Луцик Володимир Ігорович

Луцик Володимир Ігорович – викладач кафедри практики англійської мови. Автор понад 10 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: англійська філологія, англомовна література ХХ століття.

Контактні засоби зв'язку: volodymyr.lutsyk@gmail.com

 

Перелік публікацій

Посібники з грифом університету

  1. Луцик В.І. Сучасне мистецтво і митці / Луцик Володимир Ігорович: навч.-метод. посіб. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2010. – 28 с.
  2. Луцик В.І. Практика усного та писемного мовлення: збірник текстів і вправ для самостійної роботи з теми «Crimes against Humanity» : Навчально-методичний посібник [для студентів напряму підготовки 6.0200303 “Філологія. Мова і література (англійська)”]. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2016. – 32 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

  1. Луцик В.І. Англомовна мала проза: жанрова парадигма та її параметрии // Вісник Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка / Редкол. сер.: В. С. Курило [та ін.]. – Луганськ : ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2011. – №19(230) – С. 173–178.
  2. Луцик В.І. Художня світобудова малої прози Доріс Лессінг: моделі сприйняття дійсності // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство: / За ред. д.ф.н. Ткачука М.П. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 35. – С. 246–255.
  3. Луцик В.І. Проблеми пошуку жіночої тожсамості у малій прозі Доріс Лессінг // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка /  Редкол. сер.: О. О. Бровко [та ін.]. – Луганськ : ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2012. – №12(247); Ч.ІІ – С. 114–122.
  4. Луцик В.І. Фантастичний вимір творчості Доріс Лессінг: художня побудова дійсності // Східнослов’янська філологія. – Літературознавство. Вип. 24. Частина 1. / Горлівський ін.-т іноземних мов; Донецький нац. ун-т. Редкол.: С.О. Кочетова та інш. – Горлівка: Видавництво ГІІМ ДВНЗ «ДДПУ», 2014. – С. 125–131.
  5. Луцик В.І. Мала проза Доріс Лессінг: посутні впливи на ранньому етапі творчості // Вісник Житомирського державного університету. – Філологічні науки. Вип. 6 (78). / Редкол. сер.: П. Ю. Саух [та ін.]. – Житомир : Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2014. – С. 293–298.
  6. Луцик В.І. Образ Лондона у малій прозі Доріс Лессінг: нова парадигма міжособистісних стосунків // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна / Редкол. сер.: Ю. М Безхутрий – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2014Філологія. – Вип. 71. – С. 191–196.

 

Статті у зарубіжних виданнях

  1. Луцик В.И. Фантастическое в творчестве Дорис Лессинг (на примере рассказа «Отчет о городе») // Наука, техника и образование / Глав. ред. С. В. Вальцев. – Москва : Проблемы науки, 2014. – №3. – С. 96–100.

 

Статті у міжнародних наукометричних базах даних

  1. Луцик В.І. Проблематика релігійно-філософських аспектів буття у малій прозі Еліс Манро / Володимир Луцик // Молодий вчений. – 2017. – № 4.3 (44.3) – С.130 – 134.