Дубровська Ольга Тарасівна

Дубровська Ольга Тарасівна – доцент кафедри, кандидат філологічних наук, доцент. У 2003 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Еволюція  жанру оди на зламі століть (кінець XVIII –  початок XIX ст.)». Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: особливості ліричного жанру оди в німецькій, українській, польській та російській літературах. 

Контактні засоби зв'язку: olhadubrovska@outlook.com

 

Перелік публікацій

 

Посібники з грифом університету

 1. Дубровська О. Т. Пасивний стан дієслова : утворення та вживання. Збірник вправ з практичної граматики німецької мови (для студентів І – ІІ курсів денної форми навчання) : навчально-методичний посібник / О. Т. Дубровська. – Дрогобич : Вимір, 2005.
 2. Дубровська О. Т. Категорія стану дієслова. Навчальний посібник з теоретичної граматики німецької мови (для студентів IV курсу денної форми навчання). Навчальний посібник / О. Т. Дубровська. – Дрогобич : Вимір, 2005.
 3. Дубровська О. Т. Видатні педагоги Німеччини та України. Навчально-методичний посібник. – Дрогобич: видавничо-редакційний відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І.Франка, 2011. – 112 с.
 4. Дубровська О. Т. Теоретична граматика сучасної німецької мови. Навчально-методичний посібник. – Дрогобич: видавничо-редакційний відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – 114 с.
 5. Дубровська О. Т. Тексти для домашнього читання. Навчально-методичний посібник. – Дрогобич: видавничо-редакційний відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2014. – 175 с.
 6. Дубровська О.Т., Шевців Г.М., Шевців Р.Б. Практика усного та писемного мовлення: тексти для філологічного аналізу [для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти із спеціальності 6.020303 „Філологія* (німецька мова і література)” галузі знань 0203 Гуманітарні науки]. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 185 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Дубровська О. Т.  Жанрові традиції оди в українській поезії (Нотатки до теми) // Наукові записки Харківського державного педуніверситету ім. Г.Сковороди. Серія літературознавство. – Харків, 1997. – Вип.6 (11). –  С. 1-6
 2. Дубровська О. Т. Наполеонівська ода в українській літературі початку XIX століття: реалізація жанру в "горизонті очікування" // Литературоведческий сборник. – Вып. 4. – Донецк: ДНУ, 2000. – С.88-91.
 3. Дубровська О. Т. Еволюція жанрових концепцій у сучасному  літературознавстві // Литературоведческий сборник. – Вып. 12. – Донецк: ДНУ, 2002. –  С. 35-45
 4. Дубровська О. Т. Німецька ода в епоху переходу від класицизму до романтизму (Ф.Клопшток – Ф.Гельдерлін) // Литературоведческий сборник. – Вып. 10. – Донецк: ДНУ, 2002. –  С. 62-79.
 5. Дубровська О. Т. Концепція Бога в жанрі класицистичної оди (Г. Державін та Ф. Клопшток) // Наука і сучасність: Збірник наукових праць Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2005. Т.49. – С. 205-214.
 6. Дубровська О. Т. До історії польської оди. Наукові записки ХНПУ імені Г.Сковороди // Літературознавство. – Вип. 4 (68). Ч.1. – Харків: ППВ "Нове слово", 2011. 
 7. Дубровська О. Т. Духовно-історичне значення оди Ф.Гельдерліна "Покликання поета" // Наукові записки ХНПУ імені Г.Сковороди. Літературознавство Випуск 2 (70) Частина друга, – Харків: ППВ "Нове слово", 2012.  – С.35-42
 8. Дубровська О. Т. Жанрові ознаки оди в період переходу від класицизму до романтизму // Наукові записки ХНПУ імені Г.Сковороди. Літературознавство Випуск 4 (72) Частина друга, – Харків: ППВ "Нове слово", 2012.
 9. Дубровська О. Т. Образ Наполеона для одичної традиції в європейській літературі (на прикладі російської оди)» // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство): збірник наукових праць. - №2 (16). – Миколаїв: МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2015. – С. 89-93.

          

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Дубровська О. Т. Одичне слово у культурі XX століття // Slovo a kultura (Слово і культура. Матеріали міжнародної конференції). –  Люблін: Вид. Люблінського університету ім. Марії Кюрі-Склодовської, 1998. –  C. 107-113.
 2. Дубровська О. Т. Поэзия Марины Цветаевой в контексте проблемы "Писатель и власть" // Матеріали міжнародної конференції "Письменник і влада". Аkta Universitatis Lodziensis (Записки Лодзійського університету). –  Лодзь: Серія російського літературознавства, 1999. –  C. 133-138.
 3. Дубровська О. Т. Ода молодості Адама Міцкевича та ода До радості Фрідріха Шиллера: спроба порівняльного аналізу // Актуальні проблеми компаративістики. Теорія і методологія літературознавчих досліджень/ Conversatoria litteraria. – Сєдльце –Банська Бистриця, 2010. – С.123-130
 4. Дубровська О. Т. Лирическая сатира М. Цветаевой "Крысолов" в контексте немецкой культуры // Сатира в літературах східнослов'янських народів. Матеріали міжнародної конференції. – Білосток: Вид. університету,  1998. – C.111-119.
 5. Дубровська О. Т. Ідейно-тематичний комплекс та словесно-образний світ оди Ф.Клопштока "Пізнайте себе самих" // Матеріали міжнародної наукової конференції «Наука в сучасному світі» / Nauka w świecie współczesnym (Łódź, 29.05.2013 - 31.05.2013). - Łódź, 2013. - 8 с.
 6. Дубровська О. Т. Піндарична і гораціанська ода: спроба порівняння // Матеріали міжнародної наукової конференції «Наука сьогодні: теорія, методологія, практика» / Nauka dziś: teoria, metodologia, praktyka (Wroclaw, 28.09.2013 - 30.09.2013). - Wroclaw, 2013. - 8 с.
 7. Дубровська О. Т. До питання про особливості ліричного жанру оди в німецькій літературі XVIII ст. // Матеріали міжнародної наукової конференції «Питання. Відповіді. Гіпотези: наука ХХІ століття» / Pytania. Odpowiedzi. Hipotezy: nauka XXI stulecie (Gdansk, 30.05.2014 - 31.05.2014). – Gdansk, 2014. - 8 с.
 8. Дубровська О.Т. Особливості реалізації жанру оди в українській літературі початку XIX століття // Збірник наукових статей: «Філологія, соціологія і культурознавство. Сучасні проблеми та перспективи розвитку» (29.04.2016 - 30.04.2016). - Варшава: Diamond trading tour, 2016. – С. 41-45.