Задільська Галина Миколаївна

Задільська Галина Миколаїівна – кандидат філологічних наук, доцент. 2011 року захистила дисертацію “Підрядне додаткове речення в давньоанглійській мові: структурний та семантичний аспект”. Автор понад 20 наукових та навчально-методичних праць..

Сфера наукових зацікавлень: історія англійської мови

 

Перелік публікацій

Посібники з грифом університету

 1. Задільська Г. М. Практичний курс англійської мови (матеріали для самостійної роботи ). Частина 2. – Дрогобич, 2011 – 60 с.
 2. Задільська Г. М. Практичний курс англійської мови (матеріали для самостійної роботи ). Частина 3. – Дрогобич, 2011 – 56 с.
 3. Задільська Г. М. Практичний курс англійської мови (матеріали для самостійної роботи). Частина 4. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 72 с.
 4. Задільська Г. М. Практичний курс англійської мови (матеріали для самостійної роботи). Частина 5. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 58 с. 
 5. Задільська Г.М. Практичний курс англійської мови (матеріали для смостійної роботи). Частина 6. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 60 с.
 6. Задільська Г.М. Практичний курс англійської мови: матеріали для самостійного опрацювання. Частина 7. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І.Франка, 2016. – 46 с.
 7. Задільська Г.М. Практичний курс англійської мови: матеріали для самостійної роботи. Частина 8. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 48 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Задільська Г.М. Різновиди комплементації дієслів у ранньоновоанглійський період // Наукові записки. Серія „Філологічна”. – Острог: Видавництво Національного університету „Острозька академія”, 2012. – Вип. 27. – С. 334-336.
 2. Задільська Г.М. Інвертований порядок слів складнопідрядних речень із підрядними додатковими в давньоанглійській поезії. // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Серія „Філологія (мовознавство)”. – Вінниця: ВДПУ, 2012. - Вип. 15. – С. 122-126.
 3. Задільська Г.М. Особливості функціонуваннябазових конституентів у складнопідрядних реченнях з підрядними додатковими у давньоанглійській поезії та прозі // Нова філологія. – Запоріжжя: ЗНУ, 2012. - № 50. – С. 43-48.
 4. Задільська Г.М. Організація головних та підрядних додаткових речень з інвертованим порядком слів у давньоанглійській мові // Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції. – Черкаси, 2012. – С. 35-38.
 5. Задільська Г. М. Проектна методика навчання практичного курсу англійської мови студентів мовної спеціальності ВНЗ / Г. М. Задільська // Вісник Черкаського університету. Серія педагогічні науки. – Вип. №3 (256). – Черкаси, 2013. – С. 30-34.
 6. Задільська Г. М. Методика застосування проектних технологій у навчанні теоретичного курсу англійської мови студентів ВНЗ / Г. М. Задільська // Імідж сучасного педагога: Зб.наук.пр.- Вип. №2 (131). – Полтава, 2013. - С. 35-38.
 7. Задільська Г. М. Формування усномовленнєвої англомовної граматичної компетенції студентів мовної спеціальності ВНЗ / Г. М. Задільська // Молодь і ринок. – 2013. – № 2 (97). – С. 87-91.
 8. Задільська Г., Комар Л. Англомовні ресурси Інтернету у навчанні англійської англійської мови студентів мовних спеціальностей ВНЗ // Молодь і ринок. – 2016. – № 4 (135). – С. 45–49.

 

Статті у міжнародних наукометричних базах даних

 1. Задільська Г.М. Особливості методики навчання презентаційних вмінь студентів мовних спеціальностей // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Вип. 15. -  Дрогобич, 2016. – С. 339–345.