Гамерська Ірина Ігорівна

Гамерська Ірина Ігорівна – кандидат педагогічних наук, ст. викладач. 2014 року захистила дисертацію «Педагогічні засади гармонізації національних і європейських стандартів освіти в контексті Болонського процесу». Автор понад 20 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: проблемні питання реформування мовної освіти у постболонських реаліях, педагогічні основи підготовки вчителя іноземних мов у контексті Болонського процесу, перспективи розвитку мовної освіти в контексті євроінтеграційних процесів.

Контактні засоби зв'язку: ihamerska@i.ua

Перелік публікацій

Посібники з грифом університету

 1. Яскевич О.К. ,Боровець Т.П., Гамерська І.І., Герета О.М., Дашко Л.Т., Дубицька О.Б., Коляса О.В., Лісовенко Л.В. Fluent English. Навчальний посібник. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2008. – 173 с.
 2. Гамерська І.І., Дяків Ю.О., Ковцуняк М.М. Практика усного та писемного мовлення: збірка текстів для домашнього читання (2 курс) – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 66 с.
 3. Гамерська І.І., Дяків Ю. О. Практика усного та писемного мовлення: матеріали для самостійного опрацювання з теми «Почуття та емоції» [до підручника Upstream Upper Intermediate by Virginia Evans and Bob Obee]. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 60 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях,  затверджених ВАК України

 1. Гамерська I.I. Європейські стандарти освіти в контексті болонського процесу (Історіогенетичні аспекти проблеми) / І.І. Гамерська // Молодь і ринок. – 2010. – № 9. – С. 126 – 131.
 2. Гамерська I.I. Інтеграція українського освітнього простору в європейські стандарти Болонського процесу / І.І. Гамерська // Імідж сучасного педагога. – 2010. – № 5. – С. 29 – 31.
 3. Гамерська I.I. Основні площини дотичності української освіти до європейських стандартів у контексті болонських декларацій / І.І. Гамерська // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. – Київ – Вінниця, 2010. – Вип. 24 – С. 268 – 274.
 4. Гамерська I.I. Сучасні інтеграційні процеси в Європейському просторі освіти / І.І. Гамерська // Молодіжна політика: проблеми та перспективи : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конференції : зб. наук праць. – Дрогобич, 2010. – С. 284 – 287.
 5. Гамерська І.І. Реалізація пріоритетних завдань з модернізації структури вищої освіти України в межах Болонського процесу / І.І. Гамерська // Молодь і ринок. – 2011. – № 12. – С. 148 – 153.
 6. Гамерська І.І. Болонський процес: перспектива для України / І.І. Гамерська // Молодіжна політика: проблеми та перспективи : матеріали VIIІ Міжнар. наук.-практ. конференції : зб. наук. праць. – Дрогобич, 2011. – C. 470 – 474.
 7. Гамерська І. Освіта в цивілізаційній стратегії соціокультурного розвитку / І. Гамерська. // Вісник інституту розвитку дитини. Серія: Філософія. Педагогіка. Психологія : збірник наукових праць. Вип. 13 / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; редкол. В. П. Андрущенко (голова) [та ін.]. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – С.68 – 77.
 8. Андрущенко В. Проблема входження української університетської освіти в європейський освітній простір / В. Андрущенко, І. Гамерська // Рідна школа. – 2012. – № 1 – 2. – С. 3 – 8.
 9. Гамерська І.І. Трансформація вищої освіти: студентський фактор // Наукові записки: [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгоманова; укл. Л.Л.Макаренко. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2013. – Випуск CXV (115). – С. 33 – 39
 10. Гамерська І.І. Зміни законодавства стосовно освіти в контексті Болонських декларацій // І.І. Гамерська // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова / за ред. В.Д. Сиротюка. – Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Вип. 44. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – 267 с. – С. 28 – 31.
 11. Гамерська І.І. Досвід Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка у впровадженні основних принципів Болонської декларації / І. Гамерська // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К.: ВІКНУ, 2014. – Вип. № 46. С.276 – 282.

 

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Гамерская И.И. Педагогические основы информатизации образовательного пространства Украины в контексте европейских интеграционных процессов (Teaching principles of Ukrainian space educational informatization in the context of the European integration processes) / И.И. Гамерская // Problemy edukacji zawodowej w Europie Środkowej i Wschodniej. – Warszawa : Wydawnictwo Uczelnia Warszawskaim. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, 2013. – 287 s. – S. 43 – 54.
 2. Гамерская И.И. Внедрение нових технологий как один из направлений гармонизации образовательных систем // И.И. Гамерская // Social education. – Lithunian University of Educational Sciences, 2014. – № 1 (37). – С. 74 – 87.
 3. Гамерська І.І., Плахотнік О.В. Strategic ways of improvement in professional training in the educational process of high school / І.Гамерська, О. Плахотнік // Vocational Training. Some Problems and Contexts. – CHEŁM, 2016. – P.207 – 225.

 

Статті у міжнародних наукометричних базах даних

 1. Гамерська І.І. Принципи і стратегії гармонізації національних і європейських стандартів вищої освіти / І.І.Гамерська // Молодий вчений. – 2017.– № 4.3 (44.3). – С. 49 – 54.