Павлюх Наталія Миколаївна

Павлюх Наталія Миколаївна –  кандидат філологічних наук, викладач кафедри практики німецької мови. У 2016 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Проблема читача в європейській літературі та європейському літературознавстві доби романтизму». Автор понад 10 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: дослідження феномену читацької рефлексії, його поняттєво-термінологічних параметрів на конкретному художньому (творах доби романтизму) та літературознавчому матеріалі.

Контактні засоби зв'язку: nata_kalinichenko@ukr.net

 

Перелік публікацій

Посібники з грифом університету

 1. Гавриляк І.С., Павлюх Н. М. Практичний курс німецької мови: тексти для читання німецькою мовою / І. С. Гавриляк, Н. М. Павлюх. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 84 с.
 2. Павлюх Н.М. Практика усного та писемного мовлення: Їжа [для студентів першого (бакалаврського рівня) напряму підготовки 014.02 Середня освіта (Мова і література (німецька))] / Н. Павлюх. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені  Івана Франка, 2016 – 60 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Павлюх Н. М.  Концепція художнього твору в естетиці Г-Ґ. Ґадамера / Н.М. Павлюх // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ,  2010. – № 37. – С. 256-264.
 2. Павлюх Н М. Читання і переклад як інтерпретаційні процеси/ Н. М. Павлюх // Наукові записки. Серія: Філологічна: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Міжкультурна комунікація: мова  – культура  – особистість» (22-23 квітня 2010 р.). – Острог: Видавництво національного ун-ту «Острозька академія», 2010. – Вип.16 – С. 246– 250.
 3. Павлюх Н М. Генетико-еволюційний аспект проблеми читача / Н. М. Павлюх // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Філологічні науки  – 2013. – № 22 (281). – С. 250 – 256.
 4. Павлюх Н. М. Концепція естетичного сприйняття у творчості Ганса-Ґеорґ а Ґадамера / Н. М. Павлюх // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету  Серія: Філологічні науки. — Бердянськ, 2014. — Вип. ІІІ.  – С. 220–228.
 5. Павлюх Н.М. Читач Т. Г. Шевченка / Н.М. Павлюх // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. – Ужгород, 2014 . — Вип.1 (31). — С. 179-184. 
 6. Павлюх Н. М. Діалогічна установка на читача у романі Е.Т.А. Гофмана «Життєва філософія кота Мурра» / Н. М Павлюх // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність / Зб. наук. праць /гол. ред. С. Ковпік. — Кривий Ріг, 2015. – Вип. 6. — С. 68-78.
 7. Павлюх Н. М. Проблема читача в трактатах європейських романтиків: порівняльний аспект / Н.М. Павлюх // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. – Одеса, 2016. – Вип. 23, т. 1. – С.75-79.

 

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Павлюх Н.М. Ганс-Ґеорґ Ґадамер: філософ як читач / Н.М. Павлюх // Aktualne problemy komparatystyki. Teoria i metodologia badan literaturoznawczych.  – Siedlce-Banska Bystrica, 2010. – P. 71–78.
 2. Cабат Г. П., Павлюх Н.Н. Категории читателя поэзии Т.Г. Шевченко / Г. П. Сабат, Н. Н. Павлюх // Дорогами Кобзаря. Украинцы  в Южно-Уральском регионе. Материалы  Международной научно-практической конференции, посвященной  200 летию со дня рождения Т.Г. Шевченко (14 марта 2014 г.). – Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2014. — С. 68 – 81.
 3. Cабат Г. П., Павлюх Н.Н. Петербургский читатель поэзии Т. Г. Шевченко / Г. П. Сабат, Н. Н. Павлюх // Брестская крепость: историко-культурный контекст: сб. материалов Междунар. форума преподавателей рус. яз. и лит. стран СНГ и Европы / Брест.гос.ун.-т им. А.С. Пушкина, Генер. консульство Рос. Федерации в г. Бресте, Фонд «Русский мир»; под. общ. ред. Т. В. Сенькевич. – Брест : БрГУ, 2015. – С.141-147.

 

Статті у міжнародних наукометричних базах даних

 1. Павлюх Н.М. Проблема читача доби романтизму в російському та українському літературознавстві // Молодий вчений. – 2017. – № 4.3 (44.3). – С. 179–185.