Дучимінська Галина Юріївна

Дучимінська (Горенок) Галина Юріївна – кандидат філологічних наук, доцент. У 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Гамлет і гамлетизм у європейській літературі першої половини ХХ століття”. Автор понад 40 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: англійська філологія, компаративістика.

Контактні засоби зв'язку: 9999galyna@gmail.com

 

Перелік публікацій

Посібники з грифом МОН України

 1. Горенок Г.Ю. Вживання модальних дієслів в англійській мові. Навчальний посібник. [для студ. вищ. навч. закл.] – 2-е видання, доповнене і перероблене / Галина Горенок. – Дрогобич: Коло, 2010. – 222 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навч. пос. для студ. вищ. навч. закл. (лист від 24.03.10. № 1/11-2326)

 

Посібники з грифом університету

 1. Горенок Г.Ю., Лужецька О.М. Практика усного і писемного мовлення./ Збірник комунікативних завдань до теми “Сім’я, родинні стосунки” / Г.Горенок, О.Лужецька. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2009. – 98 с.
 2. Бойчук Н.В., Паньків О.Б., Дацюк Л.С., Горенок Г.Ю., Кравців М.М., Бурбан Н.М., Білецька О.Б., Чернявська А.В.Петриця Л.І., Витрикуш Б.О., Петришин О.Л., Шайковський Р.Ю., Бура І.В., Яремко Н.Я., Лужецька Л.М., Сікора Л.Т., Терлецька Л.П., Фідик В.І., Вороняк Н.Р., Гарник І.А., Навроцька В.В., Удод М.Я., Ступницька Г.І., Хоронжак В.Ю., Гаськевич Р.Є., Соболь Л.І. “Комунікативний підхід до вивчення лексики англійської мови” / Н.Бойчук, Г.Горенок, Л.Дацюк та інш. – Дрогобич, 2009. – 275 с.
 3. Волошанська І.В., Горенок Г.Ю., Петриця Л.І., Петришин О.Л. Купівля промислових та продуктових товарів / І.Волошанська, Г.Горенок, Л.Петриця, О.Петришин. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2009. – 263 с.
 4. Горенок Г.Ю. Вживання модальних дієслів в англійській мові. Навчально-методичний посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / Г.Горенок. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І.Франка. – 2009. – 202 с.
 5. Бондаренко І., Горенок Г. Функціонування традиційних (вічних) образів як проблема художньої комунікації (на прикладі рецепції та інтерпретації образу Гамлета В.Шекспіра). Навчальний посібник / І.Бондаренко, Г.Горенок. – Дрогобич: Коло, 2009. – 135 с.
 6. Бойчук Н.В., Баран В.М., Бібік В.Б, Горенок Г.Ю., (всього 40 осіб). Практична фонетика англійської мови. Частина 1. Навчальний посібник для студентів І курсу спеціальності 6.020303 “Філологія. Мова і література (англійська)” / Наталія Бойчук, Віктор Бібік, Галина Горенок. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. – 268 с.
 7. Горенок Г., Вишнівський Р. Практика усного та писемного мовлення: злочини і покарання. Навчально-методичний посібник / Г.Горенок, Р.Вишнівський. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2012. – 114 с.
 8. Горенок Г., Вишнівський Р. Практична граматика англійської мови: модальні дієслова у прислів’ях та приказках. Навчальний посібник / Г.Горенок, Р.Вишнівський. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2012. – 86с.
 9. Бойчук Н.В., Баран В.М., Бібік В.Б, Дучимінська Г.Ю., (всього 40 осіб). Практична фонетика англійської мови. Частина 2. Навчальний посібник для студентів І курсу спеціальності 6.020303 “Філологія. Мова і література (англійська)” / Наталя Бойчук, Віталій Баран, Галина Дучимінська – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. – 180 с.
 10. Вишнівський Р., Дучимінська Г. Практика усного та писемного мовлення: матеріали для самостійної роботи / Навчально-методичний посібник [для студентів напряму підготовки 0203 “Гуманітарні науки” спеціальності 6.020303 “Філологія (англійська мова та література)”] / Роман Вишнівський, Галина Дучимінська. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – 98 с.
 11. Дучимінська Г.Ю., Харкавців І.Р., Вишнівський Р.Й. Література Англії: Навчально-методичний комплекс для самостійної роботи студентів [для підготовки фахівців ОКР “Спеціаліст” напряму підготовки 0203 Гуманітарні науки спеціальності 7.02030302. Мова і література (німецька, французька) Мова і література (англійська)] / Галина Дучимінська, Ірина Харкавців, Роман Вишнівський. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені І.Франка, 2015. – 114 с.
 12. Роман Вишнівський, Галина Дучимінська, Ірина Харкавців, Леся Терлецька. Практика усного та писемного мовлення: тренувальні вправи для організації самостійної роботи студентів з теми “Сучасне життя. Кіно, телебачення”: навчально-методичний посібник / Роман Вишнівський, Галина Дучимінська, Ірина Харкавців, Леся Терлецька. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016 – 166 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Горенок Г. Гамлет і гамлетизм в російській культурі Срібної доби / Галина Горенок // Літературознавчий збірник. – Вип. 17-18. – Донецьк: ДонНУ, 2004. – С. 90 – 104.
 2. Горенок Г. Юрій Живаго як гамлетичний тип особистості (Шекспір у творчій рецепції Б.Пастернака) / Галина Горенок // Літературознавчий збірник. – Вип. 20. – Донецьк: ДонНУ, 2004. – С. 106 – 122.
 3. Горенок Г. Творчість Й.В. Гете та соціально-психологічні причини виникнення гамлетизму / Галина Горенок // Наука і сучасність. – Т. 50. ч. 1. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – С. 132 – 139.
 4. Горенок Г. Шекспіровий “Гамлет” і творчість Джеймса Джойса / Галина Горенок // Мова і культура. – Вип. 8. – Т. VI. Ч. 2. Художня література в контексті культури – К.: Видав. Дім Д.Бураго, 2005. – С. 128 – 135.
 5. Горенок Г. Образ Гамлета у творчості Миколи Бажана / Галина Горенок // Вісник Житомирського державного університету ім. І.Франка. – Вип. 28. – Житомир: Вид-во ЖДУ, 2006. – С. 125 – 128.
 6. Горенок Г. Гамлет у поетичній та критичній спадщині Томаса Стернза Еліота / Галина Горенок // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди. Серія літературознавство. – Випуск 4 (52). – Ч. 2. – Харків: ППВ “Нове слово”, 2007. – С. 84-92.
 7. Горенок Г. Рецепція та інтерпретація Гамлета Шекспіра в Україні кінця ХІХ століття / Галина Горенок // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди. Серія літературознавство. – Випуск 1 (53). – Ч. 1. – Харків: ППВ “Нове слово”, 2008. –С. 82- 91.
 8. Горенок Г. Інтерпретація образу Гамлета в українській поезії середини ХХ ст. як відображення світоглядної позиції митців / Галина Горенок // Література. Фольклор. Проблеми поетики: зб. наук. праць. – Вип. 31. – Ч. 2. – К.: Твім інтер, 2008. – С. 165-174.
 9. Горенок Г. Традиційні (вічні) мотиви, сюжети та образи: літературознавчий дискурс / Галина Горенок // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. – Філологічні науки. Літературознавство. – № 8. – Луцьк: Волинський національний університет ім. Лесі Українки, 2008. – С. 95 – 98.
 10. Горенок Г. Інтерпретація трагедії Шекспіра “Гамлет” в Англії доби романтизму / Галина Горенок // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. – Філологічні науки. Літературознавство. – № 17. – Луцьк: Волинський національний університет ім. Лесі Українки, 2008. – С. 43 – 45.
 11. Горенок Г. Внутрішній світ Гамлета як відбиток особистих переживань його творця / Галина Горенок // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2009. – № 36. – С. 25– 28.
 12. Горенок Г. Особливості інтерпретації Шекспірового Гамлета в європейській літературі першої половини ХХ століття / Галина Горенок // Вісник Житомирського державного університету ім. І.Франка. – Вип. 45. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2009. – С. 66 – 69.
 13. Горенок Г. Вишнівський Р.Й. Польські та українські Гамлети кінця ХІХ – початку ХХ століття / Галина Горенок, Роман Вишнівський // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 30. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2012. – C. 67 – 72.
 14. Горенок Г. Трагедія про Гамлета та її життя у часі / Галина Горенок // Наукові записки Харківського національного університету ім. Г.С.Сковороди. Серія літературознавство – Випуск 1 (73). – Ч. 2. – Харків: ППВ “Нове слово”, 2013. – C. 32 – 39.
 15. Горенок Г. Гамлет та гамлетизм у Франції початку ХІХ століття / Галина Горенок // Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”. – Вип. 36. – 2013. – С. 126 – 128.
 16. Дучимінська Г., Харкавців І. Вплив німецьких інтерпретацій на сприйняття образу Гамлета Шекспіра у Франції / Галина Дучимінська, Ірина Харкавців // Збірник наукових праць ДДПУ ім. І. Франка “Проблеми гуманітарних наук”. Філологія. Випуск 32. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – С. 264-273.

 

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Горенок Г. Гамлет і гамлетизм у художній свідомості І.Анненського / Галина Горенок // Художній світ І.Анненського: Матеріали міжнародних науково-літературних читань. – М.: Літературний інститут ім. О.М.Горького, 2005. – С. 40 – 48.
 2. Дучимінська Г., Лужецька О. Деякі аспекти зміни англійської вимови із плином часу / Галина Дучимінська, Олександра Лужецька // Zbiór raportów naukowych. “Aktualne naukowe problemy. Rozpatrzenie, decyzja, praktyka”. – Warszawa: Sp. z o.o. “Diamond traditional tour”, 2014. – Str. 45-53.
 3. Харкавців І., Дучимінська Г. Метафора як спосіб творення мовної картини світу: універсальне і специфічне / Ірина Харкавців, Галина Дучимінська // Zbiór artykulów naukowych. “Filologia, socjologia i kulturoznawstwo. Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju współczesnej nauki”. - Warszawa: Sp. z o.o. “Diamond trading tour”, 2015. – S. 27-32.
 4. Дучимінська Г., Харкавців І. Деякі аспекти теорії традиційних сюжетів, мотивів та образів / Галина Дучимінська, Ірина Харкавців // Zbiór artykulów naukowych. “Filologia, socjologia i kulturoznawstwo. Naukowe Wyszukaj” – Warszawa: Sp. z o.o. “Diamond trading tour”, 2015. – S. 9-15.

 

Статті у міжнародних наукометричних базах даних

 1. Дучимінська (Горенок) Г.Ю. Особистісна та соціально-побутова персоніфікація образу Гамлета в текстах І. Анненського / Г. Ю. Дучимінська (Горенок) // Молодий вчений. – 2017. – № 4.3 (44.3). – С. 80 – 83.