Луцик Христина Юріївна

Луцик Христина Юріївна – викладач. У 2014 захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності Перекладознавство – 10.02.16, на тему "Переклади "Енеїди" Івана Котляревського: інтерпретація національної та світової міфології".

Сфера наукових зацікавлень: перекладознавство

Контактні засоби зв'язку: hawrylyuk@meta.ua

 

Перелік публікацій

Посібники з грифом університету

  1. Луцик Х. Практика перекладу: збірник текстів і вправ : навчально-методичний посібник [для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти напряму підготовки 6.020303 Філологія (Переклад)]. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 36 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

  1. Гаврилюк Х.Ю., Зимомря М.І. Картина світу та її колористика у поемі «Енеїда» І. Котляревського: особливості перекладу реалій // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. Серія: Філологічні науки. – Кіровоград, 2013. – Вип. 116. – С. 13 - 17
  2. Гаврилюк Х.Ю., Зимомря М.І. Поезія Тараса Шевченка в інтерпретації Пйотра Куприся польською мовою: дискурс мотиву // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Літературознавство. – Тернопіль, 2013. – Вип. 37. – С. 272–285.
  3. Гаврилюк Х.Ю. Відтворення фразеологізованих концепт-реалій поеми «Енеїда» І. Котляревського в іншомовних перекладах (на основі назв страв) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – 2014. – № 9 (286). – Серія : Філологічні науки. – С. 13-19
  4. Гаврилюк Х.Ю. Інтерпретація культурної специфіки поеми «Енеїда» І. Котляревського в перекладі Б. Мельника // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2015. – № 3 (81). – (Серія : Філологічні науки). – С. 68-74

 

Статті у зарубіжних виданнях

  1. Havrylyuk Kh. The Ukrainian national cuisine lexicon of the Aeneid by I. Kotliarevskyi in interlingual and intercultural communication / Khrystyna Havrylyuk // Recepcja treści: studia literackie i translatoryczne / Pod red.: Iwan Zymomrya, Władysław Grzeszczuk, Mykola Zymomrya. – Drohobycz – Użhorod – Częstochowa – Gdańsk: Posvit, 2014. – S. 330 – 340
  2. Гаврилюк Х.Ю. Intertextual paradigm of the Ukrainian national cuisine and its pedagogical discourse (based on “Aeneid” by I. P. Kotlyarevskyi) // Wybrane problem dydaktyki w wymiarze teoretyczno-praktycznym / red. A. Karpińska, A. Szwarc. – Warszawa:Wydawnictwo Akademickie ŻAK, 2014. – S. 159-173
  3. Гаврилюк Х.Ю. Воспроизведение бытовых концепт-реалий поэмы «Энеида» И. Котляревского в русско язычных переводах // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 3. Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. – 2014. – № 3 (185). – С. 6-11