Патен Ірина Михайлівна

Патен Ірина Михайлівна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри мовної та міжкультурної комунікації. Автор 30 наукових праць.

Сфера наукових зацікавлень: лінгвокультурологічний підхід до вивчення фразеологічних одиниць у слов’янських та англійській мовах.

Контактні засоби зв'язку: irynapaten@i.ua

 

Перелік публікацій

 

Монографії

 1. Фразеологічні одиниці зі значенням руху (на матеріалі української, російської, польської та англійської мов) / Ірина Патен. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – 120 с.

 

Посібники з грифом університету

 1. Вступ до мовознавства [методичні рекомендації] : навчально-методичний посібник для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за напрямом підготовки 6.020303 Філологія галузі знань 0203 Гуманітарні науки / Укладачі : Федурко М.Ю., Патен І.М. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. –  78 с.
 2. Федурко М., Патен І. Загальне мовознавство : методичні рекомендації / М. Ю. Федурко, І. М. Патен // Навчально-методичний посібник для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю Мова і література (англійська / німецька / французька) галузі знань 0203 Гуманітарні науки. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. –  200 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях,  затверджених ВАК України

 1. Патен І.М. Лексико-семантична характеристика фразеологізмів зі значенням пересування в українській мові у зіставленні з російською / Ірина Патен, Алла Смерчко // Молодь і ринок : Щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2007. – № 16 (33). – С. 137  – 143.
 2. Патен І.М. Національно-культурний компонент у структурі фразеологічних одиниць української мови / Ірина Патен, Галина Філь // Молодь і ринок : Щомісячний науково-педагогічний журнал.  – 2012. – № 8 (91). – С. 62 – 67.
 3. Патен І.М. Формування інтегральних умінь майбутніх учителів початкових класів засобами лінгвістичних словників / Ірина Патен, Галина Філь // Педагогічні науки : Науковий вісник Волинського національного університеті імені Лесі Українки. – 2012. – № 14 (239). – С. 30 – 34.
 4. Патен І.М. Компаративні фразеологічні одиниці на позначення інтенсивності руху в англійській та українській мовах / Ірина Патен // Сучасні дослідження з іноземної філології [збірник наукових праць]. – Ужгород, 2013. – Вип. 11. – С. 259 – 268.
 5. Патен І.М. Предметна символіка як образно-смисловий центр формування компаративних фразем зі значенням руху (на матеріалі польської, англійської та української мов) / Ірина Патен // Studia linguistica. – К. : Вид. дім Дмитра Бураго, 2013. – Vol. 7. – С. 375 – 388.
 6. Патен І.М. Міжмовне зіставлення ідеограм на позначення руху у неблизько споріднених мовах / Ірина Патен // Филологические исследования [cборник научных работ]. – Донецк : Ред. ДНУ, 2013. – Вып. 13. – С. 172 – 184.
 7. Патен І.М. Стилістична маркованість фразем зі значенням руху на матеріалі слов’янських та германської мов / Ірина Патен // Проблеми гуманітарних наук [збірник наукових праць ДДПУ] / Гол. ред. проф. Скотна Н. – Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2013. – Випуск тридцять другий. Філологія. – С. 85 – 96.
 8. Патен І.М. Мовна категоризація фразем з ідеєю руху в польській, англійській, українській та російській лінгвокультурах / Ірина Патен // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія : Філологічні науки. Мовознавство. – Дрогобич, 2014. –  Вип. 1. – С. 72 – 77.
 9. Патен І.М. Національно-культурна специфіка порівняльних фразем на позначення інтенсивності руху (швидкий / повільний) в англійській та польській мовах / Ірина Патен // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія : Філологічні науки. Мовознавство. – 2015.  – Вип. 4.– С. 133 – 137.
 10. Патен І.М. Соматичний компонент у складі фразеологічних одиниць зі значенням переміщення у просторі (на матеріалі української, польської та англійської мов) / Ірина Патен // Проблеми гуманітарних наук [збірник наукових праць ДДПУ] / Гол. ред. проф. Скотна Н. – Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2015. – Випуск тридцять шостий. Філологія. – С. 88 – 96.   

 

Статті у міжнародних науково-метричних базах даних

 1. Патен І.М. Лінгвокультурологічна специфіка фразем на позначення руху (на матеріалі української, російської, польської та англійської мов) / Ірина Патен // Актуальні проблеми гуманітарних наук. Міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – Вип. 12. – С. 162 – 169. 
 2. Патен І.М. Паремії з дієсловами руху в україно-, російсько-, польсько- й англомовній картинах світу : лінгвокультурологічний аспект / Ірина Патен, Галина Філь // Актуальні питання гуманітарних наук : Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Ред.-упор. : В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря. – Дрогобич : Посвіт 2016. – Вип. 16. – С. 172 – 179.

 

Статті у закордонних виданнях

 1. Патен І.М. Системні відношення фразеологічних одиниць зі значенням пересування в українській та російській мовах / Ірина Патен // Научно пространство на Европа – 2008 : Материали ІV Международна научна практична конференция. Педагогически науки. Философия (София, 15 – 30 апреля 2008 г.). – София : “Бял ГРАД-БГ” ООД, 2008. – Том 15. Філологічні науки. – С. 67 – 70.
 2. Патен І.М. Семантический аспект лексико-фразеологического поля “передвижения” в русской языковой картине мира / Ірина Патен // Лингвокультурное образование в системе вузовской подготовки специалистов // Материалы Международной научно-практической конференции (Брест, 23 – 24 мая 2008 г.). – Брест : БрГУ имени А.С. Пушкина, 2008. – С. 60 – 63.
 3. Патен І.М. Семантичні типи фразеологізмів зі значенням пересування в просторі (на матеріалі української та польської мов) / Ірина Патен // Parémie narodú slovanských IV : Sborník příspěvků z mezinárodní Konference (20 – 21 listopadu 2008 r.). – Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2009. – S. 180 – 186.
 4. Патен І.М. Антонимические парадигмы фразеосемантической группе “передвижение в пространстве” в структуре родственных языков / Ірина Патен // Язык и дискурс в статике и динамике : Тезисы доклавов международной научной конференции (14 – 15 ноября 2008 г.) / Ред. кол. : З. Харитончик, А. Горлатов – Мн. : МГЛУ, 2008. – С. 39 – 40.
 5. Патен І.М. Słowne obrazy i symbole przemieszczania się (ruchu) / Iryna Paten, Alla Smerczko // Rozprawy Humanistyczne. Księga urodzinowa. – Wlocławеk, 2009. – Т. Х. – С. 253 – 265.
 6. Патен І.М. Семантичская парадигма фразеологических единиц со значением передвижения в славянских язиках / Ірина Патен // Славянские языки и культуры в современном мире : Труды и материалы Международного научного симпозиума (24 – 26 марта 2009 г.). – М. : МАКС Пресс, 2009. – С. 233 – 234.
 7. Патен І.М. Словесні символи пересування як образно-смисловий центр фразеологічних одиниць (на матеріалі східнослов’янських мов) / Ірина Патен //  Ukrainica brunensia II. Ukrajinistika – minulost, přítomnost, budoucnost : Sborník vědeckých prací. – Brno : Masarykova univerzita, 2009. –  С. 254 – 262.