Намачинська Галина Ярославівна

Намачинська Галина Ярославівна – викладач кафедри мовної та між культурної комунікації. Працює над дисертаційним дослідженням «Когнітивно-прагматичний потенціал української лексики в художній стилістиці та лексикографічній прагматиці російської мови». Автор 8 наукових праць.

Сфера наукових зацікавлень: запозичення, українізми, міжмовні контакти

Контактні засоби зв'язку: fokysnam@ukr.net

 

Перелік публікацій

 

Публікації у наукових фахових виданнях,  затверджених ВАК України

  1. Намачинська Г.Я. Українська мова як мова-донор для збагачення лексичного складу російської мови (аналіз лесикографічної практики) // Лінвістичні дослідження: Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.Р.Сковороди. − Харків, 2013. − Вип.35. − С. 38-43.
  2. Намачинська Г.Я. Функціонування запозичень в художніх текстах Т.Г.Шевченка "Наймичка" та Н.В.Гоголя  "Сорочинська ярмарка" // Одеський лінгвістичний вісник. – Вип. 3: Спеціальний випуск, присвячений 200-річчю від дня народження Т.Г.Шевченка. – Одеса, 2014. – С. 174-178.
  3. Намачинська Г.Я. Українізми у російськомовних художніх текстах Т. Шевченка "Наймичка", «Княгиня», «Музикант» та «Капітанша» // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мовознавство. – Тернопіль, 2014. – Вип. 1 (23). – С.128-131.
  4. Namachynska Halyna. Functioning of Ukrainianisms-Artefacts Infiction Texts Written by V. Korolenko (Dedicated to His 160th Anniversary) // Лінгвістичні студії : зб. наук. праць / гол. ред. А.П.Загнітко. – Київ – Вінниця : ДонНУ , 2015. – Вип. 30. – С. 124-129.
  5. Намачинська Г.Я. Функціонування українізмів у щоденнику Т. Г. Шевченка // Лінвістичні дослідження: Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.Р.Сковороди. − Харків, 2016. − Вип. 41. − С. 67-73.
  6. Намачинська Г.Я.  Підґрунтя лексикографічної концепції В. Даля: етнокультурний аспект/ Г.Я. Намачинська // Наук. пр. : науково-методичний журнал. [гол. ред. проф. Л. П. Клименко]. – Вип. 266. – Т. 278. Філологія. Мовознавство. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2016. – С.  88–91.

 

Статті у зарубіжних виданнях

  1. Намачинська Г.Я., Сліпецька В.Д. Рассказ А.Чехова "Человек в футляре" в аспекте интерлингвокульторологии: концептуализация украинской ментальности // Язык и культура в эпоху глобализации: сборник научных трудов по материалам первой международной  научной конференции "Язык и культура в эпоху глобализации".− Выпуск 1 в 2 томах.− Т.2.− СПб.: Издат-во СПбГЭУ, 2013. − С. 81-88.
  2. Намачинська Г.Я. Українізми-історизми в сучасній російській літературній мові // Studia Ukrainica Posnaniensia.− Zeszyt I. – Poznan: Universytet im.Adama Mickiewicza w Ponaniu, 2013. − S. 145-151.