Сабат Галина Петрівна

Сабат Галина Петрівна – доктор філологічних наук, професор. У 2009 році захистила докторську дисертацію «Казки Івана Франка як естетико-поетикальна система». Автор понад 125 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень – винниченкознавство, франкознавство, теорія утопії й антиутопії.

Контактні засоби зв'язку:

 

 

Перелік публікацій

Посібники з грифом університету

 1. Сабат Г. П. Історія зарубіжної літератури доби Відродження, ХVII – XVIII ст. Навчально-методичний посібник / Г. П. Сабат. – Дрогобич : Ред.-вид. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2016. – 52 с.
 2. Сабат Г. П. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів та написання письмових робіт з історії зарубіжної літератури доби Відродження, ХVII – XVIII ст. Навчально-методичний посібник / Г. П. Сабат. – Дрогобич : Ред.-вид. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2016. – 34 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Сабат Г. П. Естетичні засади казкотворчості Івана Франка / Г. П. Сабат // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. – Вип. 24. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2010. – С. 314–321.
 2. Сабат Г. П. «Сонячна машина» Володимира Винниченка : утопія чи антиутопія? / Г. П. Сабат // Наукові записки. – Вип. 92. – Серія : Філологічні науки (літературознавство, мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. – С. 238–245.
 3. Сабат Г. П. Про свиню, звірячий парламент і встидливу опозицію : сатирично-політичні казки Івана Франка / Г. П. Сабат // Слово і Час. – 2010. – № 5. – С. 38–45.
 4. Сабат Г. П. До проблеми фольклористичних студій Івана Франка та Володимира Гнатюка / Г. П. Сабат // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Літературознавство. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – Вип. 33. – С. 159–164.
 5. Сабат Г. П. Експериментальна казка Івана Франка «Як звірі правувалися з людьми» / Г. П. Сабат // Проблеми гуманітарних наук : Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2011. – Вип. 26. Філологія. – С. 92–108.
 6. Сабат Г. П. Німецький утопічний роман у генологічній інтерпретації Юрія Клена / Г. П. Сабат // Слово і Час. – 2012. – № 7. – С. 39–44.
 7. Сабат Г. П. Нова інтерпретація Франка / Г. П. Сабат // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. – К. : Освіта України, 2012. – Вип. 18. – С. 365–367.
 8. Сабат Г. П. Концепції адресата поезії Т. Г. Шевченка / Г. П. Сабат, Н. М. Павлюх // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. – Вип. 35. – Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин Я. І., 2014. – С. 152–157.
 9. Сабат Г. П. Духовна напруга моделі майбутнього в «Сонячній машині» В. Винниченка / Г. П. Сабат // Літератури світу : поетика, ментальність і духовність. – Кривий Ріг : НВП Інтерсервіс, 2014. – Вип. 6. – С. 301–315.
 10. Сабат Г. П. «Брати Карамазови» Ф. Достоєвського та «Ми» Є. Замятіна : суголосність філософських концепцій / Г. П. Сабат // Літератури світу : поетика, ментальність і духовність. – Кривий Ріг : ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2015. – С. 89–95.
 11. Сабат Г. П. Модель майбутнього в романі Олдоса Гакслі «Чудовий новий світ» / Г. П. Сабат // Молодь і ринок. – 2015. – № 11 (130). – С. 20–24.
 12. Сабат Г. П. Антиутопійна філософія тоталітарного «щастя» в романі Олдоса Гакслі «Чудовий новий світ» / Г. П. Сабат // Мандрівець. – 2015. – № 6. – С. 30–36.
 13. Сабат Г. П. Слово про індивідуальний міф Івана Франка, Анджея Хцюка і Бруно Шульца / Г. П. Сабат // Вісник Черкаського університету. Серія «Філологічні науки». – 2015. – № 30 (363). – С. 156–160.

 

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Сабат Г. П. Рецепция философских идей Ф. Достоевского в романе Е. Замятина «Мы» / Г. П. Сабат // Ф. М. Достоевский в современном поликультурном пространстве. – Брест : БрГУ имени А. С. Пушкина, 2012. – С. 166–170.
 2. Сабат Г. П. Художественное пространство и время в романах Е. Замятина «Мы» и О. Хаксли «О дивный новый мир» / Г. П. Сабат // Русская литература и методика ее преподавания в современном поликультурном пространстве : автор – жанр – стиль : в 2 ч. : сб. материалов междунар. науч.-практ. конф. – Брест : БрГУ, 2012. – 2012. – Ч. 2. – С. 151–156.
 3. Сабат Г. П. Только одна встреча / Г. П. Сабат // Леонид Наумович Большаков – ученый, писатель, гражданин. – Оренбург, 2014. – С.70–74.
 4. Сабат Г. П. Категории читателя поэзии Т. Г. Шевченко / Г. П. Сабат, Н. М. Павлюх // Дорогами Кобзаря. Украинцы в Южно-Уральском регионе. Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 200-летию со дня рождения Т. Г. Шевченко. – Оренбург : ООО ИПК «Университет», 2014. – С. 68–81.
 5. Сабат Г. П. Концепції адресата поезії Т. Г. Шевченка / Г. П. Сабат, Н. М. Павлюх // Шевченко – символ духовной связи украинского и казахского народов : Сборник материалов выступлений, докладов и сообщений участников третьих Международных Шевченковских чтений, посвящённых 200-летию со дня рождения Тараса Шевченко / под общ. ред. П. В. Токаря. – Астана : ЕНУ имени Л. Н. Гумилева, 2014. – С. 280–293.
 6. Сабат Г. П. Петербургский читатель поэзии Т. Г. Шевченко / Г. П. Сабат, Н. М. Павлюх // Брестская крепость : историко-культурный контекст. Сборник материалов Международного форума преподавателей русского языка и литературы стран СНГ и Европы. – Брест : БрГУ имени А. С. Пушкина, 2015. – С. 141–147.