Кемінь Галина Миколаївна

Кемінь Галина Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри мовної та міжкультурної комунікації. У 2004 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Розвиток ідей "нового виховання" у західноєвропейській педагогіці (кінець ХІХ - середина ХХ ст.)”. Автор  понад 15 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: професійна комунікація у зарубіжній педагогіці та у процесі вивчення іноземних мов

 

Перелік публікацій

 

Посібники з грифом університету

 1. Волошанська І.В. Ділова англійська мова / І.В.Волшанська, Г.М.Кемінь, О.Р. Павлішак // Навчально – методичний посібник для студентів ОКР “Магістр“ нефілологічних спеціальностей – Дрогобич: редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. – 78 с. (5,31 др.арк)
 2. Павлішак О.Р. Ділова англійська мова: ділова кореспонденція / [О.Р. Павлішак, І.В.Волшанська, Г.М.Кемінь]  // Навчально – методичний посібник для студентів ОКР “Магістр“ нефілологічних спеціальностей – Дрогобич: редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 55 с. (3, 45 др.арк.) 
 3. Павлішак О.Р. Ділова англійська мова: тексти для читання / [О.Р. Павлішак, І.В.Волшанська, Г.М.Кемінь]   // Навчально-методичний посібник для підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» неспеціальних факультетів. Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич, 2013. – 67с. (5 др.ар.)
 4. Павлішак О.Р.  Ділова англійська мова: тексти для читання / [О.Р. Павлішак, І.В.Волшанська, Г.М.Кемінь]  // Навчально-методичний посібник для підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» неспеціальних факультетів. Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич, 2014. – 56 с. (3, 62 др.арк.) 
 5. Павлішак О.Р. Іноземна мова за професійним спрямуванням / [О.Р. Павлішак, І.В.Волшанська, Г.М.Кемінь]  // Навчально – методичний посібник для підготовки студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти нефілологічних спеціальностей. – Дрогобич: редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 140 с. (5, 75 др.арк.)
 6. Павлішак О.Р.  Англійська мова (за професійним спрямуванням): Навчально-методичний посібник для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 0401 «Природничі науки» за напрямом підготовки 6.040104 Географія / О.Р. Павлішак, І.В. Волошанська, Г.М. Кемінь. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2017. – 44 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях,  затверджених ВАК України

 1. Кемінь Г.М., Лучкевич В.В.  Формування світоглядної культури учнів у процесі вивчення іноземної мови / Г.М.Кемінь, В.В.Лучкевич.  // Лінгвістичні дослідження: зб. наук. праць Харківського національного університету імені Г. С. Сковороди. – Харків, 2011. – Вип. 32. –  (10с.; 0,6 др.арк.) / (5с. 0,3 др.арк.)
 2. Кемінь Г.М.,  Лучкевич В.В. Організація самостійної роботи студентів у процесі навчання іноземної мови у вищій школі / Г.М.Кемінь, В.В.Лучкевич // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. 2013. – Випуск 108. – Т 2– Чернігів: ЧНПУ. - С. 161-163. (4с. 0,5 др.арк.) / (2с. 0,25 др.арк.)
 3. Кемінь Г.М., Волошанська І.В. Особливості застосування комунікативного підходу у процесі вивчення іноземної мови молодшими школярами / Г.М.Кемінь, І.В.Волошанська // Молодь і ринок. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – № 8 (103). – С. 60 – 65. (6с. 0,5 др.арк.) / (3с. 0,25 др.арк.)
 4. Волошанська І.В., Кемінь Г.М. Формування у студентів вищих навчальних закладів комунікативної компетенції на заняттях англійської мови / Г.М.Кемінь, І.В.Волошанська // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. 2014. – № 6 (113). –  С. 48 – 53. (6с. 0,37др.арк) / (3с.0,18 др.арк.)

 

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Кемінь Г.М. До питання рецепції в Україні нацково-педагогічної спадщини української еміграції у Чехословаччині в посткомуністичну добу / Г.М. Кемінь // Україністика: Минуле. Сучасне. Майбутнє. Збірник статей учасників міжнародної конференції. Університет імені Масарика у Брно. – Брно, 2009. – С. 557 – 584.
 2. Кемінь Г.М. Педагогічна майстерність викладача іноземної мови як необхідна умова для розвитку комунікативних здібностей та особистих якостей студента / І.В. Волошанська, Г.M. Кемінь // Zbior artykulow naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktyczney “Pedagogika. Priorytetowe obszary badawcze:od reorii do praktyki.” (30.05.2016 – 31.05.2016) – Warszawa: Wydawca: Sp. z o o. “Diamond trading tour”, 2016. – S. 62 – 69.