Грущак Олена Миколаївна

Грущак Олена Миколаївна – викладач англійської та латинської мов. Автор понад 15 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: лінгвокультурологія, лінгвістична концептологія, пареміологія.

Контактні засоби зв'язку: alionagru@gmail.com

 

Перелік публікацій

Посібники з грифом університету

 1. Грущак О. М. Англійсько-український словник-мінімум філософських термінів / О. М. Грущак. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. – 40 с.
 2. Грущак О. М. Латинські прислів’я і приказки та їхні іншомовні еквіваленти (на матеріалі української, російської, польської, англійської, німецької, французької мов) / О. М. Грущак. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 50 с.
 3. Грущак О. М. Англійська мова : тексти та завдання для домашнього читання : Навчально-методичний посібник [для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» галузі знань 0202 Мистецтво, спеціальності 6.020204 «Музичне мистецтво»] / О. М. Грущак. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 122 с.
 4. Грущак О. М. Латинська мова : вправи та завдання для самостійної роботи. Частина І : Навчально-методичний посібник [для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» галузі знань спеціальності «6.020303 Філологія. Мова та література (англійська, німецька, французька, польська)»] / О. М. Грущак. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 126 с.
 5. Грущак О. М. Англійська мова : професійно-орієнтовані тексти та завдання для самостійної роботи : Навчально-методичний посібник [для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» галузі знань 0101 «Педагогічна освіта» спеціальності 6.010103 «Технологічна освіта»] / І. П. Михайленко, О. М. Грущак. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 126 с.
 6. Грущак О. М. Латинська мова : вправи та завдання для самостійної роботи. Частина ІI : Навчально-методичний посібник / О. М. Грущак. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 101 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Грущак О. М. Концепт «праця» в латинських та українських пареміях / О. М. Грущак // Молодь і ринок. – 2012. – № 12 – С. 131–135.

 

Статті у міжнародних наукометричних базах даних

 

 1. Грущак О. М. Вербалізація концепту amicitia/friendship в латинській та англійській мовах (на матеріалі паремій) / О. М. Грущак // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – Вип. 13. – С. 169–175.
 2. Грущак О. М. Метафоричне представлення концепту life в англомовній афористиці / О. М. Грущак // Молодий вчений. – 2017. – № 4.3 (44.3). – С. 62–65.

 

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Грущак О. М. Репрезентація концепту AMICITIA в латинських пареміях / О. М. Грущак // Zbiór raportów naukowych. «Literatura, socjologia i kulturoznawstwo. Problemy, osiągnięcia, innowacyjność, praktyki, teoria» (29.04.2015 – 30.04.2015) – Warszawa : Wydawca: Sp. z o. o. «Diamond trading tour», 2015. – S. 58–63.
 2. Грущак О. М.  Лінгвокультурологічні особливості концепту LIFE в англійській мовній картині світу / О. М. Грущак // Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej «Filologia, socjologia i kulturoznawstwo.Współczesne problemy i perspektywy rozwoju». (29.04.2016 – 30.04.2016 ) – Warszawa : Wydawca: Sp. z o. o. «Diamond trading tour», 2016. – S. 32–36.