Лучечко Тетяна Михайлівна

Лучечко Тетяна Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент. У 2012 році захистила дисертацію «Вербальне кодування образу в загадках української та англійської мов». Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: вторинна номінація, кодування дійсності в пареміях.

Контактні засоби зв'язку: l-tania@meta.ua

 

 Перелік публікацій

Посібники з грифом університету

 1. Лучечко Т. М., Бібік В. Б. Модальні дієслова в комунікативних вправах. [для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» спеціальностей «ПМСО. Англійська мова і література та німецька мова і література]. Навчальний посібник / Тетяна Лучечко, Віктор Бібік. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2007. – 34 с.
 2. Харкавців І. Р., Лучечко Т. М. Практичний курс другої іноземної мови: діалоги та творчі завдання: навчально-методичний посібник [для студентів 5 курсу спеціальностей 7.02030302 «Мова і література (німецька/французька), «Мова і література (англійська)»]. – Дрогобич : РВВДДПУ імені Івана Франка, 2012. – 50 с. (Рекомендовано до друку вченою радою ДДПУ імені Івана Франка, протокол № 4 від 19.04.2012 р.) (посібник).
 3. Харкавців І. Р., Лучечко Т. М., Фідик В. І. Практичний курс другої іноземної мови: діалоги та творчі завдання. Частина 2: навчально-методичний посібник [для студентів 4 курсу спеціальностей “6.020303 Філологія (Мова і література (німецька, французька))”] – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 100 с.
 4. Харкавців І. Р., Лучечко Т. М., Фідик В. І. Практика усного та писемного мовлення: матеріали для самостійної роботи до підручника Upstream Intermediate для напряму підготовки 0203 «Гуманітарні науки» спеціальності 6.020303 «Філологія. Мова і література (англійська)». – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – 100 с.
 5. Лучечко Т., Фідик В. Практика усного та писемного мовлення: матеріали до підручника Upstream Intermediate для самостійного опрацювання студентами 1 курсу. Частина 2. [ для підготовки фахівців І (бакалаврського рівня) вищої освіти галузі 0203 «Гуманітарні науки» спеціальності 6.020303 «Філологія. Мова і література (англійська)». / Лучечко Т. М., Фідик В.І. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 90 с.
 6. Лучечко Т. М., Фідик В. І. Практика усного та писемного мовлення: матеріали до для самостійного опрацювання (до підручника Upstream Intermediate by Virginia Evans, Jenny Dooley) / Тетяна Лучечко, Віталій Фідик. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 88 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Лучечко Т. М. Загадки і прислів’я як різновиди паремій: до проблеми диференціації (на матеріалі англійської та української мов) / Т. М. Лучечко // Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2009. – Вип. 11. – Т. XI (123). – С. 109 – 117.
 2. Лучечко Т. М. Омонімія – чинник амбівалентності в англійських й українських загадках / Т. М. Лучечко // Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2009. – Вип. 12. – Т. IV (129). – С.210-217.
 3. Лучечко Т. М. Відгадка як член двокомпонентної структури загадки (на матеріалі англійської та української мов) / Т. М. Лучечко // Науковий Часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 9. Сучасні тенденції розвитку мов. – Вип. 3: збірник наукових праць / За ред. А. В. Корольової. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. – С. 53-57.
 4. Лучечко Т. М. Морфологічні й синтаксичні чинники лінгвальної амбівалентності в англійських та українських загадках / Т. М. Лучечко // Лінгвістика. Зб. наукових праць. – Луганськ: ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2010. – № 1 (19). – С. 144-151.
 5. Лучечко Т. М. Колірні характеристики СОНЦЯ в українських та англійських загадках / Т. М. Лучечко // Українське мовознавство: Міжвід. наук. зб. – К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2010. – Вип. 40/1. – С. 265-268.
 6. Лучечко Т. М. Кодифікатори-колороніми космоніма МІСЯЦЬ в українських й англійських загадках / Т. М. Лучечко // Наукові записки. – Вип. 105(1). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 2 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – С. 178-181.
 7. Лучечко Т. М. Метафоричні кореляції космоніма ЗІРКА в загадках української та англійської мов / Лучечко Т. М.// Нова філологія: Зб. наук. праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2013. - №55. – С. 126 – 130.
 8. Лучечко Т. М. Зооморфний образ МІСЯЦЯ в українських та англійських народних загадках / Т. М.  Лучечко // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 32. – Кам’янець-Подільський: «Аксіома», 2013. – С. 241 – 243.
 9. Лучечко Т. М. Вторинна номінація об’єктів дійсності в загадках (на матеріалі англійської мови) / Т. М. Лучечко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка: Філологічні науки. – Луганськ: ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2013. – №14(273). Ч.ІІ. – С. 237 – 242.
 10. Лучечко Т. Семантичний компонент руху в образі СОНЦЯ (на матеріалі англійських та українських народних загадок) / Т. Лучеко // Наукові записки. – Вип. 129. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – С. 59 – 62. (фахове видання)
 11. Лучечко Т. М. Фонетичні чинники кодування образу в загадці (на матеріалі української та англійської мов) / Т. М. Лучечко // Нова філологія: Зб. наук. праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2014. – №63. – С. 151 – 155.
 12. Лучечко Т.М. Семантична характеристика зірок в англійській та українській загадках / Т. М. Лучечко // Актуальні проблеми прикладної лінгвістики: випуск 1: зб. наук. пр. / гол. ред. Н. В. Кондратенко. – Одеса: видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2014. – С. 65–69.
 13. Лучечко Т. Амбівалентний аспект загадок як способів вербалізації дійсності (на матеріалі української та англійської мов) / Лучечко Т. // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство): збірник наукових праць / [гол. ред. Н.Л. Іваницька]. – Вінниця: ТОВ «фірма «Планер», 2015. – Вип. 21. – С. 368 – 372.
 14. Лучечко Т. Антропоцентрична складова асоціативного фону сонця в народних загадках української та англійської мов / Лучечко Т. // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство): збірник наукових праць / [гол. ред. Н.Л. Іваницька]. – Вінниця: ТОВ «фірма «Планер», 2015. – Вип. 22. – С. 259 – 262.
 15. Лучечко Т., Метафорична амбівалентність образних кодифікаторів об’єктів загадування (на матеріалі української та англійської мов) / Лучечко Т. // Наукові записки. – Вип. 145. – Серія: Філологічні науки. – Кіровоград: Видавець Лисенко В.Ф., 2016. – С. 156 – 160.

 

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Лучечко Т., Антропоморфне кодування космоніма місяць в загадках (на матеріалі української та англійської мов) / Т. Лучечко // Studia Slawistyczne. Etnolingwistyka I Komunikacja Miedzykulturowa. 3. – Lublin: Wydawnictwo KUL, 2016. – S. 69 – 78.

 

Статті у міжнародних наукометричних базах даних

 1. Лучечко Т.М. Структурна та функційна диференціація паремій (на матеріалі загадок і прислів’їв) / Т.М. Лучечко // Молодий вчений. – 2017. – № 4.3 (44.3). – С. 138 – 142.