Коваль Наталія Євгенівна

Коваль Наталія Євгенівна – кандидат філологічних наук, доцент. Дисертацію захистила 21 червня 2007 р. у спеціалізованій вченій раді К 41.051.02 Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. Тема дисертаційного дослідження: «Мовні засоби аргументації в юридичному дискурсі». Автор понад 35 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: дискурсна лінгвістика, лінгвістична прагматика, юридичний дискурс, юридична лінгвістика, інтерпретація юридичних текстів.

Контактні засоби зв'язку: kovalnata17@ukr.net

 

Перелік публікацій

Посібники з грифом університету

  1. Коваль Н.Є.Теоретична фонетика англійської мови: вправи: Навчально-методичний посібник – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ, 2012.

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

  1. Коваль Н.Є. Структурна інтерпретація судового дискурсу // Проблеми семантики слова, речення та тексту: зб. наук. праць / Відп. ред. Н. М. Корбозерова.– Вип. 26. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2011.– С. 147– 158
  2. Коваль Н.Є. Discourse studies and functional comprehensibility of legal texts // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО київського національного лінгвістичного університету. Серія "Філологія". - Вип. 23. - Київ, 2011. - С. 175-183
  3. Коваль Н.Є. Інтердискурс у юридичномі дискурсі // Науковий вісник Дрогобицького державногопедагогічного університету імені Івана Франка. Серія: “Філологічні науки (мовознавство)”: Збірник наукових праць.– № 2. – Дрогобич, 2014. – С. 68-72
  4. Коваль Н.Є. Когнітивна прагматика законодавчого дискурсу // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО київського національного лінгвістичного університету. Серія "Філологія". - Вип. 29. - Київ, 2014. - С. 36-43
  5. Коваль Н.Є. Когнітивна прагматика законодавчого дискурсу // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету. Серія: Філологія. Педагогіка. Психологія. – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2014. – Вип. 29. – С. 36 – 43
  6. Коваль Н.Є. Discoursal peculiarities of legal documents / Н.Є. Коваль // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: “Філологічні науки (мовознавство)”: Збірник наукових праць. – № 3. – Дрогобич, 2015. – C. 101 – 106
  7. Коваль Н.Є. Граматичні засоби реалізації аргументації в судовому дискурсі // Одеський лінгвістичний вісник : науково-практичний журнал. – № 6, том 2. - Одеса, 2015. – С. 26 – 30.
  8. Коваль Н.Є. Лексичні засоби аргументації у структурі англомовного юридичного дискурсу // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики: науковий журнал. – Чернівці: Видавничий дім «РОДОВІД», 2016. – Вип. 11-12, Ч.1. – С. 269 – 272.