Палиця Галина Степанівна

Палиця Галина Степанівна - доцент, кандидат філологічних наук. У 2003 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Лексичні та лексико-граматичні засоби вираження значення множинності в сучасній німецькій мові» зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. Авторка понад 50 праць наукового та навчально-методичного характеру.

Сфера наукових зацікавлень: функціональна граматика, лінгвокультурологія, пареміологія

Контактні засоби зв'язку: 

 

Перелік публікацій

Посібники з грифом університету

  1. Палиця Г.С., Кондратів І.І. Українсько-англо-німецький словник-мінімум лінгвістичних термінів / Г.Палиця, І.Кондратів. – Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2015.
  2. Палиця Г.С. Вступ до германського мовознавства в тестах. – Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2016. – 50 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

  1. Палиця Г.С. Презентація учасників навчально-виховного процесу в пареміологічному корпусі української, російської та німецької мов // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика». - Вип. 19. – Херсон, 2013. – С. 167 – 173.
  2. Палиця Г.С. Модель мовної особистості педагога: методика опису // Науковий вісник ДДПУ імені Івана Франка. – Дрогобич, 2014. - № 2. – С. 99-103.
  3. Палиця Г.С.  Вербалізація концепту НАВЧАННЯ в цитатах (на матеріалі цитат українською та німецькою мовами) // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 9: Сучасні тенденції розвитку мов / за науковою ред.  А.В. Корольової. – Київ : В-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – С. 144-150.

 

Статті у зарубіжних виданнях

  1. Палиця Г.С. Паремія в українській, російській і німецькій мовах: лінгвокультурологічний аспект // Studia Ukrainica Posnaniensia. Zeszyt 1. - Poznań: Uniw. Fdama Mickewicza w Poznaniu, 2013. – С.157-165.