Кемінь Володимир Петрович

Кемінь Володимир Петрович – доктор педагогічних наук, професор, директор інституту іноземних мов. Захистив докторську дисертацію на тему «Українське шкільництво у країнах Центральної, Східної та Південно-Східної Європи (1918 – 1996 рр.)». Автор понад 160 наукових та навчально-методичних праць

Сфера наукових зацікавлень: українське шкільництво, зокрема у країнах Центральної, Східної та Південно-Східної Європи, закономірності розвитку і функціонування мовних одиниць різних структурних рівнів мовної системи; актуальні питання західноєвропейського літературного процесу; дослідження ролі художньої інтерпретації у контексті взаємозбагачення національних культур неспоріднених народів; порівняльна педагогіка.

Контактні засоби зв'язку: romphil@ukr.net

 

Перелік публікацій

Монографії

  1. Кемінь В. П. Підготовка педагогічних кадрів : історія і сучасність / В. П. Кемінь // Вища педагогічна освіта і наука України : історія, сьогодення і перспективи розвитку. Львівська область / ред. рада вид. : В. Г. Кремень (гол.) [та ін.] ; редкол. тому Н. Скотна (гол.) [та ін.]. – К. : Знання України, 2012. – С. 44–115.
  2. Кемінь В. П. Підготовка батька до виховної діяльності / В. П. Кемінь, О. Б. Хомишак. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. – 217 с.

 

Посібники з грифом університету

  1. Кемінь В. П. Історія виховання : Т. 1. : Від найдавніших часів до XVIII ст. : навчально-методичний посібник / В. П. Кемінь, О. В. Невмержицька. – Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. Івана Франка, 2010. – 216 с.
  2. Кемінь В. П. Комунікативна граматика французької мови : Навчально- методичний посібник / В. П. Кемінь, В. В. Лучкевич. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – 124 с.
  3. Кемінь В. Історія зарубіжної літератури (античність та Середні віки) : курс лекцій [для студентів спеціальності 6.020303 Філологія (Мова і література (англійська, німецька, французька)) ; 6.030507 Філологія (Переклад)] / В. П. Кемінь, М. В. Маркова. – Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. Івана Франка, 2012. – 148 с.
  4. Кемінь В. П. Історія виховання : Т. 2. : Від XIX до наших днів : навчально-методичний посібник / В. П. Кемінь, О. В. Квас, О. В. Невмержицька. – Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. Івана Франка, 2012. – 196 с.
  5. Кемінь В. П. Порівняльна педагогіка : навчально-методичний посібник / В. Кемінь, О. Невмержицька, А. Чех. – Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – 320 с.
  6. Кемінь В. П. Порівняльна педагогіка : методичні матеріали до семінарських занять / В. П. Кемінь, О. В. Невмержицька. – Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2016. – 94 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

  1. Кемінь В. П. Проблеми дитинства через призму європейських дослідницьких студій на зламі XX та XXI ст. / В. П. Кемінь // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Філософія. Психологія. Педагогіка : Зб. наук. праць. – К. : «Політехніка», 2010. – № 1 (28). – С. 177–181.

 

Статті у зарубіжних виданнях

  1. Кемінь В. П. Die Entstehung und Entwicklung der ukrainischen wissenschaftlichen Slawistik im 19. – am Anfang des 20. Jahrhunderts // 650 Jahre Universität Wien. International Conference. Recent Problems of Ukrainian Studies. June 11 – June 12, Wien, 2015.