Кафедра германських мов і перекладознавства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри: доктор філологічних наук, професор Зимомря Микола Іванович

Поштова адреса: 82100, м.Дрогобич, вул. Леся Курбаса, 2, кімн. 312 

Електронна адреса: translation2016@meta.ua

Рік заснування: 1963

Попередні назви:  кафедра англійської мови, кафедра англійської філології.

Попередні завідувачі: доцент Вальдман Олеся Олександрівна, доцент Кузик Данило Миколайович, доцент Кондратишин Ігор Миронович, доцент Яскевич Ольга Клавдіївна, професор Зимомря Микола Іванович, професор Бабелюк Оксана Андріївна

Професорсько-викладацький склад:

22 викладачі, з них 5 професорів, 8 доцентів, 5 старших викладачів, 4 викладачі.

Напрям наукових досліджень:

Тема НДР:  «Концепти міжкультурної комунікації: парадигма перекладу та його значення крізь призму мовних і літературних явищ національних культур»
Термін виконання: 2014-2018 рр.
Науковий керівник: професор, доктор філологічних наук Зимомря Микола Іванович

Наукові школи:
Наукова школа доктора філологічних наук, професора Зимомрі Миколи Івановича "Переклад і рецепція: контекст взаємодії національних культур"

На кафедрі є аспірантура / докторантура зі спеціальностей:

 • 10.01.06 – теорія літератури                    
 • 10.02.04 – германські мови.

Кафедра забезпечує викладання таких предметів:

 1. Вступ до германського мовознавства
 2. Порiвняльно-iсторичне i типологiчне мовознавство
 3. Iсторiя мови
 4. Лексикологія
 5. Порiвняльна лексикологiя
 6. Теоретична фонетика
 7. Теоретична граматика
 8. Контрастивна граматика
 9. Стилiстика
 10. Iнтерпретацiя тексту
 11. Основи лексикографiї
 12. Країнознавство країн другої iноземної мови
 13. Країнознавство країн основної iноземної мови
 14. Лiтература країн основної iноземної мови
 15. Література країн другої іноземної мови
 16. Порiвняльна типологiя першої іноземної мови та рiдної
 17. Загальнотеоретичний курс другої iноземної мови
 18. Вступ до перекладознавства
 19. Iсторiя перекладу
 20. Теорiя перекладу
 21. Основи художнього перекладу
 22. Синхронний переклад
 23. Переклад дiлового мовлення
 24. Переклад науково-технiчної лiтератури
 25. Основи перекладацького скоропису
 26. Комп'ютерна обробка текстів
 27. Практика перекладу з основної iноземної мови
 28. Практика перекладу з другої iноземної мови
 29. Основи теорiї мовної комунiкацiї
 30. Культура усного та писемного мовлення першої iноземної мови
 31. Практика усного i писемного мовлення основної iноземної мови
 32. Практичний курс другої iноземної мови
 33. Українсько-англiйськi лiтературнi взаємини
 34. Українська література у світовому контексті
 35. Історія літератури країни основної іноземної мови
 36. Лінгвокраїнознавство країни основної іноземної мови
 37. Порівняльна стилістика
 38. Основи редагування перекладу

 

Повний список викладачів:

 
 

 

Зимомря Микола Іванович

завідувач кафедри

професор, доктор філологічних наук

 

 

 

 

Коцюба Зоряна Григорівна
професор, доктор філологічних наук

 

 

 

 

 

Сабат Галина Петрівна
професор, доктор філологічних наук

 

 

 

 

 

 

Коваль Наталія Євгенівна
доцент, кандидат філологічних наук

 

 

 

 

 

Коляса Олена Василівна
доцент, кандидат філологічних наук

 

 

 

 

 

Летнянчин Петро Петрович
доцент, кандидат філологічних наук

 

 

 

 

 

Лопушанський Ярослав Михайлович
доцент, кандидат філологічних наук

 

 

 

 

 

 

Лук’янченко Мар’яна Петрівна
доцент, кандидат філологічних наук

 

 

 

 

 

Палиця Галина Степанівна
доцент, кандидат філологічних наук

 

 

 

 

Радченко Олег Анатолійович

доцент, кандидат філологічних наук

 

 

        Сирко Ірина Мирославівна
        доцент, кандидат філологічних наук,

 

 

 

 

 

Сліпецька Віра Дмитрівна
доцент, кандидат філологічних наук

 

 

 

 

 

Яскевич Ольга Клавдіївна
доцент, кандидат філологічних наук

 

 

 

 

 

 

Дубицька Оксана Богданівна
старший викладач

 

 

 

 

 

 

Шагала Леся Богданівна
старший викладач, кандидат педагогічних наук

 

 

 

 

 

        Мацьків Марта Ярославівна
        викладач

 

 

 

 

 

 

Лішнянський Віктор Володимирович
викладач

 

 

 

 

 

Навчально-допоміжний персонал:

 

 

 

Швед Христина Олегівна
старший лаборант

 

 

 

 

 

Історія кафедри. Свій початок кафедра англійської філології бере у 1963 р, коли наказом Міністерства освіти від 12 червня кафедру іноземних мов було розділено на дві: англійської мови та іноземних мов. Очолила її кандидат філологічних наук, доцент О.О.Вальдман, людина широкої лінґвістичної ерудиції та організаторських здібностей.

У 1977 р. кафедру очолив кандидат філологічних наук, доцент Д.М.Кузик. Данило Миколайович - досвідчений педагог, відомий в Україні дослідник творчості Дж.Байрона. Властива йому якась особлива шляхетність натури створювала у колективі атмосферу доброзичливості і взаємоповаги.

У 1992 р. частина викладачів перейшла на новостворену кафедру другої іноземної мови. З роками кафедра поповнювалася молодими викладачами - переважно випускниками Дрогобицького педінституту.

З 1997 р. колективом керував випускник факультету кандидат філологічних наук, доцент І.М.Кондратишин, людина творчих пошуків, палкий шанувальник поетичного слова. З його іменем пов'язано ряд починань: проведення на факультеті першої міжнародної наукової конференції, випуск Всеукраїнського збірника "Перекладознавчі студії". щомісячної газети "English Teacher", Дні англійської мови.

З 2001 до 2010 р. керівництво кафедрою перейшло до кандидата філологічних наук Яскевич О.К., яку знають як дослідника порівняльної граматики англійської та української мов, розмовного стилю англійської мови. Питання перекладу англійської просторічної, сленгової лексики та фразеології українською мовою, а також контрастивної і етнолінгвістики - коло її наукової діяльності.

У 2010 р. кафедру англійської філології було об’єднано з кафедрою теорії та практики перекладу, заснованої у 2008 році. Завідувачем кафедри германських мов і перекладознавства став доктор філологічних наук, професор, дійсний член Академії наук Вищої школи України Зимомря Микола Іванович, член спеціалізованих рад із захисту докторських та кандидатських дисертацій, автор понад 700 наукових публікацій.

У 2015-2017 рр. кафедрою керувала доктор філологічних наук, професор, головний редактор «Наукового вісника Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство)» Бабелюк Оксана Андріївна, член спеціалізованих рад із захисту докторських та кандидатських дисертацій, автор більше 100 публікацій, з них 97 наукового та 6 навчально-методичного характеру, у тому числі 1 монографія, 61 стаття у фахових виданнях України та 1 підручник з грифом МОН України.

Навчальна діяльність. Кафедра є випусковою для напрямів підготовки: Бакалавр. 014 Середня освіта (Англійська мова і література), Бакалавр. 014 Середня освіта (Німецька мова і література), Бакалавр. 035 Філологія (Англійська мова (переклад)), Магістр. 014 Середня освіта (Англійська мова і література), Магістр. 014 Середня освіта (Німецька мова і література).

Освітній рівень “Бакалавр”: 1 курс: Українська література у світовому контексті (М.І.Зимомря), Комп’ютерна обробка текстів (В.В. Лішнянський), Переклад ділового мовлення (П.П. Летнянчин); 2 курс: Вступ до германського мовознавства (Г.С. Палиця), Iсторiя перекладу (Н.І. Кушина), Вступ до перекладознавства (М.П. Лук'янченко), Практика перекладу з осн. iн. мови (В.В. Лішнянський, Основи лексикографії (З.Г. Коцюба), Порiвняльна лексикологiя (З.Г.Коцюба); 3 курс: Iсторiя мови (В.Д. Сліпецька), Контрастивна граматика (О.К.Яскевич), Переклад науково-технiчної лiтератури (П.П. Летнянчин), Практика перекладу з осн. iноземної мови (Л.З. Сливка), Теорiя перекладу (Н.І. Кушина), Теоретична фонетика (Н.Є. Коваль), Теорiя i практика перекладу (Н.І. Кушина), Історiя основної iноземної мови (І.М. Кондратишин), Лексикологiя (В.Д. Сліпецька), Основи перекладацького скоропису (М.П. Лук'янченко); 4 курс: Країнознавство країн осн.iноз.мови (В.Д. Сліпецька), Стилiстика (О.А. Бабелюк), Теоретична граматика (О.А. Бабелюк), Iнтерпретацiя тексту (англійська) (О.А. Бабелюк), Iнтерпретацiя тексту (нiмецька) (М.І. Зимомря);

Освітній рівень “Магістр”: Культура усного та писемного мовлення першої iноземної мови (Н.Є. Коваль), Порiвняльна типологiя першої IМ та рiдної (З.Г. Коцюба), Порiвняльно-iсторичне i типологiчне мовознавство (З.Г. Коцюба), Практичний курс другої iноземної мови (Н.Є. Коваль), Загальнотеоретичний курс другої iноземної мови (англійська) (О.А. Бабелюк), Загальнотеоретичний курс другої iноземної мови (німецька) (М. І. Зимомря), Країнознавство країни другої iноземної мови (О.К. Яскевич, Я.М. Лопушанський), Лiтература країни другої iноземної мови (Я.М. Лопушанський, І.М. Сирко).

Кафедра германських мов і перекладознавства постійно працює над удосконаленням форм і методів навчальної роботи, підвищенням свого наукового та методичного рівнів.

За останні роки налагодилася тісна співпраця з гімназіями м. Стрия та Дрогобича - навчальними закладами з поглибленим вивченням англійської мови. Спільні науково-практичні семінари, виїзні засідання, залучення викладачів кафедри до складання навчальних програм і планів, проведення предметних олімпіад, виступи на серпневих та січневих учительських конференціях, методоб'єднаннях - ось головні форми співпраці зі школами та відділами освіти. Традиційними також є читання лекцій і проведення практичних занять з англійської мови на курсах підвищення кваліфікації вчителів. Мета проведення методичних екскурсій до Дрогобицької та Стрийської гімназій - ознайомлення з комунікативною діяльністю учнів на уроках, з формами проведення позакласної роботи.

Щорічно викладачі кафедри підвищують кваліфікацію у провідних університетах України та за кордоном.

Наукова діяльність завжди була і залишається одним з головних аспектів роботи кафедри. А першим кандидатом наук стала у 1964 р. О.О.Вальдман, захистивши дисертацію з проблеми історії англійської мови. Наступний захист відбувається аж через 12 років: після закінчення аспірантури кандидатську дисертацію захистила О.С.Медвідь. У наступні роки (1977-1982) Д.М.Кузик, О.М.Будз і Л.А.Гаєвий здобувають наукові ступені кандидата філологічних наук. А далі - черга вже випускників кафедри: у 1989 р. кандидатську дисертацію захищає Л.С.Дацюк, у 1990 році- О.К.Яскевич , у 1992 р. - І.М.Теплий, у 1993 р. - І.М.Кондратишин, а в 1997 - О.А.Бунь, у 2001 р. З.Г. Коцюба. І ця традиція не переривається, її продовжують молоді науковці: Сліпецька В.Д., Сирко І.М., Кушина Н.І., Блашків О.В., Летнянчин П.П., Х.Ю. Луцик, Л.Б. Шагала.

З 2014 до 2018 рік викладачі кафедри працюють над комплексною темою “Концепти міжкультурної комунікації: парадигма перекладу та його значення крізь призму мовних і літературних явищ національних культур”.

Кафедра організовує і проводить науково-практичні конференції різного рівня. Останнім часом було проведено:

 • щорічну Всеукраїнську конференцію "Українське слово мовами народів світу"
 • студентську науково-практичну конференцію з проблем перекладознавства.
 • Міжуніверситетський круглий стіл «Англійська мова у ХХ столітті: спосіб мислення, професійної комунікації та діалогу культур».

Виховна робота. Кафедрою проведено виховні заходи на теми: "Творчість Т.Шевченка мовами народів світу", "Роль вчителя у вихованні патріотичної молоді", "Пагубний вплив шкідливих звичок на здоров"я людини". Кожного року проводяться екскурсії у музеї Дрогобичини.

Співпраця з АПН України, її установами та іншими ВНЗ. Колектив кафедри здійснює науково-дослідну роботу у співпраці з Національним університетом «Одеська юридична академія»; Міжнародним гуманітарним університетом; Львівським національним університетом імені Івана Франка; Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича; Київським університетом Бориса Грінченка; Київським національним лінгвістичним університетом.

Міжнародна співпраця. Викладачі кафедри брали участь у Міжнародних наукових конференціях, які проводились за кордоном: “Jęnzyki obce i literatura w dobie kryzycu humanistyki” у Вроцлавському університеті, Польща (27-28 квітня 2015 року), (Зимомря М.І., Зимомря І.М.). Кафедра співпрацює з Вроцлавським університетом, з Полонійною академією в Ченстохові, Кошалінською вищою гуманістичною школою, Педагогічною академією в Слупську.

 

Оновлено 27.06.2017 р.