Гутиряк Оксана Ігорівна

Гутиряк Оксана Ігорівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри мовної та міжкультурної комунікації. У 1999 році захистила кандидатську дисертацію на тему "Англійська термінологія маркетингу: структура та семантичні характеристики". Автор 26 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: проблеми англійської термінології бізнесу

Контактні засоби зв'язку: 

 

Перелік публікацій

 

Посібники з грифом університету

 1. Гутиряк О.І. Спорт / О.І. Гутиряк // Методичний посібник для студентів нелінгвістичних спеціальностей. – Дрогобич: Посвіт, 2003. – 25 с.
 2. Гутиряк О.І. The British phrasebook. Part I / О.І. Гутиряк // Методичний посібник для студентів лінгвістичних спеціальностей. – Дрогобич: редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2006. – 49 с.
 3. Гутиряк О.І. The British phrasebook. Part II / О.І. Гутиряк // Методичний посібник для студентів лінгвістичних спеціальностей. – Дрогобич: редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2007. – 42 с.
 4. Гутиряк О.І. Тексти для домашнього читання / О.І. Гутиряк //  Навчально-методичний посібник для студентів ОКР Бакалавр спеціальності 6.02.03.03 «Історія»,  − Дрогобич:, 2011. – 124 с.
 5. Гутиряк О.І. Англійська мова: тексти для домашнього читання для студентів історичного факультету / О.І. Гутиряк // Навчальний посібник. – Дрогобич: Посвіт, 2012. – 96 с.
 6. Гутиряк О.І., Павлішак О.Р. Англійська мова. Тексти для домашнього читання для студентів факультету фізичного виховання / О.І. Гутиряк, О.Р. Павлішак. – Дрогобич:Посвіт, 2013. – 80с.
 7. Гутиряк О.І., Павлішак О.Р. Анлійська мова: тексти для домашнього читання / О.І Гутиряк, О.Р. Павлішак // Навчально–методичний посібник для підготовки фахівців ОКР “Бакалавр” для неспеціальних факультетів – Дрогобич: редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 99 с.
 8. Гутиряк О.І. Англійська мова: тексти для домашнього читання для студентів історичного факультету / О.І. Гутиряк // Навчальний посібник. – Дрогобич: Посвіт, 2014. – 123 с.
 9. Гутиряк О.І. Ділова англійська мова / О.І. Гутиряк, О.Р. Павлішак, І.В. Волошанська // Навчально-методичний посібник для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти напряму підготовки 6.010203 «Здоров’я людини», галузі знань 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я. Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич, 2016. – 49 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях,  затверджених ВАК України

 1. Гутиряк О.І. Семантична продуктивність англійських термінів маркетингу / О.І. Гутиряк // Германська філологія: Науковий вісник чернівецького університету. – 2000. – Випуск 71. – С.123-131.
 2. Гутиряк О.І. Взаємозалежність між семантичною продуктивністю та морфолого-синтаксичними характеристиками термінів маркетингу / О.І. Гутиряк // Проблеми семантики слова, речення та тексту. Збірник наукових статей Київського державного лінгвістичного університету. – 2000. – № 3. – С.53-57.
 3. Гутиряк О.І. Специфіка організації комунікативного освітнього простору у процесі вивчення іноземних мов / О.І. Гутиряк // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал / Ред. кол.: М.Вачевський (гол. ред.), Н.Примаченко,  Н.Скотна та ін. – 2012. – №6 (89). – С.56-58.
 4. Герцовська Н.В., Гутиряк О.І. Психолінгвістичні аспекти лексико-семантичних полів успіху (на матеріалі англійської та української мов) / Н.В. Герцовська, О.І.Гутиряк // Психолінгвістика: Збірник наукових праць Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Григорія Сковороди. – 2012. - №11. – С. 161-166.
 5. Гутиряк О.І. Інноваційні методи комунікативного навчання іноземних мов / О.І. Гутиряк // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. / Ред. кол.: М.Вачевський (гол. ред.), Н.Примаченко,  Н.Скотна та ін. – 2013. – №11 (106). – С.64-68.
 6. Павлішак О.Р., Гутиряк О.І. Комунікативна компетенція у підготовці вчителя іноземної мови / О.Р Павлішак, О.І. Гутиряк // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. / Ред. кол.: М.Вачевський (гол. ред.), Н.Примаченко,  Н.Скотна та ін. – 2014. – №5 (112). – С.71-74.
 7. Гутиряк О.І. Павлішак О.Р., Особливості навчання професійній іншомовній комунікації  студентів педагогічних спеціальностей / О.Р. Павлішак, О.І. Гутиряк // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2016. – № 9. (140). – С.39-43

 

Статті у міжнародних науково-метричних базах даних 

 1. Павлішак О.Р., Гутиряк О.І. Мотивованість як невід’ємна частина формування іншомовної комунікації у студентів педагогічних спеціальностей в Австрії / О.Р. Павлішак, О.І. Гутиряк // Людинознавчі студії : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Педагогіка» / ред. кол. М. Чепіль (головний редактор) та ін. – Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – Випуск 33. – С. 121 – 130.

 

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Гутиряк О.І. Англійська термінологія бізнесу: семантичні особливості // Zbior raportow naukowych “Literatura I kulturoznawstwo.Najnowsze badania naukowe. Teoria, praktyka“. (30.03.2015 – 31.03.2015) –Poznan: Wydawca: Sp. Z o o. “Diamond trading tour”, 2015. – С. 51-54.
 2. Гутиряк О.І., Павлішак О.Р. Ядро та периферія як компоненти семантичної структури термінології ( на прикладі термінології бізнесу) // Zbior raportow naukowych “Literatura, socjologia i kulturoznawstwo.  Nauka Wczoraj, Dzis, Jutro“. (28.02.2016) –Warszawa: Wydawca: Sp. Z o o. “Diamond trading tour”, 2016. – С. 71-76.