Федурко Оксана Миронівна

Федурко Оксана Миронівна – кандидат філологічних наук, доцент. 2015 року захистила дисертацію “Відприкметникові прислівники в семантико-синтаксичній структурі речення (на матеріалі української та англійської мов)”. Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: порівняльно-історичне та типологічне мовознавство

Контактні засоби зв'язку: fedurko19@gmail.com

 

Перелік публікацій

Монографії

 1. Федурко О.М. Функціонування відприкметникових прислівників в українській і англійській мовах // Зіставно-типологічні студії : українська мова на тлі споріднених мов : монографія / за ред. акад. НАПН України В. І. Кононенка. – Київ; Івано-Франківськ; Варшава: Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2015. – С. 79–103.

 

Посібники з грифом університету

 1. Федурко О.М. Практичний курс англійської мови: кіно. – Дрогобич, 2012. – 58 с.
 2. Федурко О.М. Практичний курс англійської мови: зовнішність та характер. – Дрогобич, 2012. – 82 с.
 3. Федурко О.М. Практичний курс англійської мови: збірник вправ з граматики. Синтаксис. Складне речення. - Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 40 с.
 4. Федурко О.М. Практичний курс англійської мови: Синтаксис. Просте речення. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 42 с.
 5. Сосяк М.М., Федурко О.М. Практичний курс англійської мови: матеріали для самостійної роботи студентів до теми «Зовнішність та характер» до підручника Speak Out by Frances Eales, Steve Oakes. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 58 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Федурко О. М. Українські та англійські прислівники в номінативно-референтному аспекті // Проблема зіставної семантики: Зб.наук.статтей. – Вип. 10. – К.: ТНЛУ, 2011. – Ч. 1. – С. 304-309.
 2. Федурко О. М. Квантативи на –о (-е) / -ly у семантичній структурі українських та англійських речень // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство). - Вип. 96 (2). – Кіровоград, 2011. - С. 121-126.
 3. Федурко О. М. Слова на –о (-е) / -ly як складник прислівникових систем української та англійської мов // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство). - Вип. 105 (1). – Кіровоград, 2012. - С. 411-415.
 4. Федурко О.М. Прислівники на -о/(-е) у реченнях з предикатами конкретної фізичної дії // Вісник Прикарпатського національного університету. Філологія. - Вип. 36-37. – Івано-Франківськ, 2012. – С.111-115.
 5. Федурко О.М. Речення з прислівниками на -о (-е) / -ly: теоретичні засади семантико-синтаксичного розгляду // Studia Germanica et Romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання: [науковий журнал / голов. ред.. В.Д. Каліущенко]. – Донецьк: ДонНУ, 2013. – Т. 10. - №3 (30). – С. 82 – 93.
 6. Федурко О. М. Вториннопредикатна функція прислівників на -о (-е) / -ly в українській та англійській мовах / О. М.Федурко // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ. – Вип. 31. – Серія : філологія, педагогіка, психологія. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2015. – С.  66 – 74.
 7. Федурко О. М. Відприкметникові прислівники на -о (-е) // -ly в семантико-синтаксичній структурі речень із предикатами мовлення / О. М.Федурко // Вісник Прикарпатського національного університету. – Серія: Філологія. – Вип. 44-45. - Івано-Франківськ, 2015. – С. 129 -135.
 8. Федурко О. М. Відприкметникові прислівники на -о (-е) / -ly у реченнях із предикатами конкретної фізичної дії в українській і англійській мовах / О. М.Федурко // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство). – № 4. – Дрогобич, 2015. –  С. 172 – 177.
 9. Федурко О. М. Відприкметникові прислівники як відокремлені члени речення в українській та англійській мовах / О. М. Федурко // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. - Вип. 10. – Хмельницький: ФОП Бідюк Є. І., 2016. – Том 3 (Р- Я).  ––  С. 175 – 179.

 

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Федурко О.М. Формально-граматична організація речення у контексті семантико-синтаксичної специфікації прислівників на -о (-е) / -lу / Оксана Федурко // Язык й культура: сборник материалов УП Международной научно-практической конференции / Под общ. ред. С.С. Чернова. - Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2013. - с. 219-224.

 

Статті у міжнародних наукометричних базах даних

 1. Федурко О. М. Вториннопредикатна функція прислівників на -о (-е) / -ly в українській та англійській мовах / О. М.Федурко // Сучасні проблеми зіставного мовознавства, методики навчання іноземних мов та перекладу: матеріали Міжнародного науково-практичного семінару (Київ, 18-19 грудня 2014) / Редкол.: Матвієнко О.В., Ніколаєва С.Ю., Терехова С.І. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2014. - С. 26–27.