Пристай Галина Василівна

Пристай Галина Василівна – кандидат філологічних наук, доцент. 2011 року захистила дисертацію “Динамічні морфонологічні моделі відприкметникового словотворення”. Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: порівняльна лінгвістика, новітні педагогічні технології при викладанні іноземних мов

Контактні засоби зв'язку: hprystai@gmail.com

 

Перелік публікацій

Монографії

 1. Пристай Г.В., Федурко М.Ю. Морфонологія відприкметникового словотворення: монографія. - Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 196 с.

 

Посібники з грифом університету

 1. Пристай Г. В. Практичний курс англійської мови: захист навколишнього середовища. – Дрогобич, 2011. – 70 с.
 2. Пристай Г. В. Практичний курс англійської мови: Голодомор 1932-1933 років в Україні. – Дрогобич, 2012. – 60 с.
 3. Пристай Г.В. Практичний курс англійської мови : професія вчителя (5 курс / IX семестр): навчально-методичний посібник [для студентів спеціальності 7.010103 ПМСО „Українська мова та література. Мова та література (англійська)”] / Галина Пристай — Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 62 с.
 4. Пристай Галина. Практичний курс англійської мови : відомі українці (5 курс / X семестр) : навчально-методичний посібник [для студентів спеціальності 7.02030301 „Українська мова і література. Мова та література (англійська)”] / Галина Пристай — Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 76 с.
 5. Пристай Г.В, Драчевич С.М. Практичний курс англійської мови: комп’ютерні технології в житті людини. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 60 с.
 6. Пристай Г. Василь Стефаник // Календар класного керівника на 2016-2017 н.р. / Упор. Ю.Кишакевич. –  Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ, 2015.– С. 160-163.
 7. Пристай Г.В. Теоретичний курс англійської мови: матеріали до практичних занять з лексикології. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 98 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Пристай Г. В. Морфонологічні параметри словотвірних гнізд прикметників із нульовою морфонемою в корені // Наукові записки. - Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – С. 354-356.
 2. Пристай Г.В. Словотвірні гнізда прикметників на -н(ій) в аспекті морфонології // Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Ред. кол. Т. Біленко (головний редактор), М.Федурко, П.Мацьків та ін. – Дрогобич, 2012. – Випуск 27. Філологія. – С.202—215.
 3. Пристай Г. Морфонологія словотвірних гнізд, вершини яких закінчуються на -б(ий), -п(ий), -в(ий), -м(ий) // Лінгвостилістика ХХІ століття: стан і перспективи. – Вип. 15. – Луцьк : Східноєвропейський національний ун-т ім. Лесі Українки. – С. 256-265.
 4. Пристай Г. Подільність / неподільність основ непохідних ад’єктивів в аспекті морфонології // Лінгвістика. – Луганськ : ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка“, 2013. – № 1 (25). - С. 193-200.
 5. Пристай Г.В. Навчання в співробітництві як засіб активізації пізнавальної діяльності на уроці англійської мови у ВНЗ / Галина Пристай // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. № 1072. Серія “Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов”. — Харків, 2013. — Вип. 76. — 6 с.
 6. Пристай Г.В., Філь О. Культуроспецифічні слова у ролі запозичень в етнічний мовних картинах світу (на матеріалі української, польської та англійської мов) / Галина Пристай, Олена Філь // Гуманітарна освіта в технічних навчальних закладах : збірник наукових праць. — Вип. 29. — Київ : НАУ, 2014. — 11 с.
 7. Пристай Г.В., Пристай Б. Акцентні варіанти української мови: теорія, історія. // Пристай Богдан, Пристай Галина // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. № 1107. Серія : філологія. — Вип. 70. — Харків, 2014. — 5 с.
 8. Пристай Г.В. Особливості навчання іноземних мов в умовах співпраці // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. — Вип. 75. — Житомир, 2014. — 6 с.
 9. Пристай Г.В., Пристай Б. Морфонологія словотвірних гнізд прикметників із двочленною субморфемою в основі / Галина Пристай, Богдан Пристай // Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство). — Вип. 20. — Вінниця : ТОВ «Фірма «Планер», 2014. — 7 с.
 10. Пристай Г. Розвиток творчих здібностей студентів-філологів у процесі вивчення іноземної мови / Галина Пристай // сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. — Вип. 41. — Київ-Вінниця : ТОВ «Планер», 2015. ― 4 с.
 11. Пристай Г., Пристай Б. Морфонологічні трансформації в словотвірних гніздах прикметників з вершинами на ‑р(ий) // Пристай Галина, Пристай Богдан // Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького національного університету. — Вип. 13. — Кривий Ріг, 2015. — 8 с.
 12. Пристай Г. Використання інноваційних технологій у процесі вивчення іноземної мови в початковій школі / Галина Пристай // Молодь і ринок. — 2016. — №5 (136). ― С. 90–94.

 

Статті у міжнародних науково-метричних базах даних

 1. Пристай Г. В. Застосування інформаційно-комунікативних технологій у навчанні англійської мови // Сучасні підходи навчання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та ВНЗ: Матеріали Міжнародної III науково-методичної конференції (Харків, 12 квітня 2013р.) / Відпов. за вип. О. О. Чорновол-Ткаченко. – Харків: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2013. – С. 139-140.
 2. Пристай Г. В. Моделі застосування технології навчальної кооперації при вивченні англійської мови у вищому навчальному закладі / Пристай Г. В. // Сучасні напрями викладання гуманітарних дисциплін в середніх та вищих навчальних закладах : мова, література, історія : матеріали IV Міжнародної наукової конференції (Горлівка, 17—18 квітня 2014 р.). — Горлівка: ПП «Колегія», 2014. — 3 с.
 3. Пристай Г., Пристай Б. Морфонологічні параметри словотвірних гнізд прикметників із вершинами  на -г(ий), -к(ий), -х(ий) / Галина Пристай, Богдан Пристай // Рідне слово в етнокультурному вимірі: Матеріали П'ятої Міжнародної науково-практичної конференції / Упор. М.Федурко, В.Котович, Г.Філь.  –  Дрогобич: Посвіт, 2015. – С. 214 – 222.