Мельник Оксана Василівна

Мельник Оксана Василівна – старший викладач кафедри порівняльної педагогіки та методики викладання іноземних мов, кандидат філологічних наук. У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Творчість Миколи Маркевича в контексті європейського романтизму»  Автор 21 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: порівняльне літературознавство

Контактні засоби зв'язку: oxanamelnyk80@gmail.com

Перелік публікацій

Посібники з грифом університету

 1. Мельник О. В. Англійська мова: професійно-орієнтовані тексти та завдання для самостійної роботи Навчально-методичний посібник для підготовки фахівців І бакалаврського рівня напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта, 6.010101 Дошкільна освіта / О. В. Мельник, М. М. Зимомря. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 78 с.
 2. Мельник О. В. Англійська мова: матеріали для самостійної роботи студентів Навчально-методичний посібник для підготовки І бакалаврського рівня усіх напрямків підготовки / О. В. Мельник, М. М. Чобанюк. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 327 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Мельник О. В. Микола Маркевич та його місце у творчості Т. Г. Шевченка через призму англійського романтизму / О. В. Мельник // Вісник Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника. Серія : Філологія (літературознавство). – Івано-Франківськ, 2008. – Вип. XVII–XVIII. – С. 193–199.
 2. Мельник О. В. Байронівські традиції у творчій спадщині Левка Боровиковського / О. В. Мельник // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія : Філологічні науки. – Черкаси, 2007. – Вип. 118. – С. 86–93.
 3. Мельник О. В. Джордж Байрон у творчій рецепції Миколи Маркевича / О. В. Мельник // Актуальні проблеми слов’янської філології. – К.: «Освіта України», 2008. – Вип. ХVI : Лінгвістика та літературознавство. – С. 313–319.
 4. Мельник О. В. «Украинские мелодии» Миколи Маркевича та «Ірландські мелодії» Томаса Мура: характерологічна спільність та відмінність / О. В. Мельник // Материалы докладов Международной научно-практической конференции «Вторые севастопольские Кирилло-Мефодиевские чтения». – Севастополь : Рибэст, 2008. – С. 389–395.
 5. Мельник О. В. Україна у поетичному світобаченні Адама Міцкевича і Миколи Андрійовича Маркевича / О. В. Мельник // Історико-літературний журнал. – Одеса, 2010. – Вип. 18. – С. 196–205.
 6. Мельник О. В. Поезія Гaйнріха Гайне та Миколи Маркевича: типологія романтичного мислення / О. В. Мельник // Вісник Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника. Серія : Філологія (літературознавство). – Івано-Франківськ, 2010. – Вип. 27–28. – С. 312–318.
 7. Мельник О. В. Постать Івана Мазепи у творчості Миколи Маркевича та європейських романтиків / О. В. Мельник // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. – Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2011. – Вип. 16. – С. 202–206.
 8. Мельник О. В. Художня рецепція і трансформація образів та мотивів творів Ф. Шиллера у творчості М. Маркевича / О. В. Мельник // Наукові записки національного університету «Острозька академія». Серія : Філологічна. – Острог, 2012. – Вип. 27. – С. 228–230.
 9. Мельник О. В. Творчість Миколи Маркевича та Левка Боровиковського: компаративний аспект / О. В. Мельник // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Серія : Літературознавство. – Харків, 2012. – Вип. 3 (71). – Ч. 1. – С. 115–121.
 10. Мельник О. В. Типологічна характеристика образу Івана Мазепи в однойменних поемах Дж. Байрона та Володимира Сосюри / О. В. Мельник // Вісник Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. Серія : Філологія (літературознавство). – Івано-Франківськ, 2007. – Вип. XIII–XIV. – С. 203–208.
 11. Мельник О. В. Байрон у творчій рецепції Тараса Шевченка / О. В. Мельник // Зарубіжна література в школах України. – К., 2008. – № 3. – Березень. – С. 14–19.
 12. Мельник О. В. Пантелеймон Куліш – перекладач та популяризатор творчості Дж. Байрона / О. В. Мельник // Мова і культура. – К., 2008. – Вип. 10. – Т. ІІІ (103). – С. 209–216.
 13. Мельник О. В. Поетикальні особливості творчості українських романтиків у компаративному зрізі сло’вянських літератур. / О. В. Мельник // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологія» / ре. кол. Надія Скотна (головний редактор), Марія Федурко (редактор розділу) та ін. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – Випуск тридцять шостий. – С 190-200.

 

Статті у міжнародних науково-метричних базах даних

 1. Мельник О. Творчість Миколи Маркевича: рецептивні та типологічні виміри / О. Мельник, І. Зимомря // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич, 2013. – Вип. 7. – С. 198–208.
 2. Мельник О. Творча історія «Живописної України» як результат співпраці Тараса Шевченка та Миколи Маркевича / О. Мельник // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – Вип. 8. – С. 375–381.
 3. Мельник О. Рецепція образу природи у творчості Миколи Маркевича та Адама Міцкевича. / О. Мельник // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря. – Дрогобич, 2015. – Вип. 11. – С. 178 – 185.
 4. Мельник О. Poetical features of Ukrainian romantics work in the comparative cut of European literatures. / О. Мельник // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря. – Дрогобич, 2016. – Вип. 16. – С. 242 – 248.

 

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Мельник О. В. Творчість Джорджа Байрона та Томаса Мура у творчій рецепції Миколи Маркевича: типологія, поетика / О. В. Мельник // Zbiór raportów naukowych. «Postępy w nauce w ostatnich latach». – Warszawa, 2012. – S. 17–24.
 2. Мельник О. В. Литературная взаимосвязь творчества Н. Маркевича национальными литературными системами родственных и неродственных народов: рецепция, типология / О. В. Мельник // Инновации в технологиях и образовании: сб. ст. участников VII Международной научно-практической конференции «Инновации в технологиях и образовании», 28–29 марта 2014 г.: в 4 ч. – Белово-Велико Тырново, 2014. – Ч. 4. – С. 60–67.
 3. Мельник О.В. Poetical features of Ukrainian romantics work in the comparative cut of European literatures.// Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря. – Дрогобич, 2016. – Вип. 13. – С. 242 – 248.