – № 5 (112). – Дрогобич, 2014. – С. 100 – 103.
 6. Дубравська З. Р. Творчість Мартіна Еміса: смислотворчі акценти інтерпретації образів / З. Дубравська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство: / За ред. д. ф. н., проф. Ткачука М. П. – Тернопіль: ТНПУ, 2014. – Вип. 41. – С. 293 – 302.
 7. Дубравська З. Р. Феномен авторського «Я»: сутність «зовнішніх вторгнень» в постмодерністському тексті (на матеріалі творчості Мартіна Еміса) / З. Р. Дубравська // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». – Одеса, 2015. – № 19. – С. 160 – 163.
 8. Дубравська З. Р. Художній феномен образу автора в системі біографічного та мемуарного письма Мартіна Еміса / З. Р. Дубравська // Літературний процес: методологія, імена, тенденції: збірник наукових праць (філологічні науки) / Київський університет імені Б. Грінченка. – К.: Київський університет імені Б. Грінченка, 2016. – № 7. – с. 171 – 174.
 9. Дубравська З. Р. Біографічне письмо Мартіна Еміса: інтертекстуальний аспект / З. Р. Дубравська // Держава та регіони. Науково-виробничий журнал. Серія: Гуманітарні науки. – 2017. – № 1 (48). – С. 31 – 36.

 

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Дубравська З. Р. Жанрова специфіка художньої автобіографії Мартіна Еміса / З. Р. Дубравська  // Zbiór raportów naukowych. «Postępy w nauce w ostatnich latach. Nowych rozwiązań». Częśċ 5. (28.12.2012 – 30.12.2012). – Warszawa: Wydawca: Sp. z. o. o. «Diamond trading tour», 2012. – str. 9 – 12.
 2. Dubravska Zoriana. The Representative Strategies of the Narrative-Communicative Discоurse: Martin Amis’s Prose / Zoriana Dubravska // Spheres of Culture. – Volume X. – Lublin, 2015. – s. 86 – 93.

 

Статті у міжнародних науково-метричних базах даних

 1. Дубравська З. Р. Генеза, дефініції та проблеми жанрової ідентифікації художньої біографіки Мартіна Еміса / З. Р. Дубравська // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря. – Дрогобич, 2016. – Вип. 13. – С. 229 – 236.
 2. Дубравська З.Р. Паремії як засіб пізнання системи мови / З. Р. Дубравська // Молодий вчений. – 2017. – № 4.3 (44.3). – С. 77 – 80.