Лук’янченко Мар'яна Петрівна

Лук’янченко Мар’яна Петрівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри романської філології та компаративістики. У 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Французька екзистенціальна проза в українських перекладах (на матеріалі творів А. Камю і Ж.-П. Сартра)». Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць

Сфера наукових зацікавлень: актуальні проблеми французької філології, літературознавства та перекладознавства

Контактні засоби зв'язку: maryanaluk@ukr.net

 

Перелік публікацій

Посібники з грифом університету

 1. Лук’янченко М. П. Читайте і говоріть : Навчальний посібник з розмовної тематики для студентів ІІ – ІV курсів відділень французької філології та перекладу / М. П. Лук’янченко. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2007. – 94 с.
 2. Лук’янченко М. П. Принципи французької версифікації : Навчально-методичний посібник з практичної фонетики французької мови для студентів ІІ курсу / П. М. Ярощак, М. П. Лук’янченко. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2007. – 84 с.
 3. Лук’янченко М. П. Лінгвокраїнознавство Франції. Конспект лекцій / М. П. Лук’янченко. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2009. – 114 с.
 4. Лук’янченко М. П. Методичні рекомендації : для підготовки до семінарських занять та самостійної роботи студентів з історії, лексикології, теоретичної граматики, стилістики французької мови та країнознавства франкомовних країн : навчально-методичний посібник [для підготовки фахівців І (бакалаврського) рівня напряму підготовки 6.020303 Філологія. Мова та література (французька)] / М. П. Лук’янченко, В. В. Лучкевич. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2015. – 56 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Лук’янченко М. П. Філософія екзистенціалізму як чинник мовної концептуальності (на матеріалі творів А. Камю і Ж.-П. Сартра та їх українських перекладів) / М. П. Лук’янченко // Проблеми гуманітарних наук : Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / ред. кол. : Т. Біленко (головний редактор), М. Кашуба, В. Москалець, Н. Кушина та ін. – Дрогобич : НВЦ «Каменяр», 2003. – Вип. 11. – С. 200–210.
 2. Лук’янченко М. П. Концептотворча роль автора та її співвідношення з індивідуальністю перекладача / М. П. Лук’янченко // Мовні і концептуальні картини світу : Збірник наук. пр. – Вип. 11. – Кн. 1. – К. : ВД Дмитра Бураго, 2004. – С. 280–283.
 3. Лук’янченко М. П. Французька екзистенціальна проза : проблеми перекладу сильних позицій тексту / М. П. Лук’янченко // Актульні проблеми української лінгвістики : теорія і практика : Збірник наук. пр.  – Вип. ІХ. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2004. – С. 83–90.
 4. Лук’янченко М. П. Концептуальна метафора у романі Ж.-П. Сартра «Нудота» та її відтворення в українському перекладі / М. П. Лук’янченко // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : Збірник наук. пр. – Вип. 5. – К. : Логос, 2004. – С. 47–53.
 5. Лук’янченко М. П. Концепт відчуження у французькій прозі екзистенціалізму та його відтворення в українському перекладі / М. П. Лук’янченко // Мовні і концептуальні картини світу : Збірник наук. пр. – Вип. 15. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2004. – С. 51–55.
 6. Лук’янченко М. П. Проблеми відтворення ритмічних особливостей французької екзистенціальної прози в українському перекладі / М. П. Лук’янченко // Мовні і концептуальні картини світу : Збірник наук. пр. – Вип. 12. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2004. – С. 7–10.
 7. Лук’янченко М. П. Колористика прозових творів Ж.-П. Сартра та деякі особливості її відтворення в українському перекладі / М. П. Лук’янченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Іноземна філологія. – Вип. 39. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2005. – С. 51–53.
 8. Лук’янченко М. П. Особливості відтворення в українському перекладі синтаксичного устрою французької екзистенціальної прози / М. П. Лук’янченко // Мовні і концептуальні картини світу : Збірник наук. пр. – Вип. 17. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2006. – С. 253–259.
 9. Лук’янченко М. П. Концепт «смерть» у художній прозі Ж.-П. Сартра та його інтерпретація в українському перекладі / М. П. Лук’янченко // Мовні і концептуальні картини світу : Збірник наук. пр. – Вип. 23. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2007. – С. 94–102.
 10. Лук’янченко М. П. Особливості відтворення ритмічної організації роману «Нудота» Ж.-П. Сартра в українському перекладі / М. П. Лук’янченко // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : Збірник наук. пр. – Вип. 11. – К. : Логос, 2007. – С. 201–205.
 11. Лук’янченко М. П. Алюзія в художньому тексті : перекладознавчий аспект (на матеріалі повісті «Слова» Ж.-П. Сартра) / М. П. Лук’янченко // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : Збірник наук. пр. / відп. ред. Н. М. Корбозерова. – Вип. 14. – К. : Логос, 2008. – С. 306–317.
 12. Лук’янченко М. П. Відтворення ономастичних реалій повісті «Слова» Ж.-П. Сартра в українському перекладі / М. П. Лук’янченко // Проблеми семантики слова, речення та тексту : Зб. наук. пр. / відп. ред. Н. М. Корбозерова. – Вип. 21. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2008. – С. 197–204.
 13. Лук’янченко М. П. Кореляція синтаксичних моделей в оригіналах та українських перекладах творів А. Камю «Сторонній» і «Чума» / М. П. Лук’янченко // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского : Научный журнал. Серия «Филология. Социальные коммуникации». – Т. 22 (61). – № 2. – Симферополь, 2009. – С. 577–581.
 14. Лук’янченко М. П. Структурно-семантичні і функціональні особливості образних порівнянь в оповіданнях А. Камю та їх переклад / М. П. Лук’янченко // Проблеми семантики слова, речення та тексту : Зб. наук. пр. / відп. ред. Н. М. Корбозерова. – Вип. 25. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2010. – С. 234–240.
 15. Лук’янченко М. П. Синтаксичні особливості прози Марселя Пруста (на прикладі романів «Полонянка» та «Содом і Гоморра») / М. П. Лук’янченко // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – Вип. 21. – Львів, 2013. – С. 158–164.
 16. Лук’янченко М. П. Лексичні трансформації при перекладі українською мовою «Першої людини» Альбера Камю / М. П. Лук’янченко // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : зб. наук. пр.  / відп. ред. Н. М. Корбозерова. – Вип. 24. – К. : Логос, 2013. – С. 233–241.
 17. Лук’янченко М. П. Авторські позначення як основні маркери концептуального змісту в романі «Нудота» Ж.-П. Сартра / М. П. Лук’янченко // Наукові записки. – Вип. 128. – Серія : Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – С. 106–111.
 18. Лук’янченко М. П. Назви кольорів у художній концепції Альбера Камю (на прикладі вибраних оповідань) / М. П. Лук’янченко // Наукові записки. – Вип. 138. – Серія : Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – С. 349–352.
 19. Лук’янченко М. П. Смислове протиставлення концептів ЖИТТЯ і СМЕРТЬ у художніх творах Ж.-П. Сартра та їхніх українських перекладах / М. П. Лук’янченко // Наукові записки. – Вип. 144. – Серія : Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. – С. 179–183.

 

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Лук’янченко М. П. Вплив філософії екзистенціалізму на формування концептопростору автобіографічного оповідання «В кінцевому рахунку» Сімони де Бовуар / М. П. Лук’янченко // Proceedings of the International Academic Congress «European Research Area : Status, Problems and Prospects» (Riga, Latvia, 1 - 2 September 2016). – Riga : LSA, 2016. – P. 108-111.

 

Статті у міжнародних наукометричних базах даних

 1. Лук’янченко М. П. Особливості об’єктивного письма Анні Ерно в його суб’єктивному вимірі / М. П. Лук’янченко // Молодий вчений. – 2017. – № 4.3 (44.3). – С. 126–129.