Харкавців Ірина Романівна

Харкавців Ірина Романівна – кандидат педагогічних наук, доцент. 2010 року захистила дисертацію “Розвиток педагогічної творчості вчителя у процесі професійної самореалізації”. Автор понад 25 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: педагогічна творчість, професійна самореалізація вчителя, лінгвокультурна конотація образних засобів мови.

Контактні засоби зв'язку: harkavciv@gmail.com

 

Перелік публікацій

Посібники з грифом університету

 1. Харкавців І. Добірка творчих завдань з англійської мови для студентів І курсу факультету романо-германської філології : навчальний посібник / Ірина Харкавців. - Дрогобич: Посвіт, 2010. – 36 с.
 2. Харкавців І. P., Лучечко Т. М. Практичний курс другої іноземної мови: діалоги та творчі завдання: навчально-методичний посібник для студентів 5 курсу спеціальностей 7.02030302 “Мова і література (німецька / французька), Мова і література (англійська)” / Ірина Харкавців, Тетяна Лучечко. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2012. – 50 с.
 3. Харкавців І. P. Лучечко Т.М., Фідик В. І. Практичний курс другої іноземної мови: діалоги та творчі завдання: навчально-методичний посібник [для студентів 4 курсу спеціальностей 7.02030302 ,,Мова і література (німецька/французька)”, Мова і література (англійська)]. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І Франка, 2013. – 100 с.
 4. Харкавців І.Р. Фонологічна система англійської мови. Практична фонетика англійської мови. Частина 2. Навчальний посібник для студентів ІІ курсу спеціальності 6.020303 «Філологія», Мова і література (англійська). – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І Франка, 2013. – 170 с. (колектив авторів)
 5. Харкавців І. P. Дучимінська Г.Ю., Вишнівський Р. Й. Література Англії: Навчально-методичний комплекс для самостійної роботи студентів [для підготовки фахівців ОКР "Спеціаліст" напряму підготовки 0203 Гуманітарні науки спеціальності 7.02030302. Мова і література (німецька, французька) Мова і література (англійська)] / Г. Дучимінська, І. Харкавців, Р. Вишнівський. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені І.Франка, 2015. – 114 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Харкавців І. P. Інноваційна діяльність як основа творчої самореалізації вчителя / Ірина Харкавців // Вища освіта України. – 2007. – №4. – С. 79-83.
 2. Харкавців І. P. Проблема самореалізації вчителя: утвердження через інновації / Ірина Харкавців // Вища освіта України. – 2008. – №2. – С. 40-44.
 3. Харкавців І. P. Проблема творчої самореалізації вчителя в умовах неперервного професійного розвитку / Ірина Харкавців // Молодь і ринок. – 2008. – № 7-8. – С. 121-126.
 4. Харкавців І. P. Особливості творчості педагога як процесу його самореалізації та самовдосконалення / Ірина Харкавців // Молодь і ринок. – 2009. – № 10. – С. 157-162.
 5. Харкавців І. P. Реалізація професійного самовдосконалення суб’єктів освітнього процесу через творчу педагогічну діяльність / Ірина Харкавців // Молодь і ринок. – 2010. – № 4. – С. 150-154.
 6. Харкавців І. P. Педагогічна творчість як запорука самореалізації вчителя / Ірина Харкавців // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Вип. 21. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2010. – 282 с.
 7. Харкавців І. P. Педагогічна творчість: ретроспективний огляд / Ірина Харкавців // Молодь і ринок. – 2011. – № 12. – С. 131 - 134.
 8. Харкавців І. P. Застосування сучасних організаційних підходів та інноваційних технологій у творчій діяльності педагога / Ірина Харкавців // Людинознавчі студії: Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Ред. кол. Т. Біленко (головний редактор), М. Чепіль, А.Федорович та ін. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. – Вип. 25. Педагогіка. – С. 137-149.
 9. Харкавців І. P., Петриця Л. І. Фонетична інтерференція у двомовному середовищі: до постановки проблеми / Ірина Харкавців, Любов Петриця // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. – Вип. 29. Т. 3. – Кам’янець-Подільський: “Аксіома”, 2012. – С. 272-275.
 10. Харкавців І. P. Педагогічна творчість як процес творчого розпредметнення цінностей і технологій педагогічної діяльності / Ірина Харкавців // Молодь і ринок. – 2012. – № 12. – С. 76-80.
 11. Харкавців І.Р. Антропоморфна метафора в системі мовної образності (на матеріалі англійської мови) / Ірина Харкавців // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка: Філологічні науки [За матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції „Ключові проблеми сучасної германської та романської філологій”]. – № 14 (273). – 2013. – C. 264-269.
 12. Харкавців І., Дучимінська Г. Вплив німецьких інтерпретацій на сприйняття образу Гамлета Шекспіра у Франції / Галина Дучимінська, Ірина Харкавців. // Проблеми гуманітарних наук. Збірник наукових праць ДДПУ ім. І. Франка. – Вип. 32. Філологія – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2013.
 13. Харкавців І. P., Петриця Л.І. Проблемні аспекти формування фонетичної компетенції майбутніх вчителів англійської мови // Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”. – Вип. 37. – 2013. – С. 310-313.
 14. Харкавців І. Р. До проблеми професійної самореалізації сучасного вчителя іноземної мови / І. Р. Харкавців // Наука і освіта. – 2014. – № 3. – С. 190-195.

 

Статті в зарубіжних виданнях

 1. Дучимінська Г., Харкавців І. Деякі аспекти теорії традиційних сюжетів, мотивів та образів / Галина Дучимінська, Ірина Харкавців // Zbiór artykulów naukowych. “Filologia, socjologia i kulturoznawstwo. Naukowe Wyszukaj”. – Warszawa: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2015. – S. 9-15.
 2. Харкавців І., Дучимінська Г. Метафора як спосіб творення мовної картини світу: універсальне і специфічне / Ірина Харкавців, Галина Дучимінська // Zbiór artykułów naukowych Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej "Filologia, socjologia i kulturoznawstwo. Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju współczesnej nauki" (30.09.2015 - 01.10.2015). - Warszawa: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2015. – S. 27-32.

 

Статті у міжнародних науково-метричних базах даних

 1. Харкавців І. Р. Духовна культура як складова професійної самореалізації педагога / Ірина Харкавців //  Молодий вчений. – 2017. – № 4.3 (44.3). – С. 275 – 278.