Околович Олександр Володимирович

Околович Олександр Володимирович – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри практики німецької мови У 2014 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Підготовка вчителя іноземної мови у вищих педагогічних навчальних закладах України (ІІ половина ХХ – початок ХХІ ст.)».  Автор понад 20 наукових та навчально-методичних праць

Сфера наукових зацікавлень: підготовка вчителя іноземної мови 

Контактні засоби зв'язку: oleksander8421@ukr.net

 

Перелік публікацій

Посібники з грифом університету

 1. Дорофтей О.О., Околович О.В. Практика усного та писемного мовлення: СПОРТ : навчально-методичний посібник [для підготовки фахівців галузі знань 0203 «Гуманітарні науки»: спеціальності 6.020303 «Філологія. Мова і література (німецька)»]. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету, 2011. – 74 с.
 2. Дорофтей О.О., Околович О.В. Практика усного і писемною мовлення: МЕДИЦИНА: навчально-методичний посібник [для підготовки фахівців галузі знань 0203 «Гуманітарні науки»: спеціальності 6.020303 «Філологія. Мова і література (німецька)»]. – / Орест Дорофтей, Олександр Околович. Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету, 2014. – 99 с.
 3. Околович О., Вишинський В., Дофофтей О., Летнянчин П. Практичний курс другої іноземної мови : тексти та завдання для аудіювання : навчально-методичний посібник [для студентів галузі знань 0203 «Гуманітарні науки», напряму підготовки 6.020303 «Філологія (переклад: англійська та німецька мови)»] / Вишинський Володимир Станіславович, Дорофтей Орест Олексійович, Околович Олександр Володимирович, Летнянчин Петро Петрович. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 68 с.
 4. Околович О., Вишинський В., Дорофтей О. Практичний курс другої іноземної мови : тексти та завдання для домашнього читання : навчально-методичний посібник [для студентів галузі знань 0203 «Гуманітарні науки», напряму підготовки 6.020303 Філологія (переклад: англійська та німецька мови)] / Дорофтей Орест Олексійович, Вишинський Володимир Станіславович, Околович Олександр Володимирович. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 144 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях,  затверджених ВАК України

 1. Околович О.В. Проблеми професійного та особистісного розвитку майбутніх учителів іноземної мови / Олександр Володимирович Околович // Людинознавчі студії. Серія: Педагогіка.: зб. наук. праць. / ред. кол.: Т.І. Біленко (гол. ред.), М.М. Чепіль, А.В. Федорович та ін. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2011. – Вип. 23. – С. 119 – 133.
 2. Околович О.В. Деякі історичні аспекти професійної підготовки вчителів вноземної мови у вищих педагогічних закладах освіти України (ХХ ст.)   / Олександр Володимирович Околович  // Молодь і ринок : щомісячний наук.-пед. журнал. –  2012 – № 3 (86). – С. 151 – 156.
 3. Околович О.В. Змістові аспекти підготовки вчителів іноземної мови у вищих педагогічних закладах України (ІІ пол. ХХ– поч. ХХІ ст..) / Олександр Володимирович Околович // Людинознавчі студії. Серія: Педагогіка.: зб. наук. праць. / ред. кол.: Т.І. Біленко (гол. ред.), М.М. Чепіль, А.В. Федорович та ін. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. – Вип. 25. – С. 178 – 194.
 4. Околович О.В. Підготовка вчителів іноземних мов у вищих навчальних закладах України (1946-1950 рр.) / Олександр Володимирович Околович // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського: зб. наук. праць / редкол.: А.М.Богуш (гол. ред.), О.М. Яцій (заст. редактора).– Одеса : НППУ ім. К. Д. Ушинського, 2013. – Вип. 1 – 2. – С. 38 – 44.
 5. Околович О.В. Організаційно-змістові аспекти підготовки вчителів іноземних мов у педагогічних інститутах України (1950-1960 рр.) / Олександр Володимирович Околович // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія : зб. наук. пр. / ред. кол. : В. І. Шахов (голова) та ін.– Вінниця : ТОВ “Планер”, 2013. – Вип. 39.  – C. 293 – 297.
 6. Околович О.В. Підготовка вчителів іноземної мови у Дрогобицькому державному педагогічному інституті (1962 – 1978 рр.) / Олександр Володимирович Околович // Педагогічний альманах : зб. наук. праць / редкол.: В.В. Кузьменко (голова) та ін.– Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – Вип. 18. – С. 272 – 277.
 7. Околович О.В. Теоретичні аспекти формування культури професійного спілкування майбутніх педагогів / Олександр Володимирович Околович // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : «Педагогіка. Соціальна робота» / редкол.: І.В. Козубовська (гол. ред.),та ін – Ужгород : Вид-во УжНУ, 2013. – Вип. 27. – С. 127 – 129.
 8. Околович О.В. Підготовка майбутніх учителів іноземної мови до роботи в гірських районах Карпат // Гірська школа Українських Карпат. – 2013. – № 8 – 9. – С. 103 – 105.
 9. Околович О. Професійна культура вчителя крізь призму теорії Василя Сухомлинського // Людинознавчі студії : зб. наук. праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / ред. кол. Н. Скотна, (головний редактор), М. Чепіль (редактор розділу) та ін. – Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 29. Педагогіка. – С. 114 - 124.
 10. Околович О.В. Застосування інформаційних технологій при підготовці вчителя іноземної мови у контексті інтеграції до європейського освітнього простору / О.В. Околович // Науково-педагогічний журнал. – Умань: Видавець та виготовлювач ФОП Жовтий О.О., 2015. – № 3 (25). – С. 85-92.
 11. Околович О.В. Підготовка вчителя іноземної мови у контексті європейського освітнього простору / О.В. Околович // Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах: Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції (Дніпро, 24-25 березня 2017 р.). – Дніпро: СПД «Охотнік», 2017. – Ч. 2. – С. 94–100.

 

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Околович А.В. Подготовка будущих учителей иностранного языка к профессиональному усовершенствованию средствами информационно-коммуникационных технологий / А.В. Околович // Преподаватель ХХI века. – 2013. – № 4. – Ч. 1. – С. 82 – 88.
 2. Околович А.В. Практическая подготовка учителей иностранного языка в педагогических вузах Украины / А.В. Околович // Психология и педагогика в системе гуманитарного знания: материалы IX международной научно-практической конференции (г. Москва, 24 – 25 декабря 2013 г.). – М. : Изд-во «Спецкнига», 2013. – С. 187 – 192.