Маркова Мар'яна Василівна

Маркова Мар’яна Василівна – завідувач кафедри, кандидат філологічних наук, доцент. У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Концептуалізація елементів натурфілософії у творчості європейських романтиків». Автор понад 40 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: європейський петраркізм, англійська література Єлизаветинської епохи, творчість Джона Донна.

Контактні засоби зв'язку: markmar29@gmail.com

 

 

Перелік публікацій

Монографії

 1. Маркова М. В. Література європейського романтизму : погляд крізь призму натурфілософської концептуалізації : монографія / М. В. Маркова. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка, 2012. – 200 с.

 

Посібники з грифом МОН України

 1. Текст. Система. Поетика жанру : навчальний посібник / [за ред. Г. Семенюка, М. Зимомрі, М. Ткачука]. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка, 2011. – 444 с.

 

Посібники з грифом університету

 1. Маркова М. В., Пшеничний Є. В. Історія зарубіжної літератури (античність та Середні віки) : Навчально-методичний комплекс / М. В. Маркова, Є. В. Пшеничний. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка, 2011. – 36 с.
 2. Маркова М. В., Кемінь В. П. Історія зарубіжної літератури (античність та Середні віки) : тексти лекцій / М. В. Маркова, В. П. Кемінь. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка, 2012. – 148 с.
 3. Маркова М. В., Айзенбарт Л. М. Історія зарубіжної літератури (античність та Середні віки) : словник-мінімум античної міфології / М. В. Маркова, Л. М. Айзенбарт. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка, 2012. – 48 с.
 4. Маркова М. В., Айзенбарт Л. М. Історія зарубіжної літератури (XX ст.) : методичні рекомендації до семінарських занять / М. В. Маркова, Л. М. Айзенбарт. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка, 2014. – 56 с.
 5. Маркова М. В. Історія зарубіжної літератури (XIV – XVIII ст.) : методичні рекомендації до семінарських занять / М. В. Маркова. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка, 2014. – 86 с.
 6. Маркова М. В. Історія зарубіжної літератури (античність та Середні віки) : матеріали для самостійної роботи студентів / М. В. Маркова. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка, 2014. – 62 с.
 7. Маркова М. В. Методичні рекомендації до написання дипломних і магістерських робіт із зарубіжної літератури / М. В. Маркова. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка, 2015. – 64 с.
 8. Маркова М. В. Історія зарубіжної літератури (доба Середньовіччя та Відродження) : методичні матеріали до семінарських занять / М. В. Маркова. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка, 2017. –  80 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Маркова М. В. Романтична натурфілософія, її джерела та концептуалізація у творчості європейських романтиків / М. В. Маркова // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Серія «Літературознавство». – Вип. 2 (50). – Ч. І. – Харків : ППВ «Нове слово», 2007. – С. 22–34.
 2. Маркова М. В. «Концепт» та «концептуалізація» у сучасному літературознавстві / М. В. Маркова // Питання літературознавства : науковий збірник. – Вип. 74. – Чернівці : Рута, 2007. – С. 317–324.
 3. Маркова М. В. Натурфілософський образ морської хвилі у поезії Михайла Лермонтова / М. В. Маркова // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць. – Вип. 28. – Ч. І. – К. : Твім інтер, 2007. – С. 522–536.
 4. Маркова М. В. Троянда у творчості Олександра Пушкіна : динаміка символічних сенсів / М. В. Маркова // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвузівський збірник наукових статей. – Вип. ХІХ : Лінгвістика і літературознавство. – К. : Освіта України, 2008. – С. 98–104.
 5. Маркова М. В. Симфонія Духу : концепт панмузикальності у поезії Семюеля Тейлора Колріджа / М. В. Маркова // Південний архів. Філологічні науки : збірник наукових праць. – Вип. ХХХХІІ. – Херсон : Видавництво ХДУ, 2008. – С. 72–77.
 6. Маркова М. В. Поетична натурфілософія Тараса Шевченка / М. В. Маркова // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. – Вип. 14. – К. : Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2009. – С. 187–193.
 7. Маркова М. В. Мотив метаморфози в поезії європейських романтиків : погляд крізь призму натурфілософії (на матеріалі творчості С. Т. Колриджа та М. Лермонтова) / М. В. Маркова // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Вип. 49. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. – С. 145–149.
 8. Маркова М. В. Натурфілософські аспекти поезії Федора Тютчева / М. В. Маркова // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Серія «Літературознавство». – Вип. 1 (65). – Ч. ІІІ. – Харків : ППВ «Нове слово», 2011. – С. 26–31.
 9. Маркова М. В. Аральське море очима Тараса Шевченка (на матеріалі поезії «І небо невмите, і заспані хвилі…») / М. В. Маркова // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвузівський збірник наукових статей. – Вип. ХХIV : Лінгвістика і літературознавство. – Ч. 2. – Бердянськ : БДПУ, 2011. – С. 62–69.
 10. Маркова М. В. Натурфілософські рецепції художньо-естетичної практики європейського романтизму / М. В. Маркова // Людинознавчі студії : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка, 2012. – Вип. 26. Філософія. – С. 112–125.
 11. Маркова М. В. Концепт природи у європейській поезії доби романтизму / М. В. Маркова // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип. 36. – С. 188–189.
 12. Маркова М. В. «Медный всадник» Олександра Пушкіна як натурфілософський текст / М. В. Маркова // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Серія «Літературознавство». – Вип. 3 (75). – Ч. ІІ. – Харків, 2013. – С. 97–104.
 13. Маркова М. В. Літературна творчість Новаліса (Фрідріха фон Ґарденберґа) у контексті ідей німецької романтичної натурфілософії / М. В. Маркова // Актуальні проблеми іноземної філології : лінгвістика та літературознавство : міжвузівський збірник наукових статей. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – Вип. VIII. – Ч. 3. – С. 128–136.
 14. Маркова М. В. Символічний гербарій кохання поезії європейського романтизму / М. В. Маркова // Актуальні проблеми словʼянської філології. Серія : лінгвістика і літературознавство : міжвузівський збірник наукових статей. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – Вип. ХХVІІ. – Ч. 4. – С. 181–188.
 15. Маркова М. В. Синтез філософії й літератури у творчості Ф. В. Й. Шеллінґа (компаративістичне потрактування проблеми) / М. В. Маркова // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – Вип. 32. Філологія. – С. 218–230.
 16. Маркова М. В. Натурфілософська метаморфоза у поезії Тараса Шевченка / М. В. Маркова // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія ; Соціальні комунікації. – Вип. 1 (31). – Ужгород, 2014. – С.147–151.
 17. Маркова М. В. Михайло Лермонтов «К Нэере» : спроба інтерпретації у компаративістичному руслі / М. В. Маркова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки : збірник наукових статей. – Бердянськ : ФО–П Ткачук О. В., 2014. – Вип. ІV. – С. 213–220.
 18. Маркова М. В. Література романтизму у взаємозв’язках із натурфілософськими концепціями епохи : загальні зауваги / М. В. Маркова // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 52. – С. 172–174.
 19. Маркова М. В. Алхімія в літературі : постановка проблеми / М. В. Маркова // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія : Філологічні науки. – 2015. – № 9 (310). – С. 101–106.
 20. Маркова М. В. Творчість Джона Донна : традиції і новаторство / М. В. Маркова // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – 2016. – Вип. 24. – Ч. І. – С. 166-172.

 

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Маркова М. В. Символіка лілії у поезії Тараса Шевченка / М. В. Маркова // Colloquia Litteraria Siedlcensia. – T. II : Taras Szewczenko : interpretacje i reinterpretacje / red. R. Mnich, M. Markowa. – Siedlce, 2007. – S. 51–60.
 2. Маркова М. В. Рецепція та інтерпретація філософії Ф. В. Й. Шеллінґа у творчості Д. Веневітінова / М. В. Маркова // Zbiór raportów naukowych «Aktualne naukowe badania. Od teorii do praktyki». (30.03.2014 – 31.03.2014). – Cz. 5. – Warszawa : Wydawca : Sp. Z o.o «Diamond trading tour», 2014. – S. 31–38.
 3. Маркова М. В. Поетична творчість Томаса Вайетта і перші прояви англійського петраркізму / М. В. Маркова // Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej «Filologia, literatura, socjologia i kulturoznawstwo. Nauka wczoraj, dziś, jutro» (28.02.2016). – Warszawa : Wydawca : Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2016. – S. 13–23.

 

Статті у міжнародних наукометричних базах даних

 1. Маркова М. В. Осмислення проблеми петраркізму Джона Донна у літературознавчому дискурсі / М. В. Маркова // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Філологічні науки». – 2016. – № 2 (12). – С. 67–73.
 2. Маркова М. В. Джон Донн : ступаючи на terra incognita / М. В. Маркова // Молодий вчений. – 2017. – № 4.3 (44.3). – С. 146–150.