Ковальчук Оксана Петрівна

Ковальчук Оксана Петрівна – старший викладач французької мови. Працює над індивідуальною темою науково-дослідної роботи «Організація методичної роботи з лексичним матеріалом французької мови у школі та ВНЗ». Автор понад 20 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: особливості вживання лексичних одиниць та розвитку мовленнєвої діяльності в процесі викладання іноземної мови.

Контактні засоби зв'язку: oksanafrench@ukr.net

 

Перелік публікацій

Посібники з грифом університету

 1. Ковальчук О. П. Комп’ютерний практикум з французької мови (на матеріалах комп’ютерної навчальної програми) : навчальний посібник / В. П. Кемінь, О. П. Ковальчук, В. Д. Ковальчук. – Дрогобич : Коло, 2002. – 58 с.
 2. Ковальчук О. П. Учіться розмовляти французькою мовою : навчально-методичний посібник / О. П. Ковальчук, В. Д. Ковальчук. – Дрогобич : Сурма, 2008. – 88 с.
 3. Ковальчук О. П. Практичний курс французької мови : Моя книга казок. Навчально-методичний посібник / О. П. Ковальчук, В. Д. Ковальчук. – Дрогобич : Швидкодрук, 2010. – 170 с.
 4. Ковальчук О. П. Практичний курс французької мови : Подорож Нільса : навч.-метод. посіб. / О. П. Ковальчук, В. Д. Ковальчук. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 41 с.
 5. Ковальчук О. П. Практичний курс французької мови : Магазини. В універмазі. У гастрономі : навч.-метод. посіб. / О. П. Ковальчук, В. Д. Ковальчук. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 70 с.
 6. Ковальчук О. П. Практична фонетика французької мови : Діалоги. Коментарі. Вправи : навч.-метод. посіб. / О. П. Ковальчук, В. Д. Ковальчук. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 86 с.
 7. Ковальчук О. П. Практична фонетика французької мови : Вимова звуків. Орфографія. Вправи : навч.-метод. посіб. / О. П. Ковальчук, В. Д. Ковальчук. – Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2015. – 80 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Ковальчук О. П. Дидактичні принципи, що застосовуються в процесі викладання іноземної мови / О. П. Ковальчук // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : Збірник наукових праць. – К. : РВВ Київського національного лінгвістичного університету, 2008. – Вип. 37. – С. 15–20.
 2. Ковальчук О. П. Порівняльна типологія навчання пунктуації французької та української мов / О. П. Ковальчук // Молодь і ринок. – 2009. – № 8 (55) – С. 115–118.
 3. Ковальчук О. П. Методична типологія лексики французької та української мов / О. П. Ковальчук, В.Д. Ковальчук // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : Збірник наукових праць. – К. : РВВ Київського національного лінгвістичного університету, 2009. – Вип. 40. – С. 157–160.
 4. Ковальчук О. П. Психологічні та лінгвістичні особливості діалогічного мовлення на початковому та середньому етапах навчання французької мови / О. П. Ковальчук // Наукові записки. – Вип. 96 (2). – Серія : Філологічні науки (мовознавство) : У 2 ч. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – С. 499–503.
 5. Ковальчук О. П. Типологічні особливості лексичної семантики французької та української мов / О. П. Ковальчук, В. Д. Ковальчук // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог : Видавництво національного університету «Острозька академія». – 2012. – Вип. 24. – С. 135–138.
 6. Ковальчук О. П. Вправи для розвитку діалогічного мовлення на початковому та середньому етапах навчання французької мови / О. П. Ковальчук, О. В. Хміль // Наукові записки. Серія «Філологічна». Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Міжкультурна комунікація : мова – культура – особистість», 18 – 19 квітня 2013 р. – Острог : Видавництво національного університету «Острозька академія», 2013 – Вип. 33. – С.193–195.
 7. Ковальчук О. П. Застосування принципу опори на рідну мову в процесі викладання французької мови на початковому етапі навчання / О. П. Ковальчук, В. Д. Ковальчук // Наукові записки. Серія «Філологічна». Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної заочної конференції «Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації»,17 жовтня 2013 р. – Острог : Видавництво національного університету «Острозька академія». – 2013. – Вип. 39. – С. 41–43.
 8. Ковальчук О. П. Пізнавально-комунікативний підхід у навчанні монологічного мовлення в старших класах середньої школи / О. П. Ковальчук, В. Д. Ковальчук // Наукові записки. Серія «Філологічна». Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної заочної конференції «Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації», 17 жовтня 2014 р. – Острог : Видавництво національного університету «Острозька академія». – 2014. – Вип. 40. – С. 41– 43.
 9. Ковальчук О. П. Роль наочності, доступності та посильності як важливих загально-дидактичних принципів у процесі викладання іноземної мови / О. П. Ковальчук, В. Д. Ковальчук // Розвиток іншомовної компетентності : методичні, психологічні, лінгвістичні аспекти. Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції, 21 – 22 травня 2015 р. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 87–89.
 10. Ковальчук О. П. Проблема утворення і вживання неологізмів у поезії та прозових творах французької літератури / О. П. Ковальчук, В. Д. Ковальчук // Наукові записки. Серія «Філологічна». Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної заочної конференції «Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації», 12 жовтня 2015 р. – Острог : Видавництво національного університету «Острозька академія». – 2015 – Вип. 40. – С. 41–43.

 

Публікації у наукових виданнях

 1. Ковальчук О. П. Співвідношення лексичних одиниць французької та української мов і його значення для навчання іноземної мови / О. П. Ковальчук // Вісник факультету романо-германської філології : Збірник наукових праць. – Дрогобич : Видавництво Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2008. – Вип. 3. – С. 171–182.
 2. Ковальчук О. П. Методика навчання присвійних прикметників французької мови у середній школі та вищих навчальних закладах / О. П. Ковальчук, В. Д. Ковальчук // Лінгвістичні та методичні проблеми навчання мови як іноземної : Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції / за ред. В. К. Зернової. – Полтава : Видавництво Полтавського університету економіки і торгівлі, 2010. – С. 22–227.
 3. Ковальчук О. П. Комунікативна спрямованість уроку на початковому етапі навчання іноземної мови / О. П. Ковальчук, О. В. Хміль // Сучасні проблеми гуманітаристики : світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії. Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практ. конференції, 6 грудня 2012 р. – Рівне : РІ КУП НАН України, 2012. – С. 138–139.
 4. Ковальчук О. П. Застосування принципу диференційованого та інтегрованого навчання в процесі викладання іноземної мови / О. П. Ковальчук, В. Д. Ковальчук // Сучасні проблеми гуманітаристики : світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії. Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практ. конференції, 6 грудня 2012 р. – Рівне : РІ КУП НАН України, 2012. – С. 140–141.
 5. Ковальчук О. П. Застосування принципу активності та виховуючого навчання в процесі викладання іноземної мови // Сучасні проблеми гуманітаристики : світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 5 грудня 2013 р. – Рівне : РІ КУП НАН України, 2012. – С. 294–296.

 

Статті у міжнародних наукометричних базах даних

 1. Ковальчук О. П. Мотивація як складова частина професійної спрямованості навчання майбутніх вчителів, що вивчають французьку мову як другу іноземну / О. О. Юзьвяк, О. П. Ковальчук // Молодий вчений. – 2017. – № 4.3 (44.3). – С. 299–303.