Левицька Людмила Ярославівна

Левицька Людмила Ярославівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри практики німецької мови. У 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Етнопедагогічні аспекти виховання характеру в українській педагогіці Галичини (1919 – 1939 р.)». Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць

Сфера наукових зацікавлень: методика викладання іноземних мов, особливості підготовки майбутнього вчителя до викладання іноземної мови

Контактні засоби зв'язку:

 

Перелік публікацій

 

Монографії

 1. Левицька Л.Я. Етнопедагогічні аспекти виховання характеру в українській педагогіці Галичини (1919 – 1939). Монографія. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2006. – 222 с.

 

Посібники з грифом МОН України

 1. Левицька Л.Я., Хало З.П., Бродська О.О. Німецька мова (для неспеціальних факультетів). Навчально-методичний посібник. – Дрогобич:  Посвіт, 2014. – 188 с. (співавтори – Хало З.П., Бродська О.О.). – Рекомендовано Міністерством науки і культури, молоді та спорту України як навчальний посібник для вищих навчальних закладів (лист № 1/11 – 4248 від 26.03.2014 р.)

 

Посібники з грифом університету

 1. Левицька Л. Практика усного та писемного мовлення: видатні педагоги Німеччини та України [для студентів напряму підготовки 0203 “Гуманітарні науки” спеціальності 6.020303 Філологія. Мова та література (німецька) ]. Навчально-методичний посібник / Ольга Дубровська, Людмила Левицька, Уляна Бобурчак. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2010. – 112 с. (Рекомендовано вченою радою ДДПУ імені Івана Франка, протокол № 14 від 25 листопада 2010 р.)
 2. Левицька Л.Я. Німецька мова [для студентів ОКР “Бакалавр” напряму підготовки 0101 “Педагогічна освіта”]. Навчально-методичний посібник / Зоряна Хало, Оксана Бродська, Людмила Левицька. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 140 с. (Рекомендовано вченою радою ДДПУ імені Івана Франка, протокол № 12 від 17.11.2011 р.)
 3. Левицька Л.Я. Практика усного і писемного мовлення: книга для читання німецькою мовою на матеріалі роману Е. Кестнера “Літаючий клас” [для студентів І курсу освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” спеціальності 6.020303 Філологія. Мова і література (німецька)]. Навчально-методичний посібник / Оксана Бродська, Людмила Левицька, Зоряна Хало. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. –  178 с. (Рекомендовано вченою радою ДДПУ імені Івана Франка, протокол № 5 від 24 травня 2012 р.)
 4. Левицька Л.Я. Практичний курс німецької мови. Навчально-методичний посібник для студентів ІІ курсу освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” напряму підготовки 0203 Гуманітарні науки 6.020303 Філологія. Мова і література (англійська)./ Вайло К.М., Хало З.П., Сивик О.А., Яким З.М., Олексяк О.А. – Дрогобич : РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. –  388 с.
 5. Левицька Л.Я. Практичний курс німецької мови. Навчально-методичний посібник / Левицька Л., Сивик О., Олексяк О. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 248 с.
 6. Вайло К.М., Левицька Л.Я., Гавриляк І.С., Олексяк О.А. Практичний курс німецької мови : навчально-методичний посібник з практичного курсу німецької мови для студентів першого бакалаврського рівня напряму підготовки 014.02 Середня освіта. (Мова і література (англійська, німецька) – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 206 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Левицька Л.Я.Німецький молодіжний сленг та його лексико-семантичні особливості/Л.Я.Левицька, І.С.Микитка // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна № 1052. Серія «Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов». - Харків, 2013. – Вип. 74. – С. 94 – 99.
 2. Левицька Л.Я. Герменевтика як методологічне підґрунтя формування професійної ідентичності майбутніх вчителів іноземної мови /Л.Я.Левицька/ Наукові записки. – Випуск 128. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2014. – С. 441 – 445.
 3. Левицька Л.Я. Інноваційні технології у процесі професійної підготовки вчителів іноземної мови /Л.Я.Левицька/ Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2014. - №4 (111). – С. 71 – 75
 4. Левицька Л.Я. Символічна топографія як відображення внутрішнього роздвоєння особистості у новелі Людвіга Тіка «Руненберг» /Л.Я.Левицька, І.С.Микитка/ Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: Збірник наукових праць. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 45. – С. 133 – 136.
 5. Levytska L.Ja. Derdeutsch-ukrainische Vergleich der Metapher mit Tierkomponenten / Л.Я.Левицька, І.С.Микитка / Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Чернівці: Видавничий дім «Родовід», 2014. – Вип. 692-693: Германська філологія. – С. 57 – 60.
 6. Левицька Л.Я. Домашнє читання як складовий компонент навчання іноземної мови в середній школі /Л.Я.Левицька// Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2014. – №11 (118). – С. 90– 94.
 7. Левицька Л.Я. Zum Problem der Grundzüge des Wirtschaftsdeutschen / Л.Я.Левицька, І.С.Микитка // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: Збірник наукових праць. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 59. – С. 117 – 120.

 

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Левицька Л.Я. Вплив діалектів на становлення німецької літературної мови: історичний аспект / Л.Я.Левицька, І.С.Микитка // Zbiór raportów naukowych. „Nauka w świeciew spółczesnym. (29.05.2013 - 31.05.2013 ) - Łódź: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamondtradingtour», 2013. – S. 62 – 66.
 2. Левицька Л.Я., Романчук О.В., Микитка І.С. Психолінгвістична модель вивчення німецької мови як другої іноземної в умовах багатомовності // Zbiór artykułów naukowych "Filologia, socjologia i kulturoznawstwo. Osiagniecia naukowe, rozwój, propozycje na rok 2015" (30.12.2015 - 03.01.2016). – Warszawa: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2015. – S. 72 – 78.