Гарник Ірина Анатоліївна

Гарник Ірина Анатоліївна – викладач кафедри практики англійської мови. Працює над дисертаційним дослідженням «Інтелектуальний розвиток дитини у системі дошкільного виховання Великої Британії». Автор понад 20 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: історія виховання дошкільників у Великій Британії, психолого-педагогічні аспекти розвитку мислення дітей дошкільного віку, особливості організації виховного процесу у системі виховання дошкільної освіти у європейських країнах.

Контактні засоби зв'язку: irene.harnyk@gmail.com

 

Перелік публікацій

Посібники з грифом університету

 1. Білецька О., Гарник І., Дубравська З., Піцикевич А. Охорона довкілля: навч.-метод. розробка [для підготовки фахівців ОКР "Бакалавр" спеціальності 6.020303 "Філологія. Мова і література (англійська)"] / О. Білецька, І. Гарник, З. Дубравська, А. Піцикевич. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2008. – 57 с. Рекомендовано вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка, протокол № 4 від 15.04.08 р.
 2. Бойчук Н., Брода М., Білецька О., Гарник І., та ін. (всього 40 осіб). Комунікативний підхід до вивчення лексики англійської мови: навч.-метод. посіб. [для студентів спеціальності 6.020303 "Філологія. Мова і література (англійська)"] / Відп. ред. доц. Бойчук Н. В., авт. кол.: Н. Бойчук, М. Брода, О. Білецька, та ін. (всього 40 осіб). – Дрогобич, 2010. – 293 с. Рекомендовано до друку вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана, протокол № 11 від 19.11.2009 року.
 3. Гарник І. А., Хоронжак В. Ю. Збірник текстів для домашнього читання: навч.-метод. посіб. [для студентів ОКР "Бакалавр" спеціальності 6.020303 "Філологія. Мова і література (англійська)"] / – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2010. – 142 с. Рекомендовано до друку вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, протокол № 4 від 18.03.2010 року.
 4. Гарник І. А., Ковалевська Н. М., Сосяк М. М. Шкільний курс англійської мови та методика її викладання: урок англійської мови: навч.-метод. посіб. [для підготовки фахівців спеціальності 6.020303 "Філологія. Мова і література (англійська)"]. / І. А. Гарник, Н. М. Ковалевська, М. М.Сосяк. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. – 68 с. Рекомендовано до друку вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, протокол № 7 від 29.06.2011 року.
 5. Бойчук Н. В., Баран В. М. , Бібік В. Б., Гарник І. А., та ін. (всього 40 осіб). Практична фонетика англійської мови. Частина 1: навчальний посібник [для студентів I курсу спеціальності 6.020303 "Філологія. Мова і література (англійська)"]. / Відп. ред. доц. Бойчук Н. В., авт. кол.: Н. В. Бойчук, В. М. Баран, В. Б. Бібік та ін. (всього 40 осіб). / – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 268 с. Рекомендовано до друку вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, протокол № 10 від 27 жовтня 2011 року.
 6. Витрикуш Б. О., Гарник І. А., Терлецька Л. П., Туфі В. Ю. Практика усного і писемного мовлення: живопис: навч.-метод. посіб. [для студентів спеціальності 6.020303 "Філологія. Мова і література (англійська)"]. / Б. О. Витрикуш, І. А. Гарник, Л. П. Терлецька, В. Ю. Туфі. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 80 с. Рекомендовано до друку вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, протокол № 5 від 24.05.2012 року.
 7. Витрикуш Б., Гарник І. Практика усного та писемного мовлення: їжа: навчально-методичний посібник [для підготовки фахівців спеціальності 6.020303 Філологія (англійська мова та література)]. / Божена Олександрівна Витрикуш, Ірина Анатоліївна Гарник. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 104 с.
 8. Бойчук Н. В., Баран В. М. , Бібік В. Б., Гарник І. А., та ін. (всього 40 осіб). Практична фонетика англійської мови. Частина 2: навчальний посібник [для студентів II курсу спеціальності 6.020303 "Філологія. Мова і література (англійська)"]. / Відп. ред. доц. Бойчук Н.В., авт. кол.: Н. В. Бойчук, В. М. Баран, В. Б. Бібік та ін. (всього 40 осіб). / – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. - 170с. Рекомендовано до друку вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, протокол № 7 від 20 червня 2013 року.

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Гарник І. А. Сутність інтелектуального розвитку дитини-дошкільника / І. А. Гарник // Педагогічний альманах: Збірник наукових праць / редкол. В.В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон: РІПО, 2012. – Випуск 15. С. 23-28. Зареєстровано у Вищій атестаційній комісії України постановою президії ВАК України від 16 грудня 2009 року №1-05/6 (бюлетень № 1, 2010 р.) Рекомендовано до друку вченою радою Комунального вищого навчального закладу "Херсонська академія неперервної освіти" Херсонської обласної ради, протокол № 3 від 18.05.2012 року.
 2. Гарник І. А. До питання про розвиток розумових здібностей дошкільника / І. А. Гарник // Наукові записки: [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова, 2012. – Випуск CV (105). – (Серія педагогічні та історичні науки). – С. 38-44. Затверджено постановами президії ВАК України у 2010 р., від 26.05.2010 р. № 1-05/4 (педагогічні науки), від 01.07.2010 № 1-05 (історичні науки).
 3. Гарник І. А. Організаційні засади дошкільного виховання у Великій Британії / Ірина Анатоліївна Гарник // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2015. – № 6 (125). – С. 144–148.
 4. Гарник І. А. Чинники та засоби розумового розвитку дитини у системі дошкільного виховання Великої Британії. // Наукові записки : [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова ; укл. Л. Л. Макаренко. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – Випуск CХXVІ (126). – (Серія педагогічні та історичні науки). – С. 30-36.
 5. Гарник І. А., Пантюк М. П. Інформаційні та комунікаційні технології у системі дошкільної освіти Великої Британії // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. – Рівне,  2015. – № 3 (83). – С. 31-34.

 

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Гарник І. А. Змістові аспекти дошкільного виховання у Великій Британії. Дошкільна освіта Сполученого Королівства. Навчальний план // Zbiór raportów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej “Pedagogika. Aktualne naukowe problemy. Rozpatrzenie, decyzja, praktyka” (29.06.2015 – 30.06.2015) – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2015. – str. 63-66. - ISBN: 978-83-65207-23-4 (t.1) / (РІНЦ)
 2. Гарник І. А. Генеза змісту дошкільної освіти у Великій Британії (історичний аспект) // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. – Budapest: III (31), Issue 61, 2015. – P. 21-24. – p-ISSN 2308-5258, e-ISSN 2308-1996. (INNO SPACE Scientific Journal Impact Factor: 2.642, ISI (International Scientific Indexing) Impact Factor: 0.465)

 

Статті у міжнародних наукометричних базах даних

 1. Гарник І. А. Формування базових математичних уявлень у дошкільників як засіб їх інтелектуального розвитку на прикладі британської педагогіки // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журнал / голов. ред. А. А. Сбруєва. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015 – № 6 (50). – С. 396-404. (IndexCopernicusMasterList та CEJSH)