Савченко Оксана Орестівна

Савченко Оксана Орестівна – викладач. Працює на кафедрі з 2002 року. Спеціальність “Педагогіка та методика середньої освіти. Мова та література (англійська, німецька)”. Працює над дисертаційним дослідженням «Етнокультурний компонент у семантиці назв елементів рельєфу (на матеріалі паремій української та англійської мов)». Автор 20 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: когнітивна лінгвістика, лінгвокультурологія, етнолінгвістика, контрастивний аналіз особливостей вербалізації лінгвокультурних концептів в українських та англійських пареміях.

Контактні засоби зв'язку: oks12ps@gmail.com

Перелік публікацій

Посібники з грифом університету

  1. Савченко О. О. Практичний курс англійської мови: Лондон. Вашингтон. Визначні місця. – Дрогобич, 2011. – 70с. – 3,37др.ар.
  2. Савченко О. О., Стаськів О. О., Бутенко В. О. Практичний курс англійської мови: тексти та завдання для домашнього читання. – Дрогобич, 2012. – 144 с. – 9 др.ар.
  3. Савченко О.О. Практичний курс англійської мови: театр. - Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 42с. – 2,6 др.ар.
  4. Савченко О.О. Практичний курс англійської мови: політична система США . – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 40с. – 3,3 др. арк.

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

  1. Савченко О.О. Вербалізація концепту ПОЛЕ в українських та англійських пареміях // Наукові записки. – Випуск 127.- Серія: Філологічні науки.- Кіровоград: РВВ КДПУ ім.. В.Винниченка, 2014.- С. 313-319.- 0,38др.арк.
  2. Савченко О.О. Колективні уявлення про ліс в українських та англійських пареміях// Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Філологічна”: збірник наукових праць. – Острог, 2015. – Вип.51. – С. 82-85.- 0,2 др. арк.
  3. Савченко О.О. Паремійна вербалізація концепту ГОРА (на матеріалі української та англійської мов) // О.О. Савченко // Актуальні проблеми філології та перекладознавство: збірник наукових праць. – Вип.10. – Т.3. – Хмельницький, 2016. – С.37 - 43.
  4. Савченко О.О Паремійна вербалізація концепту ГОРА (на матеріалі української та англійської мов) // Актуальні проблеми філології та перекладознавства: збірник наукових праць. – Вип.10. – Хмельницький, 2016. – Том 3. – С. 37–43.