Радченко Олег Анатолійович

Радченко Олег Анатолійович – кандидат філологічних наук, доцент. У 2011 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Іманентна поетика Еміля Штайґера у контексті проблематики сучасного літературознавства». Автор понад 60 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: літературознавство, німецька герменевтика і філософія ХІХ-ХХ ст. 

Контактні засоби зв'язку: olehradchenko@yahoo.de 

 

Перелік публікацій

Монографії

 1. Радченко О. Герман Коген у європейському культурному контексті кінця ХІХ – початку ХХ століття / Олег Радченко ; передм. Романа Мниха. – Дрогобич : Коло, 2006. – 168 с. – ISBN 966-7996-61-1
 2. Радченко О.А. Іманентна поетика Еміля Штайґера: філологічний та філософський дискурс : монографія / О.А. Радченко. – Дрогобич : Посвіт, 2012. – 260 с. – ISBN 978-966-2248-78-4

 

Посібники з грифом МОН України

 1. Лопушанський Я.М., Радченко О.А. Країнознавство (Німеччина, Австрія) : Курс лекцій / Я.М. Лопушанський, О.А. Радченко. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Дрогобич : Посвіт, 2014. – 352 с. – ISBN 978-617-7235-25-4 (Рекомендовано до друку Міністерством освіти і науки України, лист № 1/11–12969 від 13.08.2014 р.)

 

Посібники з грифом університету

 1. Лисенко Н.Р., Радченко О.А. Польська мова у таблицях : посібник / Н.Р. Лисенко, О.А. Радченко. –  Донецьк – Дрогобич: Коло, 2003. – 36 с. (польськ.) – ISBN 966-7996-30-5
 2. Фок А.В., Радченко О.А. Дрогобич – Drohobycz – Drohobytsch : Краєзнавчий посібник / А.В. Фок, О.А. Радченко. – Дрогобич : Коло, 2007. – 44 с. (укр., польськ., нім.; ілюстр.). – ISBN 966-7996-31-8
 3. Лопушанський Я.М., Радченко О.А. Країнознавство (Німеччина, Австрія) : курс лекцій / Я.М. Лопушанський, О.А. Радченко. – Дрогобич : видавець Сурма С., 2008. – 296 с. (нім.) – ISBN 978-966-96945-4-2
 4. Лопушанський Я.М., Радченко О.А. Країнознавство (Німеччина, Австрія) : метод. матеріали до вивчення курсу / Я.М. Лопушанський, О.А. Радченко. – Дрогобич : видавець Сурма С., 2008. – 48 с.
 5. Лопушанський Я.М., Радченко О.А. Історія німецької літератури : метод. матеріали / Я.М. Лопушанський, О.А. Радченко. – Дрогобич : видавець Сурма С., 2009. – 96 с. – ISBN 978-966-969459-6-4
 6. Радченко О.А. Der Konjunktiv im modernen Deutsch : Theorie und Praxis – Кон'юнктив у сучасній німецькій мові : теорія та практика : навч. посіб. з практичної граматики німецької мови / О.А. Радченко. – Дрогобич : Посвіт, 2012. – 116 с. (нім., укр.) – ISBN 978-966-2248-97-5
 7. Каракевич Р.О., Радченко О.А. Образи зими у німецькій поезії : Навч.-метод. посібник для домашнього читання і самостійної роботи / Р.О. Каракевич, О.А. Радченко. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – 116 с.
 8. Лопушанський Я.М., Радченко О.А. Країнознавство (Німеччина, Австрія) : Навч. посібник / Я.М. Лопушанський, О.А. Радченко. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – 144 с. – ISBN 978-617-7235-52-0
 9. Радченко О., Каракевич Р. Philologische Textanalyse – Філологічний аналіз художнього німецькомовного тексту : Навчально-методичний посібник / Олег Радченко, Роксоляна Каракевич. – Дрогобич : Посвіт, 2017. – 168 с.

 

Збірники

 1. Компаративні дослідження австрійсько-українських літера­тур­них, культурних та мовних контактів. – Т. 3: Матеріали Міжнародної конференції "Галичина періоду Першої світової війни у літературі, мистецтві та історії" (Дрогобич, 6 – 9 квітня 2014 р.) / [упор., наук. ред. Я. Лопушанського та О. Радченка].  – Дрогобич: Посвіт, 2015. – 268 с.
 2. Компаративні дослідження австрійсько-українських літературних, мовних та культурних контактів. – Т. 4: Матеріали Міжнародного форуму "IV Дні Австрії у Дрогобичі" (27 вересня – 3 жовтня 2015 р.) / [упор., наук. ред. Я. Лопушанського та О. Радченка]. – Дрогобич – Інсбрук: Посвіт, 2016. – 456 с.
 3. Компаративні дослідження австрійсько-українських літературних, мовних та культурних контактів. – Т. 5: Ювілейний збірник на пошану кандидата психологічних наук, доцента Василя Лопушанського / [упор., наук. ред. Я. Лопушанського, О. Радченка та О. Бродської]. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – 456 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Радченко О.А. Еміль Штайґер як теоретик іманентної інтерпретації художнього твору / О.А. Радченко // Літературознавчий збірник. – Вип. 23–24. – Донецьк : ДонНУ, 2005. – C. 40–51.
 2. Радченко О.А. Літературний твір в інтерпретації Еміля Штайґера / О.А. Радченко // Наукові записки Кіровоградського держ. пед. ун-ту ім. В. Винниченка. – Серія : Філологічні науки (літературознавство). – Вип. 69. – Ч. 2. – Кіровоград : РВВ КДПУ, 2006. – C. 116–124.
 3. Радченко О.А. Основні поняття поетики Еміля Штайґера / О.А. Радченко // Наукові записки Харківського нац. пед. ун-ту ім. Г.С. Сковороди. – Серія : Літературознавство. – Вип. 4 (48). – Ч. 2. –– Х. : ППВ "Нове слово", 2006. – C. 98–115.
 4. Радченко О.А. До проблеми рецепції іманентної поетики Еміля Штайґера у західноєвропейському та вітчизняному літературознавстві / О.А. Радченко // Нова філологія : зб. наук. праць. – Запоріжжя, 2009. – № 36. – С. 67–74.
 5. Радченко О.А. Час як уява і час як буття: Еміль Штайґер versus Мартін Гайдеґґер  / О.А. Радченко // Слово і час. – 2009.  – № 6 (582). – С. 45–53.
 6. Radchenko O. Hermann Cohen in der slawischen Rezeption (B. Kistjakivskyj, B. Pasternak) / Oleh Radchenko // Germanistik in der Ukraine. – 2009. – Jahrheft 4. – S. 157–162.
 7. Radchenko O. Hermann Cohen in der slawischen Rezeption (M. Bachtin, A. Belyj) / Oleh Radchenko // Germanistik in der Ukraine. – 2010. – Jahrheft 5. – S. 55–62.
 8. Радченко О.А. Еволюція теорій інтерпретації художнього твору в німецькій філологічній науці XVIII – поч. ХХ ст. / О.А. Радченко // Наукові записки Харківського нац. пед. ун-ту ім. Г.С. Сковороди. – Серія : Літературознавство. – Вип. 2 (70). – Ч. 1. – Х. : ППВ "Нове слово", 2012. – C. 108–120.
 9. Радченко О.А. Німецька герменевтика ХХ ст. як передумова виникнення замкнених теорій інтерпретації художнього твору / О.А. Радченко // Нова філологія : зб. наук. праць. – Запоріжжя, 2012. – № 49. – С. 173–177.
 10. Радченко О.А. Німецька школа іманентної інтерпретації та український формалізм: типологічний аспект / О.А. Радченко // Питання літературознавства : наук. зб. / [гол. ред. О.В. Чер­він­ська]. – Вип. 86. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т., 2012.– С. 309–319.
 11. Радченко О.А. Творчий геній Ф. Шиллера у рецепції Е. Штайґера / О.А. Радченко // Науковий вісник Південноукраїнського нац. пед. ун-ту ім. К.Д. Ушинського. – Серія : Лінгвістичні науки. – Одеса, 2012. – № 15. – C. 163–173.
 12. Радченко О.А., Дашко Н.Т. Порівняння як засіб репрезентації концепту ПРИРОДА (на матеріалі творів німецькомовних письменників Галичини) / О.А. Радченко, Н.Т. Дашко // Науковий вісник Східноєвропейського нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Серія : Філологічні науки. Мовознавство. – Луцьк, 2013. – № 17 (266). – С. 86–90.
 13. Радченко О.А. Іманентний погляд на поетику од Горація / О.А. Радченко // Література та культура Полісся : зб. наук. праць. – Вип. 72: Історія та культура : загальноукраїнський та провінційний вимір / [відп. ред. і упоряд. Г.В. Самойленко]. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2013. – С. 42–52.
 14. Радченко О.А. Вербалізація концепту FRAU у бідермаєрівській картині світу Едуарда Мьоріке / О.А. Радченко // Наукові записки. – Серія : Філологічна. – Вип. 38. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту "Острозька академія",  2013. – С. 107–110.
 15. Радченко О.А. "Літня ніч" Й.В. Ґете: спроба іманентної інтерпретації / О.А. Радченко // Проблеми гуманітарних наук : зб. наук. праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [ред. кол. Надія Скотна, Марія Федурко та ін.]. – Серія : Філологія. – Вип. 34. – Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2014. – С. 227–237.
 16. Радченко О.А. Проблема стилю в компаративному зрізі: Еміль Штайґер – Дмитро Чижевський / О.А. Радченко // Наукові записки Тернопільського нац. пед. ун-ту ім. Володмира Гнатюка. – Серія : Літературознавство / [за. ред. проф. Ткачука М.П.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2015. – Вип. 43. – С. 306–319.

 

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Радченко О.А. Михаил Бахтин и Герман Коген (неокантианские аспекты бахтинологии) / О.А. Радченко // Бахтинский вестник : собр. сочинений ученых в 5-ти томах. – Т. 1. – Орел : Изд. дом "ОРЛИК", 2005. – C. 623–635.
 2. Радченко О. Еміль Штайґер: від "фундаментальної" до "зразкової" поетики / Олег Радченко // Spotkania Humanistyczne : Międzynarodowy interdyscyplinarny periodyk naukowy. – Siedlce, 2010. – Nr. 1 (1). – S. 75–81
 3. Mnich R., Радченко О. Публікації Дмитра Чижевського у журналі "Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen" / Roman Mnich, Олег Радченко // Дмитрий Чижевский и европейская культура / [red. Roman Mnich, Justyna Urban]. – Siedlce : SPRINT, 2010. – С. 309–320.  – (Colloquia Litteraria Sedlcensia, IV)
 4. Радченко О. Еміль Штайґер vs Мартін Гайдеґґер : поезія Фрідріха Гельдерліна як словесне творення буття / Олег Радченко // Conversatoria Litteraria : Międzynarodowy rocznik naukowy / [pod red. Danuty Szymonik]. – T. 3 : Aktualne problemy komparatystyki : teoria i metodologia badań literaturoznawczych. – Siedlce – Banská Bystrica : ELPIL, 2010. – S. 205–213.
 5. Радченко О.А. Поэтическое слово как созидатель бытия в герменевтике Мартина Хайдеггера / О.А. Радченко // In the beginning there was the Word: history and actual problems of philology and linguistics : Materials digest of the XLVI International Research and Practice Conference and I stage of the Championship in philological sciences (London, March 28 – April 02, 2013) / International Academy of Science and Higher Education ; Organizing Committee: Т. Morgan (Chairman). – London : IASHE, 2013. – Р. 100–102.
 6. Радченко О.А. Ритм художнього твору в західно- та східноєвропейській рецепції:  Еміль Штайґер vs Михайло Гіршман / О.А. Радченко // The Third European Conference on Languages, Literature and Linguistics: Proceedings of the Conference (September 10, 2014). – Vienna : "East West", 2014. – P. 217–222.

 

Статті у міжнародних наукометричних базах даних

 1. Радченко О.А. Українські контексти іманентної поетики Еміля Штайґера // Молодий вчений. – 2017. – № 4.3 (44.3). – С. 220–227.