Науменко Уляна Василівна

Науменко Уляна Василівна – кандидат педагогічних наук. 2014 року захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Загальна педагогіка та історія педагогіки». Автор понад 20 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: Модернізація системи вищої освіти в контексті європейських вимог.

Контактні засоби зв'язку: ulyanaumenko1@gmail.com 

 

 Перелік публікацій

Посібники з грифом університету

 1. Науменко У.В. Практична фонетика англійської мови для студентів I курсу, частина 1. Навчальний посібник. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І Франка, Дрогобич, 2012. С. 131-139.
 2. Науменко У.В., Бойчук Н.В., Баран М.Х., Білецька О.В., Дашко Л.Т., Мацьків М.Я., та інші. Практична фонетика англійської мови для студентів I курсу, частина 2. Навчальний посібник. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І Франка, Дрогобич, 2013. - С. 80-85.
 3. Науменко У.В. Практична граматика англійської мови для студентів II курсу. Навчальний посібник. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І Франка, Дрогобич, 2014.
 4. Науменко У.В. Практична граматика англійської мови: Модальні дієслова. Навчальний посібник. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І Франка, (Протокол № 8 від 18.06.2015.) Дрогобич, 2015. – 50 с.
 5. Науменко У.В., Погоріла А.І. Практика усного та писемного мовлення: вправи для організації самостійної роботи студентів з теми Making A Living (до підручника «Upstream Upper Intermediate by V.Evans, J.Dooley» : навчально-методичний посібник / У.В.Науменко, А.І.Погоріла. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені І.Франка,  2016. –  70 с.
 6. Науменко У.В., Погоріла А.І. Практика усного та писемного мовлення: вправи для організації самостійної роботи студентів з теми «My Home is my Castle» (до підручника «Upstream Intermediate by V. Evаns, J.Dooley» : навчально-методичний посібник  / У.В. Науменко, А.І. Погоріла. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 83 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Науменко У.В., Андрущенко Т.В. Європейські соціальні стандарти: перспективи для України // Гілея: науковий вісник. – Вип. 17. – К., 2008. – С. 180-187.
 2. Науменко У.В. Європейський вектор розвитку: стратегія для України // Вища освіта України. – 2008. – № 3. – С. 31-36.
 3. Науменко У.В. Пріоритет освіти: європейський досвід для України // Наукові записки. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. – Вип. LXХХІІ (82). – С. 128-138. – (Серія педагогічні та історичні науки).
 4. Науменко У.В., Андрущенко Т.В. Європейський простір української освіти / Гілея: науковий вісник. – Вип. 19. – К., 2009. – С. 230-236.
 5. Науменко У.В., Андрущенко Т.В. Формування єдиних освітніх пріоритетів. Стаття перша: Ліссабонські домовленості // Вісник Інституту розвитку дитини. Серія: Філософія, педагогіка, психологія. – Вип. 14. – К. : Видавництво Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, 2011. – С. 68-77.
 6. Науменко У.В., Андрущенко Т.В. Формування єдиних освітніх пріоритетів. Стаття друга: болонський процес // Вісник Інституту розвитку дитини. Серія: Філософія, педагогіка, психологія. – Вип. 15. – К.: Видавництво Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, 2011. – С. 57-65.
 7. Науменко У.В. Прiоритетнi напрями реформування української вищої школи з огляду на болонський процес // Молодь і ринок. – 2011. – № 12 (83). – С. 144-148.
 8. Науменко У.В. Модернізація системи вищої освіти України в умовах євроінтеграції: проблеми та перспективи // Молодь і ринок. – 2013. – № 3 (98). – С.154-159.
 9. Науменко У.В. Шляхи структурного реформування вищої освіти в Україні // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Вип. 40. – К.: Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова, 2013. – С. 170-181.
 10. Науменко У.В. Деякі аспекти інтеграційних європейських процесів у галузі освіти // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Вип. 42. – К.: Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова, 2013. – С. 202-207.
 11. Науменко У.В. Інноваційні технології в процесі викладання англійської мови // Одеський лінгвістичний вісник: Англійська мова у 21 столітті: спосіб мислення, професійні комунікації та діалог культур». Секція: Інноваційні технології навчання англійської мови за професійним спрямуванням. – Одеса, 2016.

 

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Науменко У.В. Главные пути модернизации высшего гуманитарного образования Украины в контексте европейских требований / Strategic directions of modernization of Ukraine higher humanitarian education system in the process of European integration. Social Education. – Nr. 4 (36): Long term and interactive competencies search in education Special edition. – Vilnius, 2013. – С.186-195.
 2. Науменко У.В. Пути модернизации системы высшего образования Украины в соответствии с европейскими стандартами // KULTUROWE I SPOŁCZNO-EKONONICZNE ASPEKTY EDUKACJI ZAWODOWEJ W EUROPIE ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ / Redakdja naukowa: Nella Nyczkało, Zdzisław Sirojć. – Warszawa, 2013. – С. 55-65.
 3. Науменко У.В. Актуальні проблеми перекладознавства в полікультурному просторі // Filologia, literatura, socjologia i kulturoznawstwo. Naukowe Wyszukaj. – Warszawa, 2015. – С.14-19.

 

Статті у міжнародних наукометричних базах даних

 1. Науменко У.В. Іноваційні методи викладання ділової англійської мови / У.В. Науменко // Молодий вчений. – 2017. - № 4.3 (44.3). - С. 163 – 166.