Петриця Любов Іванівна

Петриця Любов Іванівна – старший викладач кафедри практики англійської мови. Автор понад 35 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: фразеологізми як один із шляхів збагачення словникового складу англійської мови.

Контактні засоби зв'язку: liuba_petrytsia@meta.ua

 

Перелік публікацій

Посібники з грифом університету

 1. Петришин О.Л., Кравців М.М., Петриця Л.І. Практика усного і писемного мовлення: Театр. Кіно. [для студентів спеціальності 6.020303 Філологія*(Мова та література англійська)]. Навчально-методичний посібник. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім.І.Франка, 2010. – 225 с.
 2. Комунікативний підхід до вивчення лексики англійської мови. Навчально-методичний посібник. \ Любов Петриця та ін. (всього 30 авторів). – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2010. – 293с.
 3. Петришин О.Л., Петриця Л.І. Практика усного та писемного мовлення. Навчально-методичний комплекс [для студентів І курсу спеціальностей "6.020303. Філологія" (Мова і література (Англійська, німецька, французька))”]. Навчальний посібник / Ольга Петришин, Любов Петриця. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2011. – 176с.
 4. Практична фонетика англійської мови. Частина І. Навчальний посібник з практичної фонетики англійської мови для студентів І курсу. / Любов Петриця та ін. (всього 40 авторів). – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2012. – 268с.
 5. Петришин О.Л., Бурбан Н.М., Петриця Л.І. Практика усного та писемного мовлення. Навчальний посібник для студентів-заочників 2 курс. ОКР “Бакалавр” галузі знань 0203 Гуманітарні науки, напряму підготовки 6.020303. Філологія" (Мова і література (англійська)” \ Ольга Петришин, Наталія Бурбан, Любов Петриця. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2012. – 150с.
 6. Петришин О.Л., Петриця Л.І., Бурбан Н.М. Практична граматика: часові форми дієслова \ Ольга Петришин, Наталія Бурбан, Любов Петриця \\ Навчальний посібник для підготовки фахівців, ОКР “Бакалавр” галузі знань 0203 Гуманітарні науки, напряму підготовки 6.020303. Філологія" (англійська мова і література)” – Дрогобич, 2013. – 240 с.
 7. Практична фонетика англійської мови. Частина ІІ. \ Любов Петриця та ін. (всього 40 авторів) \\ Навчальний посібник з практичної фонетики англійської мови для студентів І курсу. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2013. – С. 118 – 123.
 8. Петришин О.Л., Петриця Л.І., Бурбан Н.М. Практика усного та писемного мовлення. Комплекс завдань для формування лексико-граматичної компетенції студентів І курсу заочної форми навчання / Навчальний посібник [для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» галузі знань 0203 Гуманітарні науки спеціальності 6.020303 Філологія. Мова та література (англійська)] / Ольга Петришин, Любов Петриця, Наталя Бурбан. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 222 с.
 9. Петришин О.Л., Петриця Л.І. Бурбан Н.М. Практика усного та писемного мовлення. Комплекс завдань для формування лексико-граматичної компетенції студентів IІ курсу заочної форми навчання. Частина І. / Навчальний посібник для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» галузі знань 0203 Гуманітарні науки спеціальності 6.020303 Філологія. Мова та література (англійська) – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2015. – 156 с.
 10. Петришин Ольга, Петриця Любов. Практика усного і писемного мовлення: вправи для організації самостійної роботи студентів з теми “Покупки” (до підручника Upstream Intermediate by Virginia Evans, Jenny Dooley): навчально-методичний посібник [для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 6.020303 Філологія (англійська мова і література), галузі знань 0203 Гуманітарні науки] – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 80 с.
 11. Петриця Л.І. Практика усного та писемного мовлення: комплекс завдань для формування лексико-граматичної компетенції студентів. Частина ІІ: навчально-методичний посібник / О.Л. Петришин, Л.І. Петриця, Л.Т. Сікора. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 120 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Петриця Л.І., Харкавців І.Р. Фонетична інтерпретація у двомовному середовищі: до постановки проблеми // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка. Філологічні науки. - Випуск 29. Том 3. - Кам’янець Подільський: “Аксіома”, 2012. – С. 272-275.
 2. Петриця Л.І. Специфіка навчання усного іншомовного мовлення студентів мовних спеціальностей у педагогічних ВНЗ // Молодь і ринок. - 2012. -  № 3 (86). – С. 122-126.
 3. Петриця Л.І. Організація самостійної роботи студентів з іноземної мови з використанням інформаційних технологій // Молодь і ринок. - 2013. - № 1 (96). – С. 103-108.
 4. Петриця Л.І., Харкавців І.Р. Проблемні аспекти формування фонетичної компетенції майбутніх вчителів англійської мови. // Наукові записки. Серія "Філологічна". - Острог: Видавництво національного університету "Острозька академія", 2013. – Вип. 37. – С. 310-313.
 5. Петриця Л.І. Критерії визначення фразеологічних сполучень // Молодь і ринок. - 2014. – №3 (110). – С.134 – 139.
 6. Петриця Л.І. Семантичні особливості фразеологічних одиниць з національно-культурним компонентом // Молодь і ринок. - 2015. – № 5 (124). – С. 138 – 143.
 7. Петриця Л.І. Комунікативний та граматичний аспекти в курсі інтенсивного навчання англійської мови // Молодь і ринок. - 2016. - № 5 (136). – С. 142-147.

 

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Петриця Л.І. Семантичні особливості англійських фразеологізмів зі значенням тотальної кількості // Zbiór artykułów naukowych Konferencij Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej "Filologia, socjologia i kulturoznawstwo. Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju współczesnej nauki" (30.09.2015 – 01.10.2015). – Warszawa: Sp. z. o.o. «Diamond trading tour», 2015. – S. 33 – 37.
 2. Петриця Л.І. Особливості перекладу україномовних реалій англійською мовою // Zbiór artykułów naukowych Konferencij Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej “Filologia, socjologia i kulturoznawstwo. Nauka wczoraj, dziś, jutro” (28.02.2016). – Warszawa: Sp. z. o.o. «Diamond trading tour», 2016. – S. 29– 34.
 3. Петриця Л.І. Англійські фразеологічні одиниці з лексемами same та such // Zbiór artykułów naukowych Konferencij Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej “Literatura, socjologia i kulturoznawstwo. Wspótczesne problemy i perspektywy rozwoju” (30.01.2017 – 31.01.2017). – Warszawa: Sp. z. o.o. «Diamond trading tour», 2017 – S. 34 – 38.

 

Статті у міжнародних наукометричних базах даних

 1. Петриця Л.І., Удяк Г.І. Специфіка вживання англійських фразеологізмів (на прикладі британських електронних ЗМІ) / Галина Удяк, Любов Петриця // Молодий вчений. – 2017. – № 4.3 (44.3). – С. 259 – 263.