Петришин Ольга Леонідівна

Петришин Ольга Леонідівна – старший викладач кафедри практики англійської мови. Працює над завершенням дисертаційного дослідження. Автор понад 40 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: особливості функціонування англіцизмів у полікультурному просторі; сучасні методи та технології викладання англійської мови.

Контактні засоби зв'язку: petryshyn_olya@ukr.net

 

Перелік публікацій

Посібники з грифом університету

 1. Петришин О.Л., Кравців М.М., Петриця Л.І. Практика усного і писемного мовлення: Театр. Кіно. [для студентів спеціальності 6.020303 Філологія*(Мова та література англійська)]. Навчально-методичний посібник. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім.І.Франка, 2010. – 225 с.
 2. Комунікативний підхід до вивчення лексики англійської мови. Навчально-методичний посібник / Ольга Петришин та ін. (всього 30 авторів). – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2010. – 293 с.
 3. Петришин О.Л., Петриця Л.І. Практика усного та писемного мовлення. Навчально-методичний комплекс [для студентів І курсу спеціальностей "6.020303. Філологія" (Мова і література (Англійська, німецька, французька))”]. Навчальний посібник / Ольга Петришин, Любов Петриця. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2011. – 176 с.
 4. Практична фонетика англійської мови. Частина І. Навчальний посібник з практичної фонетики англійської мови для студентів І курсу. / Ольга Петришин та ін. (всього 40 авторів). – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2012. – 268 с.
 5. Петришин О.Л., Бурбан Н.М., Петриця Л.І., Практика усного та писемного мовлення. Навчальний посібник для студентів-заочників 2 курс. ОКР “Бакалавр” галузі знань 0203 Гуманітарні науки, напряму підготовки 6.020303. Філологія" (Мова і література (англійська)” / Ольга Петришин, Наталія Бурбан, Любов Петриця. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2012. – 150с.
 6. Петришин О.Л., Петриця Л.І., Бурбан Н.М. Практична граматика: часові форми дієслова. Навчальний посібник для підготовки фахівців, ОКР “Бакалавр” галузі знань 0203 Гуманітарні науки, напряму підготовки 6.020303. Філологія" (англійська мова і література)” / Ольга Петришин, Наталія Бурбан, Любов Петриця.– Дрогобич, 2013. – 240 с.
 7. Практична фонетика англійської мови. Частина ІІ. Навчальний посібник з практичної фонетики англійської мови для студентів І курсу / Ольга Петришин та ін. (всього 40 авторів). – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2013. – 123 с.
 8. Петришин О.Л., Петриця Л.І., Бурбан Н.М. Практика усного та писемного мовлення. Комплекс завдань для формування лексико-граматичної компетенції студентів І курсу заочної форми навчання / Навчальний посібник [для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» галузі знань 0203 Гуманітарні науки спеціальності 6.020303 Філологія. Мова та література (англійська)] / Ольга Петришин, Любов Петриця, Наталя Бурбан. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 222 с.
 9. Петришин О.Л., Петриця Л.І. Бурбан Н.М. Практика усного та писемного мовлення. Комплекс завдань для формування лексико-граматичної компетенції студентів IІ курсу заочної форми навчання. Частина І. / Навчальний посібник для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» галузі знань 0203 Гуманітарні науки спеціальності 6.020303 Філологія. Мова та література (англійська) – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2015. – 156 с.
 10. Петришин Ольга, Петриця Любов. Практика усного і писемного мовлення: вправи для організації самостійної роботи студентів з теми “Покупки” (до підручника Upstream Intermediate by Virginia Evans, Jenny Dooley): навчально-методичний посібник [для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 6.020303 Філологія (англійська мова і література), галузі знань 0203 Гуманітарні науки] – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 80 с.
 11. Петришин О.Л. Практика усного та писемного мовлення: комплекс завдань для формування лексико-граматичної компетенції студентів. Частина ІІ : навчально-методичний посібник / О.Л. Петришин, Л.І. Петриця, Л.Т. Сікора. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 120 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Петришин О.Л. Організація науково-дослідної роботи студентів екологічного профілю в університетах США // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : Зб. наук. пр. – Вип. 32. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2012. – с.42-46.
 2. Петришин О.Л. Прикладний характер екологічної підготовки майбутніх фахівців інженерного профілюв університетах США // Педагогіка і психологія професійної освіти: науковий пошук, проблеми, перспективи: матеріали науково-практичної конференції (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки). - Львів, 2013 – с. 59-63
 3. Петришин О.Л., Лужецька Л.М. Лінгвістичні особливості коротких оповідань Джойс Керол Оутс (на прикладі оповідання “Плями крові” (“Bloodstains”) / Ольга Петришин, Олександра Лужецька // Молодь і ринок. - 2013. - № 8 (103). – C. 109 – 114.
 4. Петришин О.Л., Лужецька Л.М. Особливості фонетичної асиміляції англіцизмів у сучасній українській мові / Ольга Петришин, Олександра Лужецька // Молодь і ринок. - 2014. - № 3 (110). – C. 129 – 134.

 

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Петришин О.Л. Екологічна підготовка бакалаврів інженерних спеціальностей в університетах США та України: порівняльний аспект / Ольга Петришин // Kulturowe i społeczno-ekonomiczne aspekty edukacji zawodowej w Europie Środkowej i Wschodniej – Warszawa, 2013. – C. 233 – 243.
 2. Петришин О.Л., Лужецька Л.М. Фонетична варіативність англійської мови в Канаді / Ольга Петришин, Олександра Лужецька // Zbiór raportów naukowych. “Literatura i kulturoznawstwo, 2014. Osiągnięć, projekty hipotezę”. – Warszawa: Sp. z. o. o. “Diamond trading tour”, 2014. – S. 83 – 88.
 3. Петришин О.Л., Лужецька Л.М. The contextual way of vocabulary teaching and learning: assets and shortcomings / Ольга Петришин, Олександра Лужецька // Zbiór artykułów naukowych Konferencij Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej "Filologia, socjologia i kulturoznawstwo. Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju współczesnej nauki" (30.09.2015 – 01.10.2015). - Warszawa: Sp. z. o.o. ≪Diamond trading tour≫, 2015. - S. 38 – 44.
 4. Петришин О.Л., Лужецька Л.М. Features of Ukrainian-English Prosodic Interference / Ольга Петришин, Олександра Лужецька // Zbiór artykułów naukowych Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej "Filologia, socjologia i kulturoznawstwo.Osiągnięcia naukowe, rozwój, propozycje" (29.09.2016 – 30.09.2016). – Warszawa: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2016. – S. 50 – 55.

 

Статті у міжнародних наукометричних базах даних

 1. Петришин О.Л., Лужецька О.М. Особливості складних речень зі сполучником when в англійській мові / Ольга Петришин, Олександра Лужецька // Молодий вчений. - 2017. - № 2 (42). – С. 410 – 415.