Павлішак Оксана Романівна

Павлішак Оксана Романівна – завідувач кафедри мовної та міжкультурної комунікації, кандидат педагогічних наук, доцент. У 2008 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Професійна підготовка соціальних педагогів в Австрії”. Автор понад 35 наукових та навчально-методичних праць

Сфера наукових зацікавлень: професійна іншомовна комунікація у підготовці студентів педагогічних спеціальностей, технології навчання іноземних мов за професійним спрямуванням.

Контактні засоби зв'язку: 

 

Перелік публікацій

 

Посібники з грифом університету

 1. Павлішак О.Р. Англійська мова: навчально- методичний посібник / О.Р. Павлішак. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2009.  – 24 с.
 2. Волошанська І.В. Ділова англійська мова: Навчально-методичний посібник для студентів ОКР “Магістр“ нефілологічних спеціальностей / І.В.Волшанська, Г.М.Кемінь, О.Р. Павлішак. – Дрогобич: редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. – 78 с.
 3. Павлішак О.Р. Ділова англійська мова: ділова кореспонденція: Навчально-методичний посібник для студентів ОКР “Магістр“ нефілологічних спеціальностей / О.Р. Павлішак, І.В.Волшанська, Г.М.Кемінь. – Дрогобич: редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 55 с.
 4. Павлішак О.Р. Ділова англійська мова: тексти для читання: Навчально-методичний посібник для підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» неспеціальних факультетів / О.Р. Павлішак, І.В.Волшанська, Г.М.Кемінь. - Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 67 с.
 5. Гутиряк О.І., Павлішак О.Р. Англійська мова. Тексти для домашнього читання для студентів факультету фізичного виховання / О.І. Гутиряк, О.Р. Павлішак. – Дрогобич: Посвіт, 2013. – 80 с.
 6. Павлішак О.Р. Ділова англійська мова: тексти для читання: Навчально-методичний посібник для підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» неспеціальних факультетів / О.Р. Павлішак, І.В.Волошанська, Г.М.Кемінь. - Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 56 с.
 7. Гутиряк О.І., Павлішак О.Р. Анлійська мова: тексти для домашнього читання: Навчально–методичний посібник для підготовки фахівців ОКР “Бакалавр” для неспеціальних факультетів / О.І Гутиряк, О.Р. Павлішак. – Дрогобич: редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 99 с.
 8. Павлішак О.Р. Іноземна мова за професійним спрямуванням: Навчально-методичний посібник для підготовки студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти нефілологічних спеціальностей. / О.Р. Павлішак, І.В.Волошанська, Г.М.Кемінь. – Дрогобич: редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 140 с.
 9. Гутиряк О.І., Павлішак О.Р. Ділова англійська мова: Навчально-методичний посібник для підготовки студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти напряму підготовки 6.010203 Здоров’я людини, галузі знань 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. / О.І Гутиряк, О.Р. Павлішак. – Дрогобич: редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 68 с.
 10. Павлішак О.Р.  Англійська мова (за професійним спрямуванням): Навчально-методичний посібник для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 0401 «Природничі науки» за напрямом підготовки 6.040104 Географія / О.Р. Павлішак, І.В. Волошанська, Г.М. Кемінь. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2017. – 44 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях,  затверджених ВАК України

 1. Павлішак О.Р.  Історичний розвиток соціально-педагогічної освіти в Австрії / О.Р. Павлішак //Людинознавчі студії: Збірник наукових праць ДДПУ. Педагогіка. – Дрогобич: Вимір, 2004. – Випуск 9. – С. 50 – 60.
 2. Павлішак О.Р.  Нові форми підготовки соціальних педагогів в Австрії / О.Р. Павлішак //Людинознавчі студії: Збірник наукових праць ДДПУ. Педагогіка. – Дрогобич: Вимір, 2005. – Випуск 11. – С. 115 – 127. 
 3. Павлішак О.Р.  Особливості організації навчання соціальних педагогів в Австрії / О.Р. Павлішак // Соціалізація особистості: Збірник наукових праць Національного педагогічного університету імені  М. Драгоманова. Серія: Педагогічні науки. – Київ, 2006. – Том  ХХVІІ. – С. 70 – 81.
 4. Павлішак О.Р.  Супервізія та метод біографічних розвідок у підготовці соціальних педагогів в Австрії / О.Р. Павлішак //Наукові записки. Серія: Психолого-педагогічні науки. – Ніжин, 2006. – № 5. – С. 176 – 179.  
 5. Павлішак О.Р.  Використання інноваційних методик навчання у підготовці соціальних педагогів в Австрії / О.Р. Павлішак // Збірник наукових праць Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського.Серія: Педагогіка і психологія. – Київ – Вінниця, 2007. – Випуск 15. – С. 375 – 380.
 6. Павлішак О.Р.  Професійна компетентність як мета підготовки соціального педагога в Австрії / О.Р. Павлішак //Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім.  І.Франка, 2010. – Випуск 53. – С. 94 – 97.
 7. Павлішак О.Р.  Професійна діяльність у горті як чинник формування завдань та змісту фахової підготовки соціальних педагогів Австрії / О.Р. Павлішак // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: Серія педагогіка. – Тернопіль, 2011: – № 2. – С. 218–225.
 8. Павлішак О.Р. Соціально-педагогічна робота із сім’ями в Австрії та її вплив на зміст фахової підготовки / О.Р. Павлішак // Наукові записки / Збірник наукових праць НПУ ім. П. Драгоманова: Педагогічні науки та історичні науки. Випуск XCIX (99) – Київ, 2011. – С. 160–167.
 9. Павлішак О.Р. Порівняльний аналіз систем підготовки соціального педагога в Україні та Австрії / О.Р. Павлішак // Щоквартальний науково-педагогічний та економічний журнал. Молодь і ринок. № 3.(86) – С. 99 – 103.
 10. Павлішак О.Р. Комунікація у фаховій підготовці соціального педагога в Австрії / О.Р. Павлішак //  Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка Серія: педагогічні науки. – Випуск 97. С. 278 – 282.
 11. Павлішак О.Р. Формування іншомовної комунікації у студентів педагогічних спеціальностей в Австрії / О.Р. Павлішак // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. 2012. – № 12 (95). – С. 83 – 87.
 12. Павлішак О.Р., Гутиряк О.І. Комунікативна компетенція у підготовці вчителя іноземної мови / Павлішак О., Гутиряк О. // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2014. – № 5 (112). – С. 71 – 74.
 13. Павлішак О.Р., Гутиряк О.І. Мотивованість як невід’ємна частина формування іншомовної комунікації у студентів педагогічних спеціальностей в Австрії / О.Р. Павлішак , О.І. Гутиряк // Людинознавчі студії : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Педагогіка» / ред. кол. М. Чепіль (головний редактор) та ін. – Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – Випуск 33. – С. 121 – 130.
 14. Павлішак О.Р., Гутиряк О.І. Особливості навчання професійній іншомовній комунікації  студентів педагогічних спеціальностей / О.Р. Павлішак, О.І. Гутиряк // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2016. – № 9. (140). – С.39-43.

 

Статті у міжнародних науково-метричних базах даних

 1. Павлішак О.Р., Гутиряк О.І. Мотивованість як невід’ємна частина формування іншомовної комунікації у студентів педагогічних спеціальностей в Австрії / О.Р. Павлішак , О.І. Гутиряк // Людинознавчі студії : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Педагогіка» / ред. кол. М. Чепіль (головний редактор) та ін. – Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – Випуск 33. – С. 121 – 130.

 

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Pawlischak O. Richtungen der sozialpädagogischen Arbeit / O. Pawlischak // Kontakte. – 2004. – № 1. – S. 24 – 28.
 2. Pawlischak O. Die Ausbildung der Sozialpädagogen an den Hochschulanstalten in der Ukraine / O. Pawlischak // Kontakte. – 2007. – № 4. – S. 70 – 78.
 3. Павлішак О.Р., Пітин В.М. Навчання педагогічній комунікації у підготовці вчителя / О.Р. Павлішак, В.М. Пітин // Zbior raportow naukowych “Pytania. Odpowiedzi. Hipotezy: nauka XXI stulecie“. (30.05.2014 – 31.05.2014). – Gdańsk: Wydawca: Sp. Z o o. “Diamond trading tour”, 2014. – S. 34 – 37.
 4. Павлішак О.Р., Пітин В.М. Навчання соціальних педагогів методами супервізії та біографічних розвідок/ О.Р. Павлішак, В.М. Пітин // Zbior raportow naukowych “Aktualne naukowe problem. Rozpatrzenie, decyzja, praktyka“ (20.06.2015 – 30.06.2015). – Gdańsk: Wydawca: Sp. Z o o. “Diamond trading tour”, 2015. – S. 16 – 20. 
 5. Гутиряк О.І., Павлішак О.Р. Ядро та периферія як компоненти семантичної структури термінології (на прикладі термінології бізнесу) // Zbior raportow naukowych “Literatura, socjologia i kulturoznawstwo.  Nauka Wczoraj, Dzis, Jutro“. (28.02.2016) –Warszawa: Wydawca: Sp. Z o o. “Diamond trading tour”, 2016. С. 71-76.