Невмержицька Олена Василівна

Невмержицька Олена Василівна – професор кафедри порівняльної педагогіки та методики викладання іноземних мов, доктор педагогічних наук, доцент. У 2013 р. захистила докторську дисертацію на тему «Розвиток аксіологічних ідей у вітчизняному освітньому просторі ХІХ – першої третини ХХ століття». Авторка понад 100 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: аксіологічні засади сучасної освіти, проблеми медіа педагогіки та порівняльної педагогіки.

Контактні засоби зв'язку:

Перелік публікацій

Монографії

 1. Невмержицька О. Аксіологічні виміри вітчизняного освітнього простору: історичний аспект : монографія / О. Невмержицька. – Дрогобич : РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – 490 с.
 2. Невмержицька О. Навчання профільних предметів у спеціалізованих школах з поглибленим вивченням іноземних мов України: історичний аспект : монографія / О. Невмержицька, О. Худзей. – Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – 168 с.

 

Посібники з грифом університету

 1. Невмержицька О. Історія виховання. Том 2: від ХІХ ст. до наших днів / В. Кемінь, О. Квас, О. Невмержицька. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. – 196 с.
 2. Невмержицька О. Порівняльна педагогіка : навчальний посібник / В. Кемінь, О. Невмержицька, А. Чех. – Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – 320 с.
 3. Невмержицька О. Порівняльна педагогіка : матеріали до самостійної роботи студентів / В. Кемінь, О. Невмержицька. – Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – 96 с.
 4. Невмержицька О. Порівняльна педагогіка : методичні матеріали до семінарських занять / В. Кемінь, О. Невмержицька. – Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2016. – 94 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях

 1. Невмержицька О. Брати Богдан і Корнило Заклинські про виховання підростаючої особистості / О. Невмержицька // Наукові записки кафедри педагогіки. – Випуск ХХІХ. – Харків, 2012. – С. 93 – 102.
 2. Невмержицька О. Християнський виховний ідеал у спадщині Памфіла Юркевича / О. Невмержицька // Педагогічний дискурс : зб. наук. праць / гол. ред. І.М. Шоробура. – Хмельницький : ПП Балюк І.Б., 2012. – Вип. 12. – С. 239 – 244.
 3. Невмержицька О. Цінності виховання в добу Української Народної Республіки / О. Невмержицька // Людинознавчі студії : зб. наук. праць ДДПУ імені Івана Франка / ред. кол. Т. Біленко, М. Чепіль. – Дрогобич : РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. – Випуск двадцять п’ятий. Педагогіка. – С. 54 – 66.
 4. Невмержицька О. Діалогічна філософія М. Бубера і формування цінностей особистості / О. Невмержицька // Наукові записки : зб. наук. статей; укл. Л.П. Макаренко. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – Вип. СV (105). – С. 143 – 147. – (Серія педагогічні та історичні науки).
 5. Невмержицька О. Розвиток ціннісних ідей у вітчизняному освітньому просторі першої половини ХІХ ст. / О. Невмержицька // Педагогічні науки : зб. наук. праць. – Херсон, 2013. – С. 31 – 37.
 6.  Невмержицька О. Виховні цінності у педагогічній думці Західної України міжвоєнного періоду / О. Невмержицька // Молодь і ринок. – 2013. – № 2. – С. 53 – 57.
 7. Невмержицька О. Філософія національної ідеї як підґрунтя аксіологічних основ вітчизняної освіти першої половини ХІХ ст. / О. Невмержицька // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка (педагогічні науки). – 2013. – № 10. – Частина ІІІ. – С. 280 – 285.
 8. Невмержицька О. Реалізація освітніх цінностей у навчально-виховному процесі радянської школи (20 – 30-ті рр. ХХ ст.) / О. Невмержицька // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів : ЧНПУ, 2013. – Вип. 108. – Т. 1. – С. 213 – 218.
 9. Невмержицька О. Практичні аспекти реалізації аксіологічних ідей у західноукраїнському шкільництві першої половини ХІХ ст. / О. Невмержицька // Педагогічні науки. Збірник наукових праць. – Херсон, 2013. – Вип. LXIV. – С. 15 – 20.
 10. Невмержицька О. Виховний ідеал крізь призму поглядів представників ідеології українського націоналізму / О. Невмержицька // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Вип. 117 / гол. ред. М.О. Носко. – Чернігів : ЧНПУ, 2014. – С. 273 – 277.
 11. Невмержицька О. Виховний ідеал у спадщині Людвіка Якси-Биковського / О. Невмержицька // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Вип. 688. Педагогіка та психологія. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – С. 108 – 114.
 12. Невмержицька О. Соціалізм і аксіологічне становлення особистості / О. Невмержицька // Педагогічний дискурс : зб. наук. праць / гол. ред.. І.М. Шоробура. – Хмельницький : ХГПА, 2014. – Вип. 16. – С. 129 – 134.
 13. Невмержицька О. Розвиток аксіологічних ідей у вітчизняній педагогічній теорії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / О. Невмержицька // Людинознавчі студії : зб. наук. пр. Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / ред. кол. Н. Скотна, М. Чепіль та ін. – Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ імені івана Франка, 2014. – Випуск двадцять дев’ятий. Педагогіка. – С. 104 – 113.
 14. Невмержицька О. Реалізація аксіологічних ідей в освітньому просторі Східної Галичини у міжвоєнний період (1919 – 1939) / О. Невмержицька // Людинознавчі студії : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Ред. кол. Н. Скотна (головний редактор), М. Чепіль (редактор розділу) та ін. – Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – Випуск двадцять дев’ятий. Частина 3. Педагогіка. – С. 116 – 127.
 15. Невмержицька О. Виховний ідеал: еволюція та сучасне трактування / О. Невмержицька // Людинознавчі студії : зб. наук. пр. Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / ред. кол. Н. Скотна, М. Чепіль та ін. – Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – Випуск тридцять перший. Педагогіка. – С. 219 – 230.
 16. Невмержицька О. Аксіологічні засади радянської педагогічної думки (1919 – 1939) / О. Невмержицька // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Вип. 124 / гол. ред.. М. Носко. – Чернігів : ЧНПУ, 2015. – С. 283 – 287.
 17. Невмержицька О. Виховання цінностей особистості в епоху культурних змін / О. Невмержицька // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія: педагогіка і психологія. – 2015. – № 1. – С. 25 – 30.
 18. Невмержицька О. Розвиток комунікативних здібностей майбутніх вчителів іноземної мови у системі комп’ютерно-орієнтованої методики навчання / О. Невмержицька // Молодь і ринок. – 2015. – № 3. – С. 46 – 50.
 19. Невмержицька О. Мистецтво життєтворення у педагогічній спадщині В. Сухомлинського / О. Невмержицька // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія: педагогіка і психологія. – 2015. – № 2. – С. 21 – 26.
 20. Невмержицька О. Аксіологічні ідеї у педагогічній думці доби Визвольних змагань (1917 – 1919) / О. Невмержицька // Людинознавчі студії : зб. наук. пр. Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Педагогіка» / ред. кол. М. Чепіль та ін. – Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2016. – Випуск 2/34. – С. 164 – 171.
 21. Невмержицька О. Самоосвіта вчителя вчителя іноземних мов в умовах інформатизації сучасного суспільства / О. Невмержицька // Молодь і ринок. – 2016. – №. 5. – С. 25 – 29.

 

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Nevmerzhytska O. Formation of individual values through the prism of D. Chyzhevskyi’s views / O. Nevmerzhytska // Scientific Enquiry in the Contemporary World: Theoretical Basiсs and Innovative Approach. Vol. 3 : Psychology. Pedagogics. – Titusville, FL, USA : L&L Publishing, 2012. – Р. 331 – 333.
 2. Невмержицкая Е. Воспитание ценностей современной личности сквозь призму взглядов Н.И. Пирогова / Е. Невмержицкая // Новый университет. Серия «Актуальные проблемы гуманитарных и общественных наук». – 2013. – № 1. – С. 3 – 5.
 3. Невмержицкая Е. Образовательные ценности в контексте взглядов представителей Киевской религиозно-философской школы / Е. Невмержицкая // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. – 2013. – № 1. – С. 78 – 79.
 4. Невмержицкая Е. Образовательные ценности сквозь призму либеральной идеологии / Е. Невмержицкая // Социально-гуманитарный вестник Юга России. – 2013. – № 1. – С. 97 – 101.
 5. Невмержицкая Е. Ценности воспитания в педагогическом наследии К.Д. Ушинского и современность / Е. Невмержицкая // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. – 2013. – № 2. – С. 97 – 98.