Погоріла Анна Ігорівна

Погоріла Анна Ігорівна – старший викладач кафедри практики англійської мови. Автор понад 15 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: англійська філологія, література Англії.

Контактні засоби зв'язку: pohorilaanna@gmail.com

 

 Перелік публікацій

Посібники з грифом університету

 1. Білецька О.В., Гарник І. А., Дубравська З.Р., Піцикевич А.І. Охорона Довкілля : Навчально-методична розробка для підготовки фахівців ОКР Бакалавр Спеціальності ()мова і література (англійська мова)) / Білецька О.В., Гарник І. А., Дубравська З.Р., Піцикевич А.І. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені І.Франка, 2008. – 57 с.
 2. Погоріла А.І. Практична фонетика англійської мови. Частина 1 : Навчальний посібник [для студентів І курсу спеціальності 6.020303 «Філологія. Мова і література (англійська)»]. / Бойчук Н.В., Баран В.М., Бібік В.Б. та ін. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені І.Франка, 2012. – 268 с.
 3. Погоріла А.І. Практична фонетика англійської мови. Частина 2 : Навч.-метод. посіб. [для підготовки студентів 2 курсу спеціальності 6.020303 «Філологія. Мова і література (англійська)»] / Бойчук Н.В., Бібік В.Б., Погоріла А.І. та ін. – Дрогобич: Редакційно видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 168 c.
 4. Науменко У.В., Погоріла А. І. Практика усного та писемного мовлення: комплекс вправ до теми «Making a Living» (до підручника Upstream Intermediate by Virginia Evans, Jenny Dooley): навчально-методичний посібник [для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 6.020303 Філологія* (англійська мова і література ) галузі знань 0203 Гуманітарні науки] – Дрогобич: ВВ ДДПУ ім. І.Франка, 2016. – 70 с.
 5. Науменко У.В., Погоріла А.І. Практика усного та писемного мовлення: вправи для організації самостійної роботи студентів з теми «My Home is my Castle» (до підручника «Upstream Intermediate by V. Evаns, J.Dooley» : навчально-методичний посібник  / У.В. Науменко, А.І. Погоріла. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 83 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Піцикевич А.І. В.Сухомлинський про самовиховання як чинник розвитку творчої особистості старшокласника / А. Піцикевич // Молодь і ринок. – 2009. – № 7 (54). – С. 137 – 140.
 2. Піцикевич А.І. Педагогічна діяльність учителя як основа формування творчої особистості учня в Україні (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) / А. Піцикевич // Людинознавчі студії : [зб. наук. праць ДДПУ імені Івана Франка / ред. кол. Т. Біленко, М. Чепіль та ін.]. – Дрогобич : РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2009. – Вип. 19. Педагогіка. – С. 146 – 157.
 3. Погоріла А.І. Погляди вітчизняних вчених на формування творчої особистості старшокласника / А.І. Погоріла // Людинознавчі студії : [зб. наук. праць ДДПУ імені Івана Франка / ред. кол. Т. Біленко, М. Чепіль та ін.]. – Дрогобич : РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2010. – Вип. 21. Педагогіка. – С. 29 – 40.
 4. Погоріла А.І. Формування творчої особистості старшокласника у позакласній роботі / А.І. Погоріла // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія : [зб. статей]. − Ялта : РВВ КГУ, 2010. – Вип. 26. – Ч. 3. – С. 187 – 193.
 5. Погоріла А.І. Формування творчої особистості старшокласників на уроках історії (50 – 60-ті роки ХХ ст.) / А.І. Погоріла // Гуманізація навчально-виховного процесу : [зб. наук. праць / за заг. ред. проф. В.І. Сипченка]. – Слов'янськ : СДПУ, 2011. – Вип. LV. – Ч. І. – С. 138 – 146.
 6. Погоріла А.І. Формування творчих здібностей старшокласників у гуртковій роботі (50 – 90-ті рр. ХХ ст.) / А.І. Погоріла // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2011. – Вип. XL. Ч. 2. – С. 53 – 55.
 7. Погоріла А.І. Формування творчої особистості старшокласників у загальноосвітніх закладах різних типів (90-ті рр.ХХ ст.) / А.І. Погоріла // Імідж сучасного педагога : Всеукраїнський науково-практичний освітньо-популярний журнал. – Полтава, 2013. – № 8 – 9. – С. 96 – 98.

 

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Піцикевич А.І. Психолого-педагогічні умови розвитку творчої особистості ліцеїста в сучасних умовах / А. Піцикевич // Сравнительная педагогика в условиях международного сотрудничества и европейской интеграции : сб. материалов IV междунар. науч. конф., Брест, 12 –13 ноября 2009 г. : в 2 ч. / [Брест. гос. ун-т имени А.С. Пушкина, каф. педагогики; под общ. ред. А.Н. Сендер; редкол.: М.Э. Чесновский [и др.]. – Брест : БрГУ, 2009. – Ч. 2. – С. 128 – 132.
 2. Погоріла А.І. Формування творчої особистості старшокласників: теоретичні підходи і практика реалізації в Україні / А. Погоріла // Сравнительная педагогика в условиях международного сотрудничества и европейской интеграции : сб. материалов V междунар. науч. конф., Брест, 19 мая 2011 г. : в 2 ч. / [Брест. гос. ун-т имени А.С. Пушкина, редкол. : М.Э. Чесновский [и др.]. – Брест : БрГУ, 2011. – Ч. 2. – С. 222 – 226.
 3. Pohorila A. The role of the teacher in the formation of senior pupils' creative personality (1950 − 1980) / Anna Pohorila // Wychowawcza rola szkoly / pod red. J.Kirenki. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2012. – S. 363 – 374.
 4. Погоріла А.І. Роль неологізмів у сучасній мовній систе6мі англійської мови / Анна Погоріла // Filologia, socjologia i kulturoznawstwo. Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju współczesnej nauki. - Warszawa: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2016. – S. 78-80.

 

Статті у міжнародних наукометричних базах даних

 1. Погоріла А. Особливості функціонування неологізмів у молодіжному мовленні / Анна Погоріла // Молодий вчений. – 2017. – № 4.3 (44.3). – С. 208 – 211.