Кафедра романської філології та компаративістики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри – кандидат філологічних наук, доцент Маркова Мар'яна Василівна

Поштова адреса: 82100, м. Дрогобич, вул. Леся Курбаса, 2, кімн. 416

Kонтактні телефони: +380324413324

Електронна адреса: romphil@ukr.net

Рік заснування: 1967

Попередні назви: кафедра французької мови, кафедра французької філології, кафедра романської філології та компаративістики.

Попередні завідувачі: 

кандидат педагогічних наук, професор Бурлаков М. О., кандидат філологічних наук, доцент Шанцев В. Т., кандидат філологічних наук, доцент Худзей І. М., доктор педагогічних наук, професор Кемінь В. П.

Професорсько-викладацький склад:

15 викладачів, із них 3 професори, 7 доцентів, 3 старші викладачі, 2 викладачі.

Напрям наукових досліджень:

Тема НДР: Застосування компетентнісного підходу в процесі фахової підготовки іноземних філологів
Термін виконання: 2014-2018 рр.
Науковий керівник: доцент, кандидат філологічних наук Лук’янченко Мар’яна Петрівна

Наукові школи: 

Наукова школа професора, доктора педагогічних наук Кеміня Володимира Петровича "Історія виховання та порівняльної педагогіки"

Кафедра забезпечує викладання таких предметів:

 1. Вступ до романського мовознавства
 2. Історія мови
 3. Лексикологія
 4. Теоретична граматика
 5. Теоретична фонетика
 6. Стилістика
 7. Інтерпретація тексту (французька)
 8. Загальнотеоретичний курс другої іноземної мови
 9. Країнознавство країн основної іноземної мови
 10. Країнознавство країн другої іноземної мови
 11. Література країн основної іноземної мови
 12. Література країн другої іноземної мови
 13. Порівняльна типологія першої іноземної мови та рідної
 14. Культура усного та писемного мовлення
 15. Практика усного і писемного мовлення основної іноземної мови
 16. Практичний курс другої іноземної мови
 17. Практична граматика
 18. Практична фонетика
 19. Латинська мова
 20. Старогрецька мова
 21. Теорія літератури
 22. Історія зарубіжної літератури
 23. Історія романістики
 24. Основи соціолінгвістики
 25. Лінгводидактика
 26. Методика проведення наукових досліджень

 

Повний список викладачів:

 

Маркова Мар'яна Василівна
завідувач кафедри

кандидат філологічних наук, доцент

 

 

 

 

 

Кемінь Володимир Петрович
професор, доктор педагогічних наук

 

 

 

 

 

Бистрова Олена Олександрівна
професор, доктор філологічних наук

 

 

 

 

 

Сабат Галина Петрівна
професор, доктор філологічних наук

 

 

 

 

 

 

Лучкевич Вікторія Володимирівна
доцент, кандидат педагогічних наук

 

 

 

 

 

Лук’янченко Мар'яна Петрівна
доцент, кандидат філологічних наук

 

 

 

 

 

Дубровська Ольга Тарасівна
доцент, кандидат філологічних наук

 

 

 

 

 

Чобанюк Марія Миколаївна
доцент, кандидат філологічних наук

 

 

  

 

Сипа Лілія Михайлівна
доцент, кандидат філологічних наук

 

 

 

 

 

Винарчик Марія Петрівна
доцент, кандидат педагогічних наук

 

 

 

 

 

Винар Світлана Мирославівна
старший викладач

 

 

 

 

 

Ковальчук Оксана Петрівна
старший викладач

 

 

 

 

 

 

Паньків Уляна Петрівна
старший викладач

 

 

 

 

 

 

 

Грущак Олена Миколаївна
викладач

 

 

 

 

 

Юзьвяк Ольга Осипівна
викладач

 

 

 

 

 

Навчально-допоміжний персонал кафедри:

 

Бочуляк Христина Євгенівна
старший лаборант

 

 

 

 

 

Історія кафедри. Історія кафедри бере свій початок з 1967 р., коли було відкрито спеціальність «Французька мова» та, відповідно, створено кафедру французької мови. Її очолив кандидат педагогічних наук, доцент М. Бурлаков. Упродовж 1972 – 1976 рр. йому вдалося укомплектувати кафедру перспективними викладачами. Саме у цей період до викладання французької мови було запрошено низку українських репатріантів, таких вихідців із Франції, як І. Дречевич, М. Міраї, М. Овчаренко, В. Матківський, М. Зелик.

У 1983 р. завідувачем кафедри було обрано кандидата філологічних наук, доцента В. Шанцева, а у 1986 р. – кандидата філологічних наук, доцента І. Худзея. На цей період припадає захист кандидатських дисертацій такими викладачами кафедри, як Г. Янісів, М. Янісів, В. Кемінь. Чимало кафедралів пройшли стажування у Франції, а викладачі П. Ярощак та О. Хміль працювали у французьких ліцеях та коледжах.

У 2004 р. кафедру французької мови перейменовано на кафедру французької філології, а у 2007 р. – на кафедру романської філології та компаративістики. На кафедрі працюють 15 викладачів, із них – 3 професори, доктори наук та 7 кандидатів наук, доцентів.

Упродовж останніх 15 років кафедру очолював доктор педагогічних наук, професор, директор інституту іноземних мов Кемінь Володимир Петрович, випускник факультету романо-германської філології Ужгородського державного університету.

В. Кемінь опублікував понад 160 наукових праць. Він є головним редактором наукового видання «Наукові записки інституту іноземних мов», членом редколегій кількох інших наукових видань («Молодь і ринок», «Людинознавчі студії»), а також головою спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

Основні напрямки наукових досліджень: закономірності розвитку і функціонування мовних одиниць різних структурних рівнів мовної системи; актуальні питання західноєвропейського літературного процесу; дослідження ролі художньої інтерпретації у контексті взаємозбагачення національних культур неспоріднених народів; порівняльна педагогіка.

З грудня 2016 р. кафедру очолює кандидат філологічних наук, доцент Маркова Мар'яна Василівна. М. Маркова у 2011 р. захистила у Донецькому національному університеті кандидатську дисертацію на тему «Концептуалізація елементів натурфілософії у творчості європейських романтиків». Читає лекційні курси з історії зарубіжної літератури різних періодів. Сфера наукових зацікавлень: англійська культура та література Єлизаветинської епохи, європейський петраркізм, творчість Джона Донна.

Підготовка наукових кадрів кафедри за профілем спеціальності здійснюється через аспірантуру і докторантуру. За останні 5 років двоє викладачів кафедри захистили кандидатські дисертації (М. Винарчик, Л. Сипа).

Кафедра проводить постійну профорієнтаційну роботу в міських загальноосвітніх школах Львова, Дрогобича, Борислава, Самбора і Стрия та у сільських загальноосвітніх школах Дрогобицького і Самбірського районів.

Сьогодні на кафедрі працює два доктори філологічних наук, професори (О. Бистрова, Г. Сабат) та один доктор педагогічних наук, професор (В. Кемінь); п'ять кандидатів філологічних наук, доцентів (М. Маркова, М. Лук'янченко, М. Чобанюк, О. Дубровська, Л. Сипа); два кандидати педагогічних наук, доценти (В. Лучкевич, М. Винарчик); три старші викладачі (О. Ковальчук, У. Паньків, С. Винар); два викладачі (О. Юзьвяк, О. Грущак); один старший лаборант (Х. Горейда).

Навчальна діяльність. Кафедра здійснює підготовку фахівців освітніх рівнів «Бакалавр» та «Магістр» і забезпечує викладання таких навчальних дисциплін:

освітній рівень «Бакалавр»: вступ до романського мовознавства (В. Лучкевич); історія зарубіжної літератури (О. Бистрова, Г. Сабат, М. Маркова, О. Грущак, М. Чобанюк); історія мови (М. Лук'янченко); країнознавство країн основної іноземної мови (М. Лук'янченко); література країн основної іноземної мови (М. Лук'янченко); латинська мова (С. Винар); практика усного і писемного мовлення (Л. Сипа, М. Винарчик, В. Лучкевич, М. Лук'янченко); практична граматика (У. Паньків); практична фонетика (О. Ковальчук); практичний курс другої іноземної мови (О. Ковальчук, О. Юзьвяк, М. Винарчик, В. Лучкевич, Л.Сипа, У. Паньків); стилістика (В. Лучкевич); теоретична граматика (Л. Сипа); теоретична фонетика (М. Винарчик); інтерпретація тексту (В. Лучкевич); лексикологія (В. Лучкевич); соціолінгвістика (В. Лучкевич).

освітній рівень «Магістр»: культура усного та писемного мовлення (В. Лучкевич, М. Лук'янченко); порівняльна типологія першої іноземної мови та рідної (Л. Сипа); загальнотеоретичний курс другої іноземної мови (В. Кемінь); країнознавство країн другої іноземної мови (М. Лук'янченко); література країн другої іноземної мови (М. Лук'янченко), практичний курс другої іноземної мови (М. Лук'янченко, М. Винарчик); лінгводидактика (В. Кемінь); історія романістики (В. Лучкевич); теорія літератури (О. Бистрова); методика проведення наукових досліджень (О. Бистрова).

Наукова діяльність. З 2014 до 2018 рр. кафедра працює над проблемою «Застосування компетентнісного підходу в процесі фахової підготовки іноземних філологів». Наукові інтереси викладачів втілюються ними в розроблення індивідуальних науково-дослідних тем, що виконуються на рівні комплексної кафедральної теми. Працівники кафедри презентують результати своїх теоретичних та експериментальних узагальнень у наукових статтях, доповідях під час виступів на конференціях, науково-методичних семінарах, круглих столах тощо.

Основними напрямками наукових інтересів працівників кафедри романської філології та компаративістики є:

– лінгвокультурологічні та етнолінгвістичні студії;

– зіставне вивчення мовних і концептуальних картин світу;

– актуальні питання західноєвропейського літературного процесу;

– методика викладання іноземних мов та зарубіжної літератури;

– актуальні проблеми перекладознавства та міжкультурної комунікації;

– порівняльно-типологічні дослідження мов;

– лінгвостилістичні аспекти перекладознавчих студій;

– особливості розвитку сучасної французької мови та літератури;

– порівняльна педагогіка.

На кафедрі систематично діють науковий та методичний семінари, проводиться наукова конференція «Актуальні тенденції сучасного гуманітарного дискурсу».

З 2006 до 2017 рр. професорсько-викладацьким колективом кафедри видрукувано понад 60 навчально-методичних посібників, із них 2 – із грифом МОН України, 5 наукових монографій.

Виховна робота. Кафедрою проводяться такі виховні заходи:

– Франкофонія;

– День рідної мови;

– День св. Валентина;

– виховні бесіди зі студентами на теми: «Роль французької мови в сучасному світі»; «Професійна етика педагога», «Про мистецтво ведення бесіди», «Про важливість свідомої громадянської позиції» та ін.

Співпраця з АПН України, її установами та іншими ВНЗ. Колектив кафедри співпрацює з кафедрами французької філології, а також світової літератури Львівського національного університету ім. І. Франка, кафедрою класичних, візантійських і середньовічних студій Українського Католицького Університету, кафедрою англійської мови Харківського національного університету ім. Н. Каразіна, кафедрою романських мов Київського національного лінгвістичного університету, кафедрою французької філології Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, кафедрою романських мов та інтерлінгвістики Східноєвропейського університету ім. Лесі Українки.

Міжнародна співпраця. Викладачі кафедри брали участь у Міжнародних наукових конференціях, які проводились за кордоном: «Філологія, соціологія і культурологія. Актуальні проблеми» (Гданськ, Польща), «Наследие Ф. Достоевского: к 150 летию со времени публикации романа «Преступление и наказание» (Гранада, Іспанія), «Філологія, література, соціологія і культурознавство. Наука вчора, сьогодні, завтра» (Варшава, Польща), «Галичина 1916: плюс/мінус десять років» (Сєдльце, Польща) та ін. Працівники кафедри (М. Лук'янченко, М. Винарчик, Л. Сипа) проходили стажування в університетах Франції та Польщі.

Оновлено 20.06.2017 р.