Каракевич Роксоляна Орестівна

Каракевич Роксоляна Орестівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри практики німецької мови. У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Типологічна характеристика артефактів і ментафактів у фразеологічних одиницях німецької та української мов». Автор 30 наукових та навчально-методичних праць

Сфера наукових зацікавлень: лінгвокультурологія

Контактні засоби зв'язку:

 

Перелік публікацій

 

Посібники з грифом університету

 1. Каракевич Р. О. Святкові вірші і пісні до Різдва та Великодня. Навчальний посібник для розвитку фонетичних навичок і вмінь виразного читання для студентів І-ІІ курсів факультету романо-германської філології / Роксоляна Каракевич. - Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2007. - 58 с.
 2. Каракевич Р.О. Ліричні образи весни у німецькій поезії. Навчальний посібник для розвитку фонетичних навичок і вмінь виразного читання для студентів І-ІІ курсів факультету романо-германської філології / Роксоляна Каракевич. - Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ  ДДПУ імені Івана Франка, 2010. - 111с.  
 3. Каракевич Р.О. Практична граматика німецької мови. Тестові завдання. Навчальний посібник / Роксоляна Каракевич. - Дрогобич: Видавництво і друк ПП “Посвіт“, 2012. - 55с.
 4. Каракевич Р.О. Образи літа у німецькій поезії. Навчальний посібник для розвитку фонетичних навичок і вмінь виразного читання для студентів І-ІІ курсів факультету романо-германської філології / Роксоляна Каракевич. - Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ  ДДПУ імені Івана Франка, 2013. - 79 с.
 5. Каракевич Р.О. Образи осені у німецькій поезії. Навчальний посібник для розвитку фонетичних навичок і вмінь виразного читання для студентів І-ІІ курсів факультету романо-германської філології / Роксоляна Каракевич. - Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ  ДДПУ імені Івана Франка, 2014. - 87 с.
 6. Каракевич Р.О., Радченко О. А. Образи зими у німецькій поезії. Навчальний посібник для розвитку фонетичних навичок і вмінь виразного читання для студентів І-ІІ курсів факультету романо-германської філології / Роксоляна Каракевич, Олег Радченко. - Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. - 116 с.
 7. Хміль, О. В., Юзвяк О. А.,  Каракевич Р. О. Словник синонімів французької мови / Хміль, О. В., Юзвяк О. А.,  Каракевич Р. - Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2016. - 116 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Каракевич Р. О. Відбиття етноконцептів “доля”, “смерть” у фразеологізмах німецької та української мов / Р. О. Каракевич // Cлов’янський вісник : [зб. наук. пр.]. – Рівне : РІС КСУ, 2004. – Вип. 5. – с. 107–114. – (Серія “Філологічні науки”).
 2. Каракевич Р.О. Асиметрія лінгвокультурем із компонентом-метронімом ( на матеріалі німецьких та українських фразеологізмів) / Роксоляна Каракевич // Матеріали ІI Всеукр. наук.-практ. конф. [“Пріоритети германського і романського мовознавства”], (Луцьк, 6–8 черв. 2008 р.). – Луцьк : РВВ “Вежа” ВНУ імені Лесі Українки, 2008. - № 4. - с. 425-431. - (Серія “Філологічні науки”).
 3. Каракевич Р.О. Національно-культурна маркованість фразеологічних одиниць на позначення виміру та ваги в німецькій та українській мовних картинах світу / Роксоляна Каракевич // Вісник Донецького університету.– Донецьк-55 : ДНУ, 2008. – № 1. – с. 42–47. – (Серія Б “Гуманітарні науки”).
 4. Каракевич Р.О. Асиметрія фразеологічних лінгвокультурем із компонентом-гастрономонімом (на матеріалі німецької та української мов) / Роксоляна Каракевич // Сучасні дослідження з іноземної філології : [зб. наук. пр.]. - Ужгород : ТОВ “Папірус-Ф”, 2009. - Вип. 7. - с. 187-199.
 5. Каракевич Р.О. Національно-культурна вербалізація фразеологічної мікроситеми «Напої» / на матеріалі німецької та української мов / Роксоляна Каракевич // Слов’янський вісник: Збірник наукових праць. Серія «Філологічні науки» Рівненського державного гуманітарного університету та Рівненського інституту слов’янознавства Київського славістичного університету. - Випуск 8. - Рівне: РІС КСУ, 2009. - С .75 - 79.
 6. Каракевич Р.О. Концептуалізація поняття «Воля» в німецькій та українській лінгвокультурах: спільне та відмінне / Роксоляна Каракевич // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. – К. : КНУ імені Тараса Шевченка. - 2010. - Вип. 18. - с. 131-145.
 7. Каракевич Р.О. Епістемологічні підвалини поняття -“Фразеологічна лінгвокультуремаˮ/ Роксоляна Каракевич // Матеріали Міжнар. наук. конф. [“Лінгвокультурологія”], (Запоріжжя, 7-9 квітня 2012 р.). - Запоріжжя : ЗНУ, 2012. - № 54. - С. 37 -43.
 8. Каракевич Р. О. Зіставний аналіз зооідіом-лінгвокультурем у нім. та укр.     мовних картинах       світу / Р. О. Каракевич // Матеріали VI міжнар. наук. конф. [“Лексико- граматичні інновації в     сучасних слов'янських мовахˮ], (Дніпропетровськ, 21-22 квітн. 2013 р.); Вісник Дніпропетровського університету,   2013. – № 11. – Т. 21. – Вип. 19. – C. 84-90. – (Серія “Мовознавство“).
 9. Каракевич Р. О.  Функціональний підхід до аналізу компаративних ФО у мовному   аспекті /         Р. О. Каракевич // Наукові праці Кам'янець-Подільського університету      імені Івана Овсієнка. – Вип.22. – Кам'яно-Подільський. – Вид. “Аксіома“, 2013. – C. 186-190.– (Серія “Філологічні науки“).
 10. Каракевич Р. О. Компаративна фразеологія як лінгвальний і культурний феномен / Р. О. Каракевич // Науковий Вісник Південноукраїнського національного педагогічного     університету імені К. Д. Ушинського. Лінгвістичні науки: [зб. наук. пр.]. – Одеса, 2013. – № 16. – С. 93-102.
 11. Каракевич Р.О. Особливості мовної картини світу / Р. О. Каракевич // Наукові записки. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка. – В.: 127. – Кіровоград. – 2014. – С. 123-126.
 12. Каракевич Р.О. Національно-культурний зміст ФО з позицій лінгвокраїнознавчого та контрастивного підходів / Р. О. Каракевич // Науковий вісник Чернівецького університету. – Германська філологія. – [зб. наук. пр.]. – В.: 690-691.Чернівці, 2014. – С. 245-248.
 13. Каракевич Р.О. Національно-культурний зміст ФО з позицій лінгвокультурологічного підходу / Р. О. Каракевич // Лінгвістичні науки: [зб. наук. пр.]. Науковий Вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. – Одеса, 2014. – № 16. – С. 74-79.
 14. Каракевич Р.О. Лінгвокультурологічне дослідження фразеологізмів-лінгвокультурем / Р. О. Каракевич // Науковий вісник Дрогобицького державного університету імені Івана Франка. Серія: „Філологічні науки“ (мовознавство): – [зб. наук. пр.]. – №2. – Дрогобич, 2014. – С. 58-62.
 15. Каракевич Р.О. Лінгвокультурологічні засади вивчення фактів мови й культури у зіставній фразеології / Р. О. Каракевич // Наукові записки національного університету «Острозька академія». – Серія: „Філологічна“: – [зб. наук. пр.]. – 2015.– Вип 51. – С. 209-211.
 16. Каракевич Р.О. Становлення лінгвокультурології  як самостійної науки / Р. О. Каракевич // Молодь  і ринок. – 2015.
 17. Каракевич Р.О. Культурно-національна специфіка та символіка номінативних одиниць (на матеріалі фразеологізмів німецької мови) / Р. О. Каракевич // Молодь  і ринок. – 2015.

 

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Каракевич Р.О. Особливості фразеологічної вербалізації теософсько-ірраціонального концепту Доля в нім. та укр. мовах / Роксоляна Каракевич // Матеріали Міжнар. наук. конф. [“Мовна картина світу слов’ян і культура”], (Люблін, 5–7 листоп. 2010 р.) - Люблін, 2010. – Т. 2. - с. 66-78.
 2. Каракевич Р.О. Фразеологічна об’єктивація концептів Tod / смерть крізь призму зіставлення (на матеріалі німецької та української мов) / Роксоляна Каракевич // [Towarzystwo Naukowe KUL Katolicki Uniwersytet Jana Pawla]. -II Tom LVIII, [zeszyt 7] / [Roczniki Humanistyczne. Slowianoznawstwo]. - Lublin, 2010. - S. 89-107.