Хало Зоряна Петрівна

\Звітність 2016\викладачі\фото викладачів\Изображение 011.jpgХало Зоряна Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри практики німецької мови. У 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Інтелектуальний розвиток дитини у системі дошкільного виховання Німеччини». Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць

Сфера наукових зацікавлень:  українсько-австрійсько-німецькі мовні, літературні та культурно-освітні взаємини

Контактні засоби зв'язку: 

 

Перелік публікацій

 

Посібники з грифом МОН України

 1. Хало З.П. Німецька мова : навчально-методичний посібник [для студентів ОКР “Бакалавр” напряму підготовки 0101 “Педагогічна освіта”] / Зоряна Хало, Оксана Бродська, Людмила Левицька. – Дрогобич : Посвіт,  2014. – 188 с. Рекомендовано МОН України протокол № 1/11- 4248 від 26.03.2014.

 

Посібники з грифом університету

 1. Хало З. Збірник вправ з граматики німецької мови. Навчально-методичний посібник для студентів ОКР «Бакалавр» нефілологічних спеціальностей / З.Хало. – Дрогобич: редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2010. – 179 с.
 2. Хало З. Організація ігрової діяльності у дошкільному віці. Навчально - методичний посібник / З.Хало, Т.Пантюк, М.Пантюк. − Дрогобич: редакційно-видавничий відділ ДДПУ, 2010.− 40 с.
 3. Хало З. Практичний курс німецької мови: робочий і вільний час. Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 0203 »Гуманітарні науки» спеціальності 6.020303 «Філологія (мова та література (англійська»)) / З. Хало, Т.Веселовська. – Дрогобич : редакційно-видавничий відділ ДДПУ, 2011.− 59 с.
 4. Хало З. Німецька мова: навчально-методичний посібник [ для студентів ОКР Бакалавр напряму підготовки 0101 «Педагогічна освіта»]. / О. Бродська, Л. Левицька. – Дрогобич : редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 140 с.
 5. Хало З. Лінгвокраїнознавство країни другої іноземної мови: методичні рекомендації [для студентів ОКР “Бакалавр” напряму підготовки 0203 “Гуманітарні науки” спеціальності 6.020303 “Філологія (Переклад)”] / З. Хало. – Дрогобич : редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 33 с.
 6. Хало З. Практичний курс німецької мови: навчально-методичний посібник з практичного курсу німецької мови [для студентів першого бакалаврського рівня напряму підготовки 6.020303 «Філологія. Мова та література (англійська)»] / К.Вайло, З.Хало. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 208 с.
 7. Хало З. Німецька мова:  навчально-методичний посібник з іноземної мови для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / К.Вайло, О.Матвіїшин, З.Хало. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 124 с.
 8. Матвіїшин О.М., Хало З.П. Німецька мова. Музика у нашому житті: навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 71 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Хало З. Практичні аспекти організації комунікативної взаємодії в організації  інтелектуального розвитку дитини у дошкільних закладах Німеччини / З.Хало // Молодь і ринок. Щоквартальний науково-педагогічний та економічний журнал. – Дрогобич: Коло, 2011. – № 4(75). – С. 98 – 101.
 2. Хало З. Досвід Німеччини щодо міжкультурного виховання та його реалізація у вітчизняному навчально – виховному процесі / З. Хало, І.Волошанська // Наукові записки : Збірник наукових статей національного педуніверситету ім. М. Драгоманова. – Випуск LXХХХVІІІ (98). – К., 2011. – С. 214 – 218.
 3. Хало З. Мовленнєва комунікація як ефективний засіб інтелектуального розвитку дитини- дошкільника у Німеччиниі / З.Хало // Збірник наукових статей націона­льного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія : Педагогічні. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. – Випуск СІ (101). – С. 242 – 248.
 4. Хало З. Цільовий компонент навчально – виховного процесу та значення мети для становлення особистості у працях К.Д.Ушинського / З. Хало, І.Волошанська // Молодь і ринок. – 2012. – №3(86). – С. 96 – 99.
 5. Хало З.П. Свобода та діяльність як необхідні складові формування мовно- комунікативної культури суб’єктів навчально- виховного процесу крізь призму педагогічних поглядів К.Ушинського. / З. Хало, І.Волошанська // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: В-во Національного університету «Острозька академія», 2012. – Вип. 25. – С. 55 – 158.
 6. Хало З. П. Плани по орієнтуванню освіти та виховання для дитячих садків Німеччини як цільові формулювання у сфері освіти та впровадження їх у вітчизняне дошкілля / З.П. Хало // Молодь і ринок. – 2017. – №1 (144). – С. 42 – 46.

 

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Хало З. Місце розумового розвитку дитини у педагогічних поглядах Софії Русової // Materiály X mezinárodni védecko- praktická conference «Moderní vymoženosti vĕdy – 2014. – Díl 17. Pedagogika. – Praha: Publishing House. – S. 21–24.
 2. Хало З. Значимість німецької мови та літератури в контексті міжкультурної комунікації // Материали за 10-а международна научна практична конференція, Бьдещите изследвания – 2014. – Том 29. Филологические науки. – София: Бьял ГРАД- БГ, 2014. – С. 57 – 60.
 3. Хало З. Педагогічні засади розвитку обдарованих дітей у Німеччині // Zbiór raportów naukowych. Pedagogika Współczesna nauka. Nowychwyglad (30.01.15 – 31.01.15). – Warszawa: Sp.zo.o. Diamond trading tour, 2015. – S.105 – 109.
 4. Хало З.П. Вербальна комунікація у процесі поглиблення розумового розвитку дитини у зарубіжній педагогіці / З.Хало, І.Волошанська // Zbiór raportów naukowych. Pedagogika. Nauka wczoraj, dziś, jutro (30.05.15 – 31.05.15). – Warszawa: Sp.z o.o. Diamond trading tour, 2015. – S. 56 – 62.
 5. Хало З. Вивчення німецької мови у педагогічному ВНЗ в контексті інтеграції в європейський освітній простір // Zbiór artykulów  naukowych. Konferencij Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej «Pedagogika. Nauka wczoraj, dzis, jutro» (28.02.2016) – Warszawa: Sp.zo.o. Diamond trading tour, 2016. – S. 7 – 10.
 6. Хало З.П., Волошанська І.В. Принципи та засоби формування мотивації учнів до вивчення іноземних мов у шкільній та позашкільній діяльності / З.Хало, І. Волошанська  // Zbiór artykulów naukowych Konferencij Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej  «Pedagogika. Aktualne naukove problemy. Rozppatrzenie, decyzja, praktyka. Nauka wczoraj, dzis, jutro» (30.03.2016 – 31.03.2016). – Warszawa: Sp.zo.o. Diamond trading tour, 2016. – S.17 – 24.