Карпа Ірина Богданівна

Карпа Ірина Богданівна – кандидат філологічних наук, доцент. 2010 року захистила дисертацію «Функціональні та прагматичні характеристики інтерактивної віртуальної комунікації (на матеріалі інформаційно-довідкового сервісу Yahoo!Answers)”. Автор понад 35 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: комунікативна лінгвістика, методика застосування комп‘ютерних технологій у процесі вивчення англійської мови.

 

Перелік публікацій

Підручники з грифом університету

 1. Карпа І. Б. Практичний курс англійської мови: тексти для домашнього читання. – Дрогобич, 2011. – 47 с.
 2. Карпа І.Б. Теоретичний курс англійської мови: стилістика. – Дрогобич, 2012. – 54 с.

 

Посібники з грифом університету

 1. Карпа І.Б. Практичний курс англійської мови: модальні дієслова: навчально-методичний посібник / Карпа Ірина Богданівна. – Дрогобич: редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – 52 с.
 2. Карпа І.Б. Функціональні та прагматичні характеристики електронних текстів віртуальної комунікації (на матеріалі інформаційно-довідкового сервісу Yahoo!Answers) : монографія / Ірина Карпа. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 160 с.
 3. Карпа І.Б. Практичний курс англійської мови: подорож (завдання для самостійної роботи студентів). – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 48 с.

   

  Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

  1. Карпа І. Б. Застосування комунікативних тактик в електронних текстах ( на матеріалі інформаційно-довідкового сервісу Yahoo! Answers) // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. - № 44. – С. 61-64.
  2. Карпа І. Б. Застосування комунікативних стратегій в електронних текстах (на матеріалі інформаційно-довідкового сервісу Yahoo! Answers) // Сучасні дослідження з іноземної філології. Збірник наукових праць. Випуск 9. – Ужгород: ПП „Графіка”, 2011. – С.201-206. 
  3. Карпа І. Б. Використання конверсаційних максим в інформаційно-довідковому сервісі Yahoo! Answers та типові випадки їхнього порушення // Лінгвістика: періодичне наукове видання Херсонського держ. ун-ту. – Херсон, 2011. – С. 59-66.
  4. Карпа І.Б. Інтернет-дискурс як гіпертекстуальне середовище віртуальної комунікації: теоретичні засади дослідження. // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Серія „Філологія (мовознавство)”. – Вінниця: ВДПУ, 2012. - Вип. 15. – С. 177-181.
  5. Карпа І.Б. Моделі інтерактивної віртуальної комунікації в інформаційно-довідковому сервісі Yahoo! Answers. // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2012. - № 50. – С. 48-50.
  6. Карпа І.Б. Реалізація функції аргументації ву електронних текстах ( на матеріалі інформаційно-довідкового сервісу Yahoo! Answers) // Збірник наукових праць Національного університету „Острозька академія”. – Острог, 2012. – С. 86-96.
  7. Карпа І.Б. Реалізація функції аргументації в електронних текстах (на матеріалі інформаційно-довідкового сервісу Yahoo!Answers) // Наукові записки. Серія: “Філологічна”. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”. – 2012. – Вип. 29. – С. 295 – 297.
  8. Карпа І.Б. Використання online-ресурсів при вивченні англійської мови студентами ВНЗ // Молодь і ринок. – 2013. – № 2 (97). – С. 62 – 65.
  9. Карпа І.Б. До питання функцій електронних текстів інформаційно-довідкового сервісу Yahoo!Answers / І. Карпа // Наукові записки. – Випуск 126. – Серія : Філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.. В. Винниченка, 2014. – С. 162-167.
  10. Карпа І.Б. Конативна, оцінна та експресивна функції електронних текстів інформаційно-довідкового сервісу Yahoo!Answers / І.Б. Карпа // Науковий часопис Національного Педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. – Серія №9 Сучасні тенденції розвитку мов. – Випуск 11: збірник наукових праць / за ред. В.І. Гончарова. - К.: Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – С. 77-84.
  11. Карпа І.Б. Чинник адресата в електронних текстах Yahoo!Answers / І.Б. Карпа // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць / укладачі: І.В. Ковальчук, Л.М. Коцюк, С.В. Новоселицька. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 55. – С. 113 – 115.
  12. Карпа І.Б. Дидактичні і функціональні властивості блогів у процесі вивчення іноземних мов / І. Карпа // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал. – Швидкодрук, 2016. – №3 (134). – С. 67 – 72.

   

  Статті у міжнародних наукометричних базах даних

  1. Карпа І. Використання веб-сторінок та соціальної мережі Facebook у процесі навчання англійської мови / І. Карпа // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – Вип. 12. – С. 267 – 272.
  2. Карпа І. Перспективи застосування соціальних сервісів веб 2.0 у навчанні англійської мови / І. Карпа // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи: тези ЇЇЇ-ї Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 26-27 березня 2015 року) / [редактори-упорядники: В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – С. 211-212.
  3. Карпа І. Переваги застосування інформаційно-комунікаційних технологій для підвищення англомовної компетенції студентів / І. Карпа // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний,   І. Зимомря]. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – Вип. 16. – С. 322 – 327.